Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18
Adresa školyŽupkov 18, 966 71
Telefón+421 45 6866 130
E-mailskola@zszupkov.sk
WWW stránkahttps://www.zszupkov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Ivana Betková  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 196

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12111111110
počet žiakov242915171822252323196
z toho v ŠKD222671452   76

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBČGDEVFGHVCHIMGMMVNVNJ
II. A1,2      1 1 1,4   
II. B1,33      1 1,17 2,29   
III. A1,2      1 1,2 1,4   
IV. A1,69      1,12 1,35 2   
V. A1,721,22 2,06  2,281 1,61 2,17   
VI. A2,051,55 1,86 1,8221,35 1,87 2,26   
VII. A2,171,25 1,88 1,632,131,131,131,42 2,04  2
VIII. A1,831,3 1,61 1,781,611,041,71,61 2,13  1,78
IX. A2,171 1,61 1,091,91 1 1,752,3  1,84
I. A1,04      1   1,38   

TriedaONOŽZPPPVPCMPPRVRGZRGZPRKSRKSGZRKSSZRPZSJLSPR
II. A  1   1,07      1,471
II. B  11,5  2      2,361
III. A  11 1,13       1,81
IV. A  11 1,76       1,881
V. A 1,171          2,171,39
VI. A1,551,2211         2,31,17
VII. A1,33  1         2,381,13
VIII. A1,35            2,091
IX. A1   2,22        2,041,04
I. A  1   1,33      1,711

TriedaTTSVTAPVUVVV
II. A 1   1
II. B 1 3 1,07
III. A 1  1,271
IV. A 1  21
V. A11   1,06
VI. A11  21,17
VII. A11   1,13
VIII. A11   1
IX. A11   1,13
I. A 1   1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
II. A151500
II. B141400
III. A151500
IV. A171700
V. A181800
VI. A232210
VII. A242400
VIII. A232210
IX. A232300
I. A242220

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbalový krúžok - predprípravka18 Mgr. Peter Hlavačka
Geografický krúžok3 Mgr. Anton Buchel
Hudobno-tanečný krúžok30 Mgr. Lenka Staňová
Krúžok anglického jazyka22 Mgr. Jana Herková
Matematika trochu inak23 Mgr. Jaroslava Žabková
Príroda a my8 Mgr. Zuzana Valušková Kurková
Relax19 Mgr. Lenka Jančoková
Slovenčina netradične23 Mgr. Iveta Tomášová
ŠKD 136 Ivana Danihelová
ŠKD 239 Mgr. Mária Tabernausová
Tanečný krúžok13 Mgr. Jana Herková
Tvorivé dielne11 PaedDr. Miroslava Mesiariková
Varíme zdravo15 Mgr. Miroslava Plechlová
Výtvarný krúžok18 Mgr. Eva Matejová

Záver

Vypracoval: Mgr. Rudolf Vallo

V Župkove, 11. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: