Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Miroslava Bielika
Adresa školyŽupkov 18, 966 71
Telefón+421 45 6866 130
E-mailskola@zszupkov.sk
WWW stránkahttps://www.zszupkov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Rudolf Vallo  
ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Betková  
ZRŠ pre MŠAnna Šipikalová  

Od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 bola riaditeľkou školy Mgr. Iveta Tomášová. Po jej odchode na starobný dôchodok bola od 1. 12. 2022 poverená riadením školy Mgr. Ivana Betková. Po uskutočnení výberového konania na funkciu riaditeľa školy bol od 1. 6. 2023 do funkcie riaditeľa školy menovaný Mgr. Rudolf Vallo.

Rada školy

 Titl., meno, priezviskoKontaktFunkcia
predsedaLenka Sitárová  
pedagogickí zamestnanciMgr. Lenka Staňová  
 Bc. Lucia Fusatá  
    
ostatní zamestnanciIng. Hana Šimpachová  
    
zástupcovia rodičovIng. Monika Melišová  
 Mgr. Mária Repiská  
 p. Erika Tabernausová  
    
zástupca zriaďovateľap. Jozef Belan  
 p. Rastislav Šipikal  
 Ing. Rudolf Repiský  
 Mgr. Eva Valentová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Župkov
SídloŽupkov 12
Telefón045/6866122
E-mailobecnyurad@zupkov.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Keďže niekoľko rokov bola RŠ v nesprávnom zložení a reálne nefunkčná, dňa 13. 02. 2023 na plánovanom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Župkove schválilo a zároveň delegovalo štyroch zástupcov zriaďovateľa do RŠ pri ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, ktorej zriaďovateľom je obec Župkov.

Zároveň starosta obce Župkov, Mgr. Ľubomír Medlen poveril zastupujúcu riaditeľku Mgr. Ivanu Betkovú o zvolanie ustanovujúceho zasadnutia RŠ s prizvaním členov, ktorí boli delegovaní zriaďovateľom. Priebežne si zástupcov do RŠ volili rodičia žiakov ZŠ, MŠ, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. Voľby do rady školy vo všetkých skupinách voličov sa uskutočnili v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. (Záznamy sú dostupné k nahliadnutiu v sídle Rady školy v ZŠ s MŠ M. Bielika.)

Ustanovujúce zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 07. 03. 2023, viedla ho zastupujúca riaditeľka Mgr. Ivana Betková, ktorá vyzvala členov RŠ, aby si zvolili predsedu RŠ.

Za rodičov boli zvolení kandidáti:

Mgr. Monika Melišová

Mgr. Mária Repiská

p. Lenka Sitárová

p. Erika Tabernausová

Za pedagogických zamestnancov:

Bc. Lucia Fusatá

Mgr. Lenka Staňová

Za nepedagogických zamestnancov:

Ing. Hana Šimpachová

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

p. Jozef Belan

Ing. Rudolf Repiský

p. Rastislav Šipikal

Mgr. Eva Valentová

Členovia RŠ volili verejne, pán Šipikal navrhol p. Sitárovú. P. Sitárová navrhla p. Tabernausovú, ktorá túto funkciu odmietla. Členovia RŠ verejným hlasovaním zvolili do funkcie predsedu RŠ p. Sitárovú.

Novozvolená predsedníčka RŠ sa dohodla s členmi RŠ na predbežnom termíne nasledujúceho zasadnutia RŠ.

Rada školy v roku 2022/ 2023 zasadala 3-krát. Členov na zasadnutie zvolávala predsedníčka rady školy pozvánkou. Dôvodom neprítomnosti členov boli neodkladné pracovné, či rodinné záležitosti. Neúčasť bola členmi Rady školy vopred ospravedlnená.

1. zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 13. 04. 2023. Na tomto zasadnutí si členovia Rady školy volili podpredsedu a zapisovateľa. Oboznámili sa so štatútom Rady školy a schválili ho. Predsedníčka Rady školy oboznámila prítomných s priebehom výberového konania na funkciu riaditeľa školy a bol určený termín volieb.

2. zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 27. 04. 2023. Na tomto zasadnutí prebehlo výberové konanie na funkciu miesta riaditeľa.

Členovia výberovej komisie:

Za Radu školy: p. Lenka Sitárová - predsedníčka Rady školy, p. Jozef Belan, Bc. Lucia Fusatá, Ing. Monika Melišová, Mgr. Mária Repiská, Ing. Rudolf Repiský, Mgr. Lenka Staňová, Ing. Hana Šimpachová, p. Rastislav Šipikal, p. Erika Tabernausová, Mgr. Eva Valentová - členovia RŠ, Mgr. Jana Bieliková - Štátna školská inšpekcia. Ing. Katarína Orságová, Phd. sa ospravedlnila. Rada školy na základe výsledkov výberového konania navrhla obci Župkov ako zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 Župkov v zmysle § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovať Mgr. Rudolfa Valla na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Miroslava Bielika.

Predsedníčka Rady školy písomne oznámila uchádzačovi výsledok výberového konania v termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania.

Na platné uznesenie výberovej komisie vo veci menovania riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

Všetky dokumenty o priebehu volieb sú dostupné v sídle RŠ.

Na 3. zasadnutí Rada školy zhodnotila svoju činnosť v školskom roku 2022/2023. Riešila dlhodobé problémy v 5. ročníku. Oboznámila sa s návrhmi na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried, s informáciou o úspešnosti žiakov pri prijímaní na stredné školy, s návrhmi dĺžky prestávok podľa vyhlášky o ZŠ 320/2008, pochvalami a výchovnými opatreniami, s počtom detí, ktoré navštevujú MŠ, s priebehom zápisu do MŠ a počtom novoprijatých detí, s priebehom zápisu do I. ročníka ZŠ.

Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice, doplnené prezenčnými listinami.

Hospodárenie RŠ:

Výdavky RŠ sú minimálne a sú zabezpečované z prostriedkov ZŠ s MŠ MB.

Správu vypracovala Lenka Sitárová, predsedníčka RŠ

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 196

Počet tried: 10


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12111111110
počet žiakov242915171822252323196
z toho v ŠKD222671452   76

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP19819
DPP404
Znížený úväzok/ZPS201,65
Na dohodu000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01515 
vychovávateľov022 
asistentov učiteľa033 
odborných zamestnancov011sociálny pedagóg
pedagogických zamestnancov011školský špeciálny pedagóg
spolu02222 

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VI. AFyzika2
VII. AFyzika1
VIII. AFyzika2
IX. AFyzika1
V. ADejepis1
VI. ADejepis2
VII. ADejepis1
VIII. ADejepis1
IX. ADejepis2
V. ATechnika1
VI. ATechnika1
VII. ATechnika1
VIII. ATechnika1
IX. ATechnika1
V. AInformatika1
VI. AInformatika1
VII. AInformatika1
VIII. AInformatika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci reprezentovali školu v predmetových olympiádach, v športových, vedomostných aj umeleckých súťažiach v rámci okresu, regiónu i celého Slovenska. Na súťaže ich pripravovali vyučujúci daných predmetov. Nasleduje výpočet najväčších úspechov, ktoré sme dosiahli v jednotlivých súťažiach.

Športové súťaže

3. miesto v okresnom kole vo florbale žiakov

1. miesto st. žiakov a 3. miesto ml. žiakov v súťaži 110. výročie novobanského futbalu1. miesto žiačok v okresnom kole v stolnom tenise žiakov a žiačok

2. miesto v okresnom kole vo vybíjanej ml. žiačok

3. miesto v okresnom kole v Midi cool volejbale žiačok

1. miesto v okresnom kole v Midi cool volejbale žiakov

1. miesto v okresnom kole vo futbale ml. žiačok

1. miesto v obvodnom kole vo florbalovej lige ml. žiakov

2. miesto v okresnom kole vo futbale ml. žiakov

2. miesto v behu na 60 m žiačok, 3. miesto v hode vortexom žiačok,  1. miesto v hode vortexom žiakov, 2. miesto vo vrhu guľou žiakov, 3. miesto v skoku do výšky žiakov v okresnom kole v atletike žiakov a žiačok

1. miesto v regionálnom kole v malom futbale ml. žiačok

1. miesto v krajskom kole v malom futbale ml. žiačok

6. miesto v celoštátnom kole v malom futbale ml. žiačok

2. miesto v 2. kole florbalovej ligy ml. žiakov

1. miesto ml. žiakov vo futbalovom turnaji mladších a najmladších žiakov Novobanská kopačka

1. miesto vo finále florbalovej ligy ml. žiakov

Vedomostné súťaže

Biologická olympiáda

Z 8 úspešných riešiteľov 4 žiaci postúpili do okresného kola

3. miesto a 6. miesto v okresnom kole  

Chemická olympiáda

V školskom kole 1 úspešná riešiteľka, postup do okresného kola

Fyzikálna olympiáda

Školské kolo riešilo 5 žiakov, do vyššieho kola nepostúpili.

Olympiáda v anglickom jazyku

3. miesto a 6. miesto v okresnom kole 

Pytagoriáda

8 úspešných riešiteľov školského kola postúpilo do okresného kola

1 úspešný riešiteľ v okresnom kole

Matematická olympiáda

2 úspešní riešitelia v domácom kole

Matematický klokan

2 úspešní riešitelia

Expert geniality show

3 žiaci získali titul Top Expert

Všetkovedko

Titul Všetkovedko /

Čo šepká les

3. miesto v regionálnej súťaži

Les ukrytý v knihe

1 žiak ocenený za lesnú hádanku

Umelecké súťaže

2. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko

2. miesto v okresnom kole Slávik Slovenska

2. miesto v celoslovenskej súťaži Talent*umenie*kumšt

Cena kynológov a 1. miesto v regionálnej výtvarnej súťaži Polícia známa neznáma

2. miesto v regionálnom kole a 4x postup do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí

3. miesto v regionálnej súťaži Čaro Pohronia

2. miesto a dve 3. miesta v okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V spolupáci s obecným úradom Župkov organizovanie kultúrnospoločenských akcií v obci: Mikuláš v obci, Vianočné trhy, Deň matiek, Deň detí. Organizovali sme Beh oslobodenia.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2022/2023 škola realizovala projekt POP2. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, školského sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga. Projekt bol ukončený k 31. 8. 2023.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V školskom roku 2022/2023 sme venovali pozornosť zlepšovaniu prostredia určeného pre žiakov.

Realizovali sme jednoduchú stavebnú úpravu priečky, čím vznikla oddychovo-relaxačná miestnosť pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V spolupráci s obcou sme zmodernizovali priestory školskej jedálne a kuchyne zakúpením jedálenských stolov a stoličiek, konvektomatu, plynovej stolice a vymaľovanie celého priestoru. Počas leta sa vymaľovala riaditeľňa a preorganizovala zborovňa, ktorá bola zároveň doplnená o relaxačný kútik. Tiež sa vytvorila malá učebňa pre individuálne vzdelávanie v rámci zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania. Reflektovali sme na zmeny v legislatíve v oblasti vzdelávania a prostredníctvom školského podporného tímu sme zavádzali inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. Zriadil sa školský rozhlas a zvonenie. Pravidelne sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej výchovy, cudzích jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov v rámci krúžkovej činnosti.

Začali sme rekonštrukciu PC-siete, rekonštrukcia bude pokračovať v budúcom školskom roku.

Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna učebňa. Naplno sa využívali aj miestnosť chémie, fyziky a biológie a učebňa techniky. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium.

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej prípravy v zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli.Pozornosť bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Naši žiaci v školskom roku 2022/2023 dosiahli úspechy v športových, vedomostných i umeleckých súťažiach. Reprezentovali školu v okresných, krajských i celoslovenských kolách týchto súťaží. Podrobný prehľad sa nachádza v časti 1g.

V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov sme úspešne absolvovali aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín a ďalšie webináre z rôznych oblastí pedagogickej práce. Traja pedagógovia ZŠ a jeden pedagóg MŠ absolvovali inovačné vzdelávanie.

Naďalej sa nám darilo zlepšovať materiálno-technické aj personálne zabezpečenie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Úspešne sme ukončili realizáciu NP POP II. Boli sme úspešní v žiadosti o pokračovanie NP POP 3, ktorý začneme realizovať v novom školskom roku.

Podarilo sa nám zlepšiť klímu v pracovnom kolektíve.

Medzi slabé stránky patrí zastarané vybavenie školskej kuchynky, absencia učebne v prírode, absencia školského zvonenia, ktorú dlhodobo absolventi 9. ročníka označovali v dotazníku ako závažný nedostatok, malý priestor pre prijatie väčšieho počtu detí do materskej školy. U pedagógov sa prejavoval nejednotný prístup pri riešení výchovných problémov. Činnosť v ŠKD bola málo atraktívna. V týchto oblastiach plánujeme ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V materskej škole sme neevidovali deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo len Testovanie 9 (22. marca 2023). Testovania 9 sa prvom termíne zúčastnilo všetkých 23 žiakov deviateho ročníka.

Minister školstva svojim rozhodnutím zo dňa 1.2.2023 zrušil Testovanie 5 v tomto školskom roku.

V tomto školskom roku sa 23 žiakov 9. ročníka zúčastnilo cvičného testovania KOMPARO, ktoré je zamerané na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.


VÝSLEDKY – TESTOVANIE 9 2023 - 9. ročník

Predmet

Celoslovenský priemer v %

Priemer žiakov ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov v %

MAT

55,1

47,2

SJL

58,7

52,0

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY - KOMPARO 9. ročník

Predmet

Celoslovenský priemer v %

Priemer žiakov ZŠ s MŠ Miroslava Bielika Župkov v %

MAT

44,7

38,3

SJL

60,2

55,3

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

K 30. 6. 2023 sme evidovali 27 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho plánu. Ďalší 4 žiaci boli evidovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V škole pracoval inkluzívny tím v zložení školský špeciálny pedagóg, školský sociálny pedagóg a pedagogickí asistenti. Intenzívne sme spolupracovali s CPP Žarnovica.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 24, z toho 16 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2022: 24, z toho 17 dievčat

Počet detí pokračujúcich v predprimárnom vzdelávaní: 2, z toho 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

Školskú dochádzku ukončilo k 30. 6. 2023 23 žiakov 9. ročníka, 2 žiaci 8. ročníka a 1 žiak 6. ročníka.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Kariérna poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu prijímania na stredné školy v šk. roku 2022/2023. Žiaci 9. ročníka a ich rodičia boli o aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského štúdia informovaní hlavne elektronicky (prostredníctvom systému EduPage), prípadne vo forme individuálnych konzultácií (osobne alebo telefonicky). So všetkými žiakmi 9. ročníka sa uskutočnili individuálne konzultácie ohľadom možnosti ich ďalšieho štúdia. V mesiaci február sa uskutočnilo rodičovské združenie so zákonnými zástupcami žiakov 9. ročníka. Na RZ boli rodičia informovaní o spôsobe odosielania prihlášok na SŠ. Údaje o záujme na SŠ boli priebežne aktualizované a odosielané školskému výpočtovému stredisku v Banskej Bystrici. V tomto školskom roku sa v mesiaci november po viacročnej prestávke uskutočnila tradičná burza stredných škôl Stredoškolák v Žiari nad Hronom, ktorej sa zúčastnili žiaci 9. ročníka. V mesiaci február sa v Žarnovici uskutočnila Regionálna burza stredných škôl, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Žiaci 8. a 9. ročníka sa v októbri zúčastnili Dňa techniky, ktorý organizovala Súkromná SOŠ technická v Žiari nad Hronom. Počas decembra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na DOD SOŠ v Žarnovici. Počas roka prišli zástupcovia niektorých stredných škôl z nášho regiónu (Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa, SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa, SOŠ Žarnovica, Súkromná OA DSA, Žiar nad Hronom, Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Žiar nad Hronom) na náborové stretnutia, na ktorých predstavili stredné školy a zodpovedali otázky žiakov.

V mesiaci máj sa 19 žiakov 8. ročníka zúčastnilo vyšetrenia profesijnej orientácie, ktoré realizovala pracovníka z CPP Žarnovica.

Prihlášky na stredné školy boli zasielané elektronicky prostredníctvom systému EduPage a to v jednom termíne pre talentové aj netalentové odbory. Žiaci si mohli podať 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou a 2 prihlášky na školy bez talentovej skúšky. Škola odoslala 59 elektronických prihlášok. Osem prihlášok bolo odoslaných na školy, kde sa vykonáva talentová skúška. Prijímacie skúšky sa v tomto roku uskutočnili prezenčnou formou. Na zvolené SŠ boli prijatí všetci žiaci 9. ročníka. Nikto neposielal prihlášku do 2. kola. Zákonný zástupca žiaka bol následne povinný oznámiť strednej škole záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie žiaka do 1. ročníka.

V tomto roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 26 žiakov. Z toho 23 žiakov 9. ročníka, 2 žiaci 8. ročníka a 1 žiak 6. ročníka.

Počas mesiaca jún žiaci ôsmeho ročníka informovali výchovnú poradkyňu o ich predbežnom záujme o stredné školy. K 30. júnu 2023 boli cez program Proforient odoslané na ŠVS v Banskej Bystrici vstupné podklady žiakov 8. ročníka a žiakov nižších ročníkov, ktorí končia školskú dochádzku na ZŠ v školskom roku 2023/2024.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ


Gymnáziá

 

spolu

dievčatá

 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

5

3

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ

 

 

 

 

Súkromná obchodná akadémia DSA, Žiar nad Hronom                                         

1

1

 

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa                                         

4

2

Zdravotnícke školy

 

 

 

 

Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

3

2

 

Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

1

1

Umelecké školy

 

 

 

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hodruša-Hámre

1

0

Ostatné SOŠ, SPŠ

                                

 

 

 

Súkromná SOŠ technická, Žiar nad Hronom

2

0

    

SOŠ Žarnovica                             

2

1

 

SOŠ informačných technológií, Banská Bystrica

1

0

 

SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica

1

0

 

SOŠ technická, Zvolen

1

0

 

SPŠ dopravná, Zvolen

2

2

 

Spojená škola, Školská 7,  Banská Bystrica

1

0

 

Súkromná SOŠ, Hliník nad Hronom

1

0

 

                             Spolu

26

12

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAnglický jazykBiológiaDejepisFyzikaGeografiaHudobná výchovaChémiaInformatikaMatematická gramotnosťMatematikaNemecký jazykObčianska náukaOchrana života a zdraviaPohybová prípravaPracovné vyučovanie
I. A1,04    1   1,38   1 
II. A1,2    1 1 1,4   1 
II. B1,33    1 1,17 2,29   11,5
III. A1,2    1 1,2 1,4   11
IV. A1,69    1,12 1,35 2   11
V. A1,721,222,06 2,281 1,61 2,17  1,171 
VI. A2,051,551,861,8221,35 1,87 2,26 1,551,2211
VII. A2,171,251,881,632,131,131,131,42 2,0421,33  1
VIII. A1,831,31,611,781,611,041,71,61 2,131,781,35   
IX. A2,1711,611,091,91 1 1,752,31,841   

TriedaPrírodovedaPrvoukaSlovenský jazyk a literatúraSprávanieTechnikaTelesná a športová výchovaVýtvarná výchova
I. A 1,331,711 1 
II. A 1,071,471 11
II. B 22,361 11,07
III. A1,13 1,81 11
IV. A1,76 1,881 11
V. A  2,171,39111,06
VI. A  2,31,17111,17
VII. A  2,381,13111,13
VIII. A  2,091111
IX. A  2,041,04111,13

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
II. A151500
II. B141400
III. A151500
IV. A171700
V. A181800
VI. A232210
VII. A242400
VIII. A232210
IX. A232300
I. A242220

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne financie: 527 726,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,00 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 5 907,00 € za kalendárny rok 2022

Dohody + odvody 5 200,26 €

Hygienické potreby a prostriedky 55,00 €

Energie (plyn, voda, elektrina) 651,73 €

Preprava žiakov: 0,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0,00 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Nenormatívne financie:

Dopravné žiaci: dostali sme 9 965,00 €

vyčerpali sme 8 823,64 €

Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ 5 706,00 €

SZP 2 250,00 €

Učebnice 3 456,00 €

Odchodné 7 573,00 €

Nenormatív na asistenta učiteľa:14 936,00 €

Nenormatívny finančný príspevok na špecifiká:

Žiaci z Ukrajiny: 1 210,00 €

Lyžiarsky kurz: 1 436,00 €

Za mimoriadne výsledky žiakov: 200,00 €

Prostriedky POO (edukačné publikácie pre cudzie jazyky): 3 000,34 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbalový krúžok - predprípravka14 Mgr. Rudolf Vallo
Geografický krúžok3 Mgr. Anton Buchel
Hudobno-tanečný krúžok31 Mgr. Lenka Staňová
Krúžok anglického jazyka25 Mgr. Jana Herková
Matematika trochu inak23 Mgr. Jaroslava Žabková
Príroda a my12 Mgr. Zuzana Valušková Kurková
Relax20 Mgr. Lenka Jančoková
Slovenčina netradične23 Mgr. Iveta Tomášová
Tanečný krúžok13 Mgr. Jana Herková
Tvorivé dielne11 PaedDr. Miroslava Mesiariková
Varíme zdravo15 Mgr. Miroslava Plechlová
Výtvarný krúžok20 Mgr. Eva Matejová
Futbalový krúžok - prípravka17 Mgr. Peter Hlavačka
Športom k zdraviu24 Mgr. Peter Hlavačka

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi v školskom roku 2022/2023 prebiehala najmä na úrovni triedny učiteľ - rodič - žiak. Počas školského roka sa triedni učitelia pravidelne stretávali s rodičmi na triednych rodičovských združeniach. Závažné problémy sa riešili na triednych RZ za prítomnosti triedneho učiteľa, poverenej riaditeľky školy a školského špeciálneho pedagóga. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ pomohlo finančne zabezpečiť mikulášske balíčky, občerstvenie pre deti na MDD a knihy na odmeny na konci školského roka.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Výchovná poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálnopatologických javov s koordinátorom primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. - 9. ročníka sa zúčastnili viacerých besied a prednášok.

ð beseda na tému Prevencia šikanovania - 5. a 6. ročník

ð beseda na tému Prevencia drogových závislostí - 7. ročník

ð beseda na tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a zvyšovanie právneho vedomia - 7. a 8. ročník

ð beseda na tému Zdravé stravovanie - 5. a 6. ročník

ð beseda na tému Fajčenie - 5. a 6. ročník

ð beseda na tému Dospievanie - 7. ročník

V mesiaci december výchovná poradkyňa v spolupráci s koordinátorom protidrogovej prevencie a triednymi učiteľmi 2. stupňa zorganizovala predvianočný výlet do kina v Nitre.

Záver

Vypracoval: Mgr. Rudolf Vallo

V Župkove, 18. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30. 8. 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie bez výhrad na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/2023.

V Župkove 12. 10. 2023.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy prerokoval Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/2023 na obecnom zastupiteľstve 18. 10. 2023.