• Apríl v škôlke
     • Apríl v škôlke

     • Apríl je už tradične vnímaný ako mesiac lesov, zvierat a prebúdzajúcej sa prírody. Úvod do mesiac bol veselý, lebo škôlkari mali Veľkú noc. Chlapci vyšibali svoje kamarátky, za čo dostali odmenu v podobe maľovaného alebo čokoládového vajíčka. Aby vedeli ako sa správať na ceste, učili sa pravidlá cestnej premávky: ako chodiť po ceste, ako jazdiť na bicykli atď. V rámci spoznávania stromov sme boli v lesíku, kde sa učili spoznávať stromy, starostlivosť o ne, správanie v lese. Tento rok Deň Zeme deti oslávili maľovaním, tvorením z moduritu, súťažami na školskom dvore. V závere posadili kvietky pre skrášlenie školského dvora. Zasadením fazuľky a žeruchy deti pozorovali rast a klíčenie rastlín. Žeruchu dokonca aj ochutnali na chlebíku a celkom ich chutila.

    • Aktuálny oznam o testovaní na ochorenie COVID-19
     • Aktuálny oznam o testovaní na ochorenie COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 197/2021 vám oznamujem, že od 29. 4. – 28. 5. 2021 sa už žiaci 2. stupňa nemusia preukazovať svojím negatívnym testom na ochorenie COVID-19 alebo výnimkou z testovania.

      To isté platí aj pre zákonných zástupcov detí v materskej škole, žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, pokiaľ zákonný zástupca neplánuje vojsť do vnútorných priestorov materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

      V praxi to znamená, že ak zákonný zástupca vojde do priestorov materskej školy (doniesť dieťa, odniesť dieťa), do priestorov základnej školy alebo školského klubu detí a školskej jedálne, bude jeho povinnosťou preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 7 dní, alebo výnimkou z testovania.

      Vážení rodičia žiakov 9. ročníka, milí deviataci,

      od 3. 5. 2021 idete na prijímacie pohovory na stredné školy. Ak vám v pozvánke na prijímacie pohovory stredná škola presne neurčila podmienky pre vstup do ich budovy, odporúčam vám, vážení rodičia deviatakov a vám, milí deviataci, mať aktuálne platný negatívny test, nie starší ako 7 dní, ku dňu konania prijímacích skúšok.

      Obec Župkov vytvorila priestor na testovanie bez rezervácie dňa 30. 4. 2021 (t. j. piatok) od 16.30 – 19.00 hod. v priestoroch školy. V prípade potreby sa môžete prísť otestovať.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Mimoriadne prerušenie
     • Mimoriadne prerušenie

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      dňa 29. 4. 2021 (t. j. štvrtok) bude prerušená distribúcia elektrickej energie od 8.30 - 16.30 hod. Z uvedeného dôvodu nebude materská škola v prevádzke a žiakom základnej školy udeľujem riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Prevádzka v materskej škole  a školské vyučovanie budú obnovené dňa 30. 4. 2021. Ďakujem za porozumenie.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Aktuálne informácie
     • Aktuálne informácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci 5. - 7. ročníka,

      okres Žarnovica sa nachádza v II. stupni varovania, čo pre nás znamená, že od 26. 4. 2021 sa prezenčne začnú vzdelávať aj žiaci 5. - 7. ročníka.

      Milí žiaci,

      v pondelok 26. 4. 2021 si nezabudnite do školy priniesť, okrem školských pomôcok, vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (nachádza sa na webe školy: COVID Dokumenty), váš negatívny test na koronavírus a negatívny test aspoň jedného vášho rodiča (zákonného zástupcu), s ktorým žijete v spoločnej domácnosti. Ak ste boli stravníkmi, ale nebude chodiť na obedy, nezabudnite sa odhlásiť u vedúcej ŠJ p. Žiakovej. Ak ste zabudli čísla vašich skriniek, kontaktujte triednych učiteľov.

      Vážení rodičia, 

      ak vaše dieťa nepríde do školy, vopred oznámte túto skutočnosť triednemu učiteľovi a informujte ho aj o dôvode neúčasti na vyučovaní, napr. karanténna, netestovanie rodičov, zdravotné problémy. Ak vaše dieťa prejavuje príznaky ochorenia COVID-19 alebo ste boli v poslednom čase v kontakte s pozitívnou osobou na koronavírus, dieťa do školy neposielajte.

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      návrat všetkých žiakov do školy po veľmi dlhej dobe vyvoláva vo všetkých nás radosť z opätovného stretnutia sa, ale možno aj obavu, neistotu. Verím, že ak všetci budeme dodržiavať nastavené pravidlá, rešpektovať rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ak budeme zodpovední, tolerantní a ústretoví, podarí sa nám úspešne zvládnuť posledný štvťrok školského roka 2020/2021. Tešíme sa na váš návrat, milí žiaci.

                  Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pravdepodobne bude náš región v III. stupni varovania COVID AUTOMATU, čo pre nás znamená, že od 26. 4. 2021 obnovujeme prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov 5. – 7. ročníka.

      Z uvedeného vyplýva, že do školy môžu prísť už všetci žiaci 1. – 9. ročníka, ktorí splnia nasledovné podmienky:

      1. prinesú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom:

      2. prinesú jeden z dokladov podľa nižšie uvedenej tabuľky:

      Tabuľka požiadaviek.docx.

       

      Do školy nenastupujú žiaci, ktorí sú v karanténne. Je nutné túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi. Do 23. 4. 2021 budú žiaci 5. – 7. ročníka informovaní o rozvrhu.

      Testovanie na koronavírus v obci Župkov sa uskutoční dňa 24. 4. 2021 v priestoroch ZŠ s MŠ od 8.00 hod. do 16.00 hod. s obedňajšou prestávkou od 12.00 – 13.00 hod.

      Prihlásiť sa môžete prostredníctvom webového sídla obce Župkov na presný čas testovania. Objednávkový systém na testovanie bude sprístupnený na webovom sídle obce Župkov www.zupkov.sk od 21. 4. 2021 od 16.00 hod.

      Predpokladáme, že testovať na koronavírus budú aj ostatné obce Kľakovskej doliny.

      O prípadných zmenách týkajúcich sa prezenčného školského vyučovania vás budem informovať prostredníctvom webového sídla školy, prípadne prostredníctvom EduPage a triednych učiteľov.

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať:

      • telefónne číslo: 045 6866 130
      • mobilné číslo: 0911 230 560

      Mgr. Iveta Tomášová, rš

       

    • Mimoriadne prerušenie školského vyučovania
     • Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      oznamujem vám, že dňa 21. 4. 2021 udeľujem žiakom 1. stupňa a žiakom 8. a 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. - oprava havárie vodovodnej siete v obci Župkov. Školské prezenčné vyučovanie bude pokračovať dňa 22. 4. 2021. Ďakujeme za porozumenie.

                                                                                                                                                                   Tomášová, rš

    • Nová vyhláška ÚVZ o prekrytí dýchacích ciest
     • Nová vyhláška ÚVZ o prekrytí dýchacích ciest

     • Milí rodičia, milí žiaci, milý pedagogický zbor,

      s potešením vám oznamujem, že s účinnosťou od 19. 4. 2021 možno v škole nahradiť respirátor použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky. Táto možnosť sa vzťahuje na:

      a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

      b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. 

      Z uvedeného vyplýva, že žiaci 1. - 9. ročníka, ktorí sa budú od 19. 4. 2021 zúčastňovať prezenčného vzdelávania, nemajú povinnosť nosiť respirátory. Môžu ich nahradiť rúškom. To isté platí aj pre pedagogických a odborných zamestnancov počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

                                                                                                                                                   Mgr. Iveta Tomášová, rš

    • Návrat žiakov do školy
     • Návrat žiakov do školy

     • Vážení rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia a ostatní zamestnanci školy, milí žiaci,

      návrat žiakov do škôl nám môže priniesť rôzne pocity a emócie. Radosť môže striedať smútok, odvahu nahradí obava, pohodu zatieni strach, ale jedno možno máme spoločné – tešíme sa, že sa opäť stretneme, že sa porozprávame, že strávime spoločné chvíle.

      Dovoľte mi ubezpečiť vás, že sme sa na návrat žiakov a pedagógov zodpovedne pripravili, prijali sme protipandemické opatrenia, overili sme si zadefinované postupy s cieľom, aby naša škola bola bezpečným miestom pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. 

      Návrat žiakov do školy od 19. 4. 2021

      Organizácia prevádzky, personálne zabezpečenie a protipandemické opatrenia:

      • Žiaci 1. stupňa pokračujú vo výchovno-vzdelávacom procese tak ako doteraz – vzdelávajú sa vo svojich triedach s triednymi učiteľmi, každý ročník má svoj rozvrh a časové rozvrhnutie vyučovacích hodín, prestávok a obeda tak, aby sa žiaci rôznych ročníkov nemiešali. Žiaci pri vstupe do budovy školy i jedálne použijú dezinfekciu, ktorej súčasťou je aj meranie telesnej teploty. Žiaci majú rúška alebo respirátory, triedy sa pravidelne vetrajú, nachádzajú sa v nich ozónové čističe vzduchu, ktoré môžu byť v prevádzke aj za prítomnosti žiakov, spoločne priestory sa pravidelne dezinfikujú.
      • Žiaci 8. a 9. ročníka – nástup žiakov do školy je podmienený negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žiak žije v spoločnej domácnosti a negatívnym testom žiaka. Ak žiak nenastúpi do školy, zákonný zástupca má povinnosť vopred ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní u triedneho učiteľa.

                  Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní sa považuje:

      1. choroba žiaka (zdravotné problémy bez lekárskeho potvrdenia), vymeškané hodiny sú ospravedlnené maximálne 5 po sebe nasledujúcich dní školského vyučovania,
      2. karanténne opatrenie (potvrdenie od lekára),
      3. neabsolvovanie testovania zákonného zástupcu a žiaka – škola bude evidovať neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:
      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zákonný zástupca  zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa,
      2. ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu A), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

      Obec Župkov v spolupráci so školou vytvorili priestor na otestovanie sa dňa 17. 4. 2021 v priestoroch školy. O komkrétnom čase testovania vás budeme informovať do 16. 4. 2021. Môžete sa však otestovať aj na iných mobilných miestach. Negatívny test má platnosť 7 dní.

      Milí ôsmaci a deviataci,

      do školy vstupujte od 7.30 – 7.50 hod. s respirátorom, ktorý vám prekrýva nos a ústa. Použite dezinfekciu, ktorá sa nachádza vo vestibule. Stojan s dezinfekciou je kombinovaný, zmeria vám aj aktuálnu telesnú teplotu. Môže sa však stať, že vám teplotu odmeria aj pani upratovačka. Vchádzate do šatne, kde sa prezujete, odložíte si vrchné oblečenie (bundu, kabát) a odchádzate do svojej triedy. V šatni sa zbytočne nezdržiavajte a nezhromažďujte. V triede alebo v chodbičke vo WC si môžete umyť a osušiť ruky, v triede použiť opäť dezinfekciu. Počas prestávok zbytočne triedu neopúšťajte, aby ste sa nemiešali s inými ročníkmi, vetrajte si ju podľa pokynov učiteľa. Aj vo vašich triedach sa nachádza ozónový čistič vzduchu. Od pondelka do piatka budete v škole do 11.45 hod., potom môžete využiť služby našej školskej jedálne od 11.45 – 12.05 hod. a odchádzate domov.

      Ubezpečujem vás, že vás čakajú chápajúci triedni i ostatní učitelia, pripravený pedagogický a odborný zamestnanec (školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg), prijateľný rozvrh hodín, tvorivé aktivity a príjemné, podnetné prostredie na adaptáciu a váš rozvoj.

      V prípade, že sa nebudete cítiť dobre, budete mať zvýšenú teplotu, kašeľ, bolesť hlavy, žalúdka, očí,... do školy nechoďte a poproste rodiča, aby skutočnosť oznámil triednemu učiteľovi. Rodič ako zákonný zástupca vás môže ospravedlniť u triedneho učiteľa na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Ak chodíte na obedy a do školy nenastúpite, nezabudnite sa odhlásiť u pani Žiakovej, vedúcej ŠJ.

      Milí rodičia, milé kolegyne, milí kolegovia,

      chápem všetkých, ktorí majú obavy z návratu žiakov do školy, som však presvedčená, že to spoločne zvládneme, keď budeme všetci zodpovední, ostražití, disciplinovaní, tolerantní, a dodržiavať pravidlá. Opätovné fungovanie školy bude naším spoločným víťazstvom, ktoré pocítia najmä vaše-naše deti v podobe minimálneho negatívneho dopadu na ich osobnosť a ďalší rozvoj.

       

      V prípade otázok ma môžete kontaktovať na:

      Prípadne môžete kontaktovať triedneho učiteľa vášho dieťaťa.

      Verím, že do školy od 19. 4. 2021 nastúpi čo najvyšší počet žiakov 1. stupňa a žiakov 8. a 9. ročníka.

      Mgr. Iveta Tomášová

    • Naše sladké dobroty
     • Naše sladké dobroty

     • Šiestačky si jednu online hodinu techniky spríjemnili spoločným "kuchtením". Rozhodli sa urobiť si spolu smotanovo-ovocnú tortu, ale každá vo svojej kuchyni :-). Príchuť smotanového krému a druh ovocia si vybrala každá mladá gazdinka sama. Všetky sú naozaj šikovné a torty sa im veľmi vydarili.

      Mgr. Martina Gáborová

    • Naša trieda číta
     • Naša trieda číta

     • Aj šiestaci sa zapojili do projektu vydavateľstva Martinus Naša trieda číta. Cieľom je vytvoriť triednu knižnicu, ktorá bude slúžiť žiakom triedy. Počas prestávok či pred vyučovaním si môžu vziať knihu a vyplniť si ňou voľný čas. Knihu si môžu požičať aj domov, prípadne si z kníh čítať počas hodín literatúry. Prvý balík tvorí 20 kníh. Polovicu ich ceny zaplatil Martinus a druhú zasponzorovalo Rodičovské združenie. Ďakujeme. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Marec v škôlke
     • Marec v škôlke

     • Tento mesiac už k nám prichádza jar. Kým však zaklopala na dvere, museli sme sa poriadne pripraviť. Spoznávali sme našu obec, čo všetko sa v nej nachádza, aký máme erb a podobne. Naučili sme sa aj niečo o okolitých dedinkách. Ako správni škôlkari sme sa učili aj o Slovensku - aký máme znak, hymnu, symboly. Keďže je mesiac marec aj mesiacom knihy, učili sme sa ako sa kniha vyrába, čítali si rozprávky, kreslili, vyrábali. Trošku sme vyleteli aj do vesmíru, kde sme sa učili o planétach, hviezdach, kozmonautoch a veľa iných zaujímavých vecí. Už teraz sa tešíme na ďalší mesiac.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky ZŠ s MŠ v Župkove,

      ste  pedagógovia,  ale  hádam  bližšie  je  pre  každého,  ak povieme, že  ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa“. 

                    Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla i v tejto tak náročnej dobe poznačenej vírusom.

                    Zo srdca Vám prajeme dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov, dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé aktivity.

      Rada rodičov

       

                                                                                                                                   

    • Katka Gáborová zabodovala
     • Katka Gáborová zabodovala

     • Osem žiakov z celého Slovenska si 19. apríla 2021 zmeria sily vo vedomostiach, zručnostiach, tvorivosti a čitateľskej gramotnosti v olympiáde slovenského jazyka a literatúry.

      Banskobystrický kraj a zároveň našu školu bude reprezentovať Katka Gáborová ako víťaz krajského kola. Prajeme jej pohodu a úspešnú reprezentáciu školy, obce, mikroregiónu Kľakovská dolina, okresu i kraja.

                                       Mgr. Iveta Tomášová

    • Jarné upratovanie
     • Jarné upratovanie

     • Prišla jar a odkryla aj to, čo do prírody nepatrí. Niektorí ľudia menia Slovensko na jedno veľké smetisko. Našťastie sú medzi nami  ľudia, ktorým toto nie je ľahostajné. Takí sú aj niektorí žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do výzvy na vyčistenie si okolia svojho bydliska. Zatiaľ to boli títo žiaci:

      Maťka Fischerová, Vanesska Adamcová, Erika Repiská a Lucka Boháčová – 9. ročník

      Martin Adamík – 8. ročník

      Paťko Sivok, Lukáško Miškov, Aďka Balážová, Emka Sýkorová, Kristínka Trusková – 7. ročník

      Tomáško Slaný so svojimi sestričkami Sárou a Sofiou – 6. ročník a 1. ročník

      Emka Adamíková a Marek Fischer – 5. ročník

      Týmto žiakom patrí jedno veľké poďakovanie. Do upratovania sa stále môžete zapojiť aj vy ostatní.

      To, že je okolo nás naozaj veľa odpadkov, dokumentujú aj fotografie, ktoré žiaci urobili.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Aj v Biologickej olympiáde sme mali zastúpenie na okresnom kole. V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali deviataci Vaneska Adamcová a Alex Lupták. Vaneska skončila na 5. mieste a Alex na 6. mieste. Obaja boli úspešní riešitelia. V projektovej časti sa do olympiády zapojili ôsmaci Martin Adamík a Matúš Martinec. Martin obsadil 1. miesto, Matúš skončil na 2. mieste. Obaja postúpili do krajského kola. V krajskom kole sa Matúš umiestnil na 2. mieste a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole. Martin bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 5. mieste. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a Matúšovi držíme palce v ďalšom kole. 

      Ing. Dana Strihovská

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • 22. marca 2021 sa konalo online formou krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa do tohto kola podarilo postúpiť žiakovi VIII. A Paľkovi Kamodymu. Ďakujeme mu za reprezentovanie školy. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Dejepis online
     • Dejepis online

     • Na hodinách dejepisu sa ôsmaci učia o Slovenskom národnom hnutí. Jednou z osobností tohto obdobia je Ľudovít Štúr. Dostali týždennú prácu, urobiť miniprojekt o Štúrovi. Mohli si vybrať z niekoľkých tém: napísať báseň, nakresliť portrét, vytvoriť interview, napísať mu list, vyrobiť pre neho predmet/vec, ktorý/ktorú v jeho dobe nepoznali a ona by mu uľahčila život či prácu. Žiaci to zvládli na výbornú. Môžete si pozrieť/prečítať niektoré práce. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Naša trieda číta
     • Naša trieda číta

     • V marci sa nám podarilo s V. A zapojiť do projektu Naša trieda číta. Žiakov čakajú v triede krásne nové knihy, ktoré sa tešia na svojich čitateľov. Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme kníhkupectvu Martinus a Rodičovskému združeniu pri našej škole.

      Mgr. Miroslava Plechlová

     • Obnovujeme prevádzku materskej školy pre všetky deti

     • Milí rodičia,

      deti materskej školy ZŠ s MŠ, Župkov 18, môžu od 15. marca 2021 opätovne navštevovať materskú školu.

      Naďalej platí, že do materskej školy môže prísť dieťa, ktorého aspoň jeden zákonný zástupca spoločne žijúci s daným dieťaťom je pretestovaný na koronavírus a jeho výsledok je negatívny.

      Z dôvodu ochrany a prevencie pred koronavírusom vás, milí rodičia, zdvorilo žiadam o zváženie pretestovať sa obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

      Ponúkame vám možnosť pretestovania sa aj v priestoroch našej školy dňa 13. 3. 2021 od 8.00 – 18.00 hod. Presný termín testovania na koronavírus si môžete zabezpečiť cez rezervačný systém obce Župkov.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie.                            

      Mgr. Iveta Tomášová, rš