•  

    Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika sídli v obci Župkov, ktorá je vstupnou bránou do Kľakovskej doliny. Od 1. júla 2002 sme nadobudli právnu subjektivitu a 1. januára 2008 sme sa na základe rozhodnutia MŠ SR zlúčili s materskou školou, čím sa vytvoril subjekt Základná škola s materskou školou Župkov. Súčasťou ZŠ s MŠ sa od tohto dňa stala aj školská jedáleň.

    Sme štátnou plnoorganizovanou výchovno-vzdelávacou inštitúciou s kapacitou 260 žiakov. V súčasnosti máme zriadených 9 kmeňových tried pre 1. – 9. ročník. Zriadili sme počítačovú miestnosť, jazykovú učebňu s 15 notebookmi, s interaktívnou tabuľou, audiovizuálnu učebňu s pohyblivou interaktívnou tabuľou, školskú knižnicu, ktorá je spojená s obecnou knižnicou a fyzikálno-chemickú miestnosť. Súčasťou školy je školský klub detí, materská škola so samostatným vchodom a školská jedáleň v samostatnej budove. Do školskej jedálne chodíme cez tzv. suchú nohu (prístrešok).

    Budova školy má prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie. Na prízemí sa nachádzajú šatne, sklad čistiacich potrieb, vodáreň, jazyková učebňa, školská kuchynka, dielne, sklad na pomôcky, sklad na učebnice, archív a kotolňa s priľahlými menšími miestnosťami. Cez prízemie je suchý vstup do materskej školy. Na 1. poschodí sa nachádza riaditeľňa, kancelária, miestnosť PC, školská knižnica, zborovňa, 2 triedy (zväčša 8. a 9. ročník) a dievčenské i chlapčenské WC. Na 2. poschodí sa nachádza 7 tried s ročníkmi 1 – 7, školský klub detí vytvorený v triede 1. stupňa, obvykle je to v 1. alebo v 2. ročníku, audiovizuálna učebňa, miestnosť výchovného poradcu a správcu počítačovej siete, sklad upratovačky a dievčenské i chlapčenské WC.

    V júni 2009 sa začalo s rekonštrukciou školy, na ktorú získala obec Župkov finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom Moderná Základná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, zateplenia a vybavenia. Projekt bol úspešne ukončený v decembri 2010.

    V októbri 2009 začala škola s implementáciou projektu OP Vzdelávanie s názvom Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina s plánovaným dátumom ukončenia v auguste 2011.

    Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, s výhľadom na pohorie Vtáčnik, obklopená z oboch strán zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov.

    Od 1. septembra 2022 nesie naša školá názov podľa nebohého PaedDr. Miroslava Bielika - spisovateľa, dlhoročného člena Matice slovenskej, predsedu Spolku slovenských spisovateľov a čestného občana obce Župkov.