Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou, Župkov 18
Adresa školyŽupkov 18, 966 71
Telefón+421 45 6866 130
E-mailskola@zszupkov.sk
WWW stránkahttps://www.zszupkov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Iveta Tomášová  
ZRŠ pre ZŠMgr. Ivana Betková  
ZRŠ pre MŠAnna Šipikalová  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaIng. Melišová, Monika  
pedagogickí zamestnanciMgr. Buchel, Anton  
 Mgr. Žabková, Jaroslava  
 Bc. Fusatá, Lucia  
ostatní zamestnanciBaniariová, Alena  
zástupcovia rodičovTabernausová, Erika  
 Števková, Jana  
 Oslancová, Iveta  
zástupca zriaďovateľaMgr. Valentová, Eva  
 Repiský, Zdenko  
iníIng. Repiský, Rudolf  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Župkov
SídloŽupkov 12
Telefón045/6866122
E-mailobecnyurad@zupkov.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy

Rada školy z dôvodu pandemickej situácie nezasadala. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021 schvaľovala on-line.

Metodické združenie

Metodické združenie združuje všetkých pedagógov I. stupňa. Zasadnutia sa konali priebežne počas školského roka podľa potreby. Počas roka sme sa stretli 8-krát. Na stretnutiach sa prerokúvali aktuálne témy, vyučujúce sa na nich dohodli o ďalšom postupe práce, alebo boli navrhnuté jednotné, či nové postupy a pravidlá. Zasadnutia MZ sú na primeranej úrovni, nie sú formálne. Aktuálne témy a otázky výchovy a vzdelávania sa riešia priebežne.

Predmetová komisia

Predmetová komisia združuje všetkých pedagógov II. stupňa. V auguste a septembri jednotliví členovia pracovali na aktualizácii TVVP vo svojich predmetoch. Počas roka sme sa stretli desaťkrát. Na stretnutiach sme riešili aktuálne problémy, pripravovali tematické dni a iné aktivity pre žiakov. V školskom roku 2021/2022 sa učitelia venovali nadaným žiakom, pripravovali ich na súťaže a olympiády. Podarilo sa nám nadviazať na úspechy žiakov z minulých rokov v prírodovedných, spoločenskovedných, umeleckých i športových súťažiach. Vo výchovno-vzdelávacom procese učitelia rešpektovali potreby žiakov so ŠVVP a integrovaných žiakov, aby aj oni mohli byť úspešní. Učivo jednotlivých predmetov bolo prebraté podľa ŠkVP a iŠkVP; písomné práce, slohové práce i kontrolné diktáty boli tiež napísané. Urobené boli i všetky praktické cvičenia, laboratórne práce a chemické pokusy, pričom celková práca do určitej miery závisela na aktivite žiakov.

Zasadnutia PK sú na primeranej úrovni, nie sú formálne. Pretože sme malý kolektív otázky výchovy a vzdelávania riešime vždy podľa potreby. Výmena skúseností členov pomáha skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, plnením uznesení z jednotlivých zasadnutí sa snažíme skvalitniť i našu prácu.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 198

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111111110
počet žiakov301516192226232720198
z toho v ŠKD231212142    63

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP261026 
DPP    
Znížený úväzok1   
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1818
vychovávateľov 33
asistentov učiteľa 11
pedagogických asistentov123
odborných zamestnancov 22
spolu 2727

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VI. AFyzika2
VII. AFyzika1
VIII. AFyzika2
IX. AFyzika1
V. ADejepis1
VI. ADejepis2
VII. ADejepis1
VIII. ADejepis1
IX. ADejepis2
V. ATechnika1
VI. ATechnika1
VII. ATechnika1
VIII. ATechnika1
IX. ATechnika1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Športové súťaže

Okresné kolo v stolnom tenise  

Chlapci: P. Kamody, J. Kamody, E. Šulva, A. Barroso – 4. miesto

Dievčatá: K. Gáborová, K. Šurianska, S. Marušková, M. Káčerová – 1. miesto

Okresné kolo vo vybíjanej ml. dievčat  

N. Hercegová, K. Šurianska, L. Repiská, M. Káčerová, V. Adamíková, E. Adamíková, S. Števková, S. Beňová, M. Žiaková, L. Ludvigová, R. Supuková, S. Repiská, S. Šurianska – 1. miesto

Okresné kolo vo florbale starších žiakov  

P. Kamody, P. Sivok, E. Šulva, J. Michňa, J. Tőkőly, S. Matejov, K. Tadian, A. Barroso, S. Jelemenský, L. Fusatý, Š. Angleta – 3. miesto

Okresné kolo v malom futbale najmladších žiakov a žiačok

S. Maruška, S. Farkaš, S. Borza, M. Matejov, A. Zúbek, M. Angletová, B. Jacková, E. Copp, M. Borgula – 5. miesto

Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov  

M. Fischer, R. Repiský, L. Fusatý, T. Slaný, A. Zurian, D. Ďurkov, Š. Tomáš, M. Fekete, J. Kamody – 3. miesto

Okresné kolo v atletike – 4-boj mladších žiakov a žiačok  

A. Barroso – 1. miesto v skoku do diaľky; M. Grega a N. Hercegová – 2. miesto v hode nerf loptou; S. Gregová, V. Magulová, S. Števková, E. Mišková, R. Supuková, K. Šurianska, T. Slaný, R. Repiský, A. Zurian, D. Ďurkov, S. Tekeli

Regionálne kolo vo vybíjanej ml. dievčat

Družstvo dievčat N. Hercegová, K. Šurianska, L. Repiská, M. Káčerová, V. Adamíková, E. Adamíková, S. Števková, S. Beňová, M. Žiaková, L. Ludvigová, R. Supuková, S. Šurianska – 1. miesto

Krajské kolo vo vybíjanej ml. žiačok

Družstvo dievčat M. Káčerová, K. Šurianska, L. Repiská, N. Hercegová, R .Supuková, S. Števková, E. Adamíková, V. Adamíková, S. Beňová, M. Žiaková, K. Šurianska, L. Ludvigová – 4. miesto

Futbalový turnaj Novobanská kopačka

Prípravka: L. Karpluk, M. Matejov, T. Adamov, S. Borza, M. Tekeli, P. Debnár, Sá. Slaná, So. Slaná – 3. miesto

Ml. žiaci: S. Farkaš, V. Daniš, R. Martinec, J. Kamody, A. Zurian, D. Ďurkov, Š. Tomáš, M. Fischer, E. Adamíková – 1. miesto

Umelecké súťaže

Vianočná pohľadnica

J. Majerčíková, J. Škvarka, P. Matejová, M. Borgula, J. Jablonka, E. Adamíková, V. Šimoničová

Regionálna súťaž Polícia známa neznáma

L. Valigurská – 1. miesto

E. Adamíková, L. Pukan, M. Martinec, S. Repiská, N. Kohanová, J. Skvarka, L. Šebeňová, P. Lepáčková

Regionálna súťaž Čaro Pohronia

Výtvarná časť

E. Adamíková, V. Šimoničová, M. Martinec, L. Valigurská

Fotografia

S. Kučera – 1. miesto

Regionálna výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Z. Šlosiariková, So. Slaná, E. Adamíková, M. Martinec, V. Fusatá – postup do celoslovenského kola

V. Fusatá – 2. miesto

D. Debnár, K. Marušková, S. Marková, J. Škvarka, A. Hudec, P. Matejová, Sa. Slaná, B. Jacková, L. Pukan, L. Šipikalová, D. Ďurkov, D. Barroso, V. Šimoničová, M. Adamík

Celoslovenská výtvarná súťaž Talent, umenie, kumšt

M. Martinec – čestné uznanie

S. Kučera – čestné uznanie

M. Martinec – 3. miesto za výtvarný návrh

V. Šimoničová

Celoslovenská výtvarná súťaž O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku

Sa. Slaná, So. Slaná, N. Kohanová, M. Cvanga, J. Škvarka

Celoslovenská výtvarná súťaž Galéria talentov

S. Kučera – 3. miesto

L. Miškov, M. Martinec, V. Fusatá, K. Trusková, L. Jonášová, M. Adamík

Cesty za poznaním minulosti

So. Slaná, Z. Šlosiariková, Lenka Repiská, B. Jacková, L. Kučerová, V. Fusatá, M. Káčerová, L. Valigurská

Celoslovenská výtvarná súťaž Včely, včielky, včeličky

L. Valigurská, So. Slaná, Sa. Slaná, Z. Šlosiariková, N. Kohanová

Celoslovenská výtvarná súťaž Moje ľudské práva

So. Slaná, L. Šebeňová, Z. Šlosiariková, N. Kohanová, M. Matejov, P. Matejová, J. Škvarka, B. Jacková, E. Copp

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

I. kategória

M. Melišová (1. miesto), J. Majerčíková (2. miesto), E. Copp (3. miesto), N. Kohanová

II. kategória

E. Adamíková (1. miesto)

Vedomostné súťaže

Okresné kolo CHO

M. Martinec – 1. miesto

M. Adamík, L. Valigurská – úspešní riešitelia

Krajské kolo CHO

M. Martinec – 6. miesto, úspešný riešiteľ

Okresné kolo BO, kategória C

Projektová časť

M. Martinec – 1. miesto

M. Adamík – 2. miesto

Teoreticko-praktická časť

M. Adamík – 1. miesto

F. Oslancová – úspešná riešiteľka

Krajské kolo BO, kategória C

Projektová časť

M. Martinec – 4. miesto

M. Adamík – 6. miesto

Teoreticko-praktická časť

M. Adamík – úspešný riešiteľ

Okresné kolo BO, kategória D

Teoreticko-praktická časť

M. Grega – 4. miesto, úspešný riešiteľ

Praktická časť

E. Adamíková – 1. miesto

Pytagoriáda P3 – školské kolo

M. Melišová – postup do okresného kola

L. Šamudovská, T. Adamov, P. Debnár, E. Copp, B. Jacková, E. Zurianová, M. Valenta

Pytagoriáda P5 – školské kolo

L. Kopernický, I. Marušková

Pytagoriáda P6 – školské kolo

D. Struhár – postup do okresného kola

T. Nguyen, J. Jablonka, L. Ludvigová, E. Adamíková

Pytagoriáda P7 – školské kolo

R. Repiský – postup do okresného kola

M. Grega, D. Barosso, N. Hercegová, S. Bodnár, R. Píš

Pytagoriáda P8 – školské kolo

F. Oslancová, H. Danišová, L. Miškov, M. Píš, N. Betko

Olympiáda zo SJL – školské kolo

K. Gáborová – postup do okresného kola

L. Valigurská, M. Adamík, L. Barborová, F. Oslancová

Olympiáda zo SJL – okresné kolo

K. Gáborová – postup do okresného kola

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

K. Gáborová – 2. miesto

Olympiáda v AJ – okresné kolo

S. Kučera – úspešný riešiteľ

L. Kopernický

Olympiáda v AJ – školské kolo

K. Gáborová – postup do okresného kola

L. Valigurská – postup do okresného kola

F. Oslancová, H. Danišová, M. Adamík

Olympiáda v NJ – okresné kolo

K. Gáborová – postup do krajského kola

L. Valigurská – postup do krajského kola

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo

L. Valigurská, M. Adamík, M. Martinec

Matematická olympiáda Z9 – okresné kolo

M. Martinec – postup do krajského kola

L. Valigurská, M. Adamík

Geografická olympiáda, kategória E – školské kolo

K. Gáborová – postup do okresného kola

F. Oslancová – postup do okresného kola

M. Adamík – postup do okresného kola

L. Valigurská, M. Martinec, L. Miškov, L. Barborová, P. Kamody – úspešní riešitelia

L. Jonášová

Geografická olympiáda, kategória F – školské kolo

R. Repiský – postup do okresného kola

E. Adamíková – postup do okresného kola

V. Adamíková, L. Ludvigová

Geografická olympiáda, kategória G – školské kolo

Lucas Pukan

Geografická olympiáda, kategória E – okresné kolo

K. Gáborová, M. Adamík – úspešní riešitelia

F. Oslancová

Geografická olympiáda, kategória F – okresné kolo

R. Repiský – postup do krajského kola

E. Adamíková – úspešná riešiteľka

Dejepisná olympiáda, kategória C – okresné kolo

M. Adamík, L. Valigurská – úspešní riešitelia

Dejepisná olympiáda, kategória D – okresné kolo

F. Oslancová, S. Marušková

Dejepisná olympiáda, kategória E – okresné kolo

M. Grega – úspešný riešiteľ

Dejepisná olympiáda, kategória F – okresné kolo

J. Jablonka, D. Struhár

Technická olympiáda, kategória A  – školské kolo

R. Hock, M. Adamík – postup do okresného kola

M. Martinec, L. Barina, J. Michňa – úspešní riešitelia

P. Kamody, L. Barborová

Technická olympiáda, kategória B  – školské kolo

L. Ludvigová – postu do okresného kola

J. Kamody – úspešný riešiteľ

M. Hudeček, V. Daniš, S. Tekeli, D. Tekeli, J. Michalov

Matematický klokan

L. Hafera (úspešný riešiteľ), M. Glezgo, J. Herko, Z. Repiská, Ph. Repiský, T. Škopec, N. Chladná, H. Šurianska, M. Tomáš, J. Majerčíková, J. Kapráliková

Všetkovedko

J. Majerčíková (zisk titulu Všetkovedko), L. Šebeňová, Z. Šlosiariková, L. Karpluk, E. Copp, P. Debnár (zisk titulu Všetkovedko), B. Jacková, M. Melišová, M. Valenta, L. Bieliková, M. Borgula, J. Kapráliková, E. Laurová, A. Zúbek

Expert Geniality Show

L. Valigurská (umiestnenie v prvej štvrtine a zisk titulu TopExpert), P. Kamody (umiestnenie v prvej štvrtine a zisk titulu TopExpert), K. Gáborová (umiestnenie v prvej štvrtine a zisk titulu TopExpert), R. Repiský (umiestnenie v prvej štvrtine a zisk titulu TopExpert), S. Repiská (umiestnenie v prvej štvrtine), L. Miškov (umiestnenie v prvej štvrtine), V. Daniš, L. Kopernický, I. Marušková, E. Mišková, E. Adamíková, J. Jablonka, L. Ludvigová, A. Zurian, A. Barroso, M. Grega, R. Repiský, T. Slaný,  K. Šurianska, N. Beťko, S. Marušková, L. Mišková, F. Oslancová, M. Adamík, L. Barborová, V. Fusatá, K. Gáborová, P. Kamody, L. Valigurská

Ypsilon – slovina je hra

L. Karpluk, J. Majerčíková, M. Matejov, P. Matejová, Z. Šlosiariková, E. Copp, P. Debnár, B. Jacková, M. Melišová, L. Šamudovská, M. Angletová, L. Bieliková, M. Homola, J. Kapráliková, K. Mesiariková, L. Pukan, A. Zúbek, L. Kopernický, I. Marušková, E. Mišková, S. Repiská, E. Adamíková, D. Barroso, J. Jablonka, L. Ludvigová, M. Grega, N. Hercegová, M. Káčerová, R. Repiský, T. Slaný, K. Šurianska, H. Danišová, D. Marušková, L. Miškov, L. Mišková, F. Oslancová, M. Adamík, L. Barborová, K. Gáborová, P. Kamody, M. Martinec, L. Valigurská

English star

E. Copp, B. Jacková, M. Melišová, M. Valenta, J. Kapráliková, Š. Debnár, L. Hafera, M. Hudeček, L. Kopernický, M. Káčerová, R. Repiský, K. Šurianska, D. Marušková, L. Mišková, F. Oslancová, M. Adamík, L. Barborová, S. Jelemenský, M. Martinec, L. Valigurská – úspešní riešitelia

I-Bobor

F. Oslancová (úspešný riešiteľ, umiestnenie na 1. – 46. mieste v rámci SR),

A. Rajnoha (úspešný riešiteľ), S. Debnár (úspešný riešiteľ), L. Kopernický (úspešný riešiteľ), S. Repiská (úspešný riešiteľ), R. Repiský (úspešný riešiteľ), M. Adamík  (úspešný riešiteľ), L. Valigurská (úspešný riešiteľ), L. Barborová (úspešný riešiteľ), J. Majerčíková, M. Matejov, L. Šebeňová, J. Škvarka, T. Adamov, P. Debnár, B. Jacková, M. Melišová, E. Zurianová, M. Borgula, J. Kapráliková, E. Laurová, K. Mesiariková, L. Pukan, E. Adamíková, V. Adamíková, D. Barroso, L. Ludvigová, T. Nguyen, A. Angletová, A. Barroso, M. Káčerová, T. M. Müller, T. Slaný, K. Šurianska, P. Sivok, V. Fusatá, K. Gáborová, P. Kamody, M. Martinec

Celoslovenská súťaž Matboy 

M. Adamík, V. Fusatá, M. Martinec, L. Valigurská

MAKS 9

L. Valigurská (MaxiDiplom)

Oblastná súťaž Čo šepká les

Družstvo L. Pukan, L. Kopernický, S. Repiská – 3. miesto

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prostredníctvom webového sídla školy sme pravidelne informovali verejnosť o dianí v škole. Na webové sídlo prispievali pedagógovia aj žiaci. Naši žiaci sa zapájali do vedomostných predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží. Pre rodičov sme pripravovali kultúrne podujatia, keď to už protipandemické opatrenia dovolili. Pripravili sme program k Dňu matiek a pri príležitosti Stretnutia rodákov obce Župkov, ktoré sa konalo 23. 7. 2022. Na konci školského roka boli vyhlásení dvaja Žiaci školy - Katarína Gáborová a Matúš Martinec (9. ročník), ktorí získali finančnú odmenu vo výške 50 EUR. 30. júna sme slávnostne oznámili zmenu názvu školy od 1. 9. 2022 na počesť Miroslava Bielika. Pri tejto príležitosti boli pozvaní hostia z radov jeho najbližších a spolupracovníkov. Stretnutie všetkých pozvaných hostí sa uskutočnilo v priestoroch školy. Slávnostne bola odhalená doska s novým názvom školy a reliéf p. Miroslava Bielika.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2021/2022 sme úspešne ukončili implementáciu projektu Od textov k činom.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Špecifickými cieľmi projektu bolo zvýšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy prostredníctvom realizácie mimoškolských aktivít a získať kompetencie na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom interného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov školy. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci základnej školy vrátane žiakov so ŠVVP a pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy.

Pre naplnenie stanovených cieľov sme realizovali 3 hlavné aktivity:

Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP.

Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Župkov 18.

Riadenie a koordinácia projektu.

Celková výška projektu bola 109 675,23 EUR. Projekt bol ukončený prezentáciou výstupov a realizáciou výstupných testov, ktoré potvrdili zlepšenie úrovne matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti našich žiakov.

V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v realizácii národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Tento projekt

významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany školského špeciálneho pedagóga, školského sociálneho pedagóga a 2 pedagogických asistentov.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17. 1. 2022 - 21. 1. 2022

Druh inšpekcie: tematická

Predmetom školskej inšpekcie bola realizácia zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému opatrení na podporu vzdelávania žiakov, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie v základnej škole.

Záver: Škola nevykonala revíziu ŠkVP, ale zabezpečila nadväznosť vzdelávania naprieč vyučovacími predmetmi, stupňami vzdelávania a zároveň reflektovala zistenia z diagnostiky vedomostí a zručností žiakov. Nastavený a uplatňovaný systém opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese napomáhal odstrániť deficit v poznatkovej úrovni žiakov a minimalizovať dôsledky neplnohodnotného dištančného vzdelávania.

Výrazné pozitíva: vytváranie edukačnej podpory inkluzívnym tímom žiakom, ktorí boli ohrození školským neúspechom, rozvoj kritického myslenia na hodinách chémie, zabezpečenie priestorových podmienok a materiálno-technického vybavenia potrebných pre DIV i prezenčnú výučbu.

Oblasti vyžadujúce zlepšenie: kontrolovanie účinnosti opatrení prijímaných na základe monitorovania procesov prebiehajúcich v škole, implementovanie efektívnych stratégií vzdelávania so zámerom personalizovať proces a dosahovať dobré vzdelávacie výsledky žiakov, rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V rámci koncepcie rozvoja školy bola v školskom roku 2021/2022 venovaná pozornosť modernizácii tried a odborných učební:

• pravidelným nákupom výukových programov,

• priebežným dopĺňaním knižného fondu,

• zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy,

• revitalizáciou ďalšej počítačovej učebne.

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne.

Pravidelne sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej výchovy, cudzích jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť žiakov v rámci krúžkovej činnosti, keď boli uvoľnené protipandemické opatrenia a krúžková činnosť bola povolená. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila aj audiovizuálna učebňa. Naplno sa využívali aj miestnosť chémie, fyziky a biológie a učebňa techniky, ktoré boli úspešne dozariaďované a uvedené do prevádzky. Na vyučovanie cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium.

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej prípravy v zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli. I keď realizácia projektu ACC 03028 (Modrá škola) bola ukončená, naďalej sa zveľaďoval areál školy.

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried a chodieb školy. Počas prezenčnej výučby boli na chodbách aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Naši žiaci v školskom roku 2021/2022 dosiahli úspechy v športových, vedomostných i umeleckých súťažiach. Reprezentovali školu v okresných, krajských i celoslovenských kolách týchto súťaží. Podrobný prehľad sa nachádza v časti 1g. Za úspech možno považovať aj zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čomu napomohlo zriadenie inkluzívneho tímu. Zlepšila sa spolupráca a komunikácia s rodinami žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Toto zlepšenie pozitívne hodnotila a preukázala aj štátna školská inšpekcia.

Za úspech považujeme aj výsledky Testovania-9 v slovenskom jazyku a literatúre, kde naši žiaci dosiahli o 5,7% lepší výsledok ako je celoslovenský priemer.

Zlepšiť chceme výsledky Testovania-5, v ktorom zaostávame za celoslovenským priemerom. Štátna školská inšpekcia odporúča zlepšiť rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov a sebahodnotenie. V týchto oblastiach chceme ďalej vzdelávať pedagógov.

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA VÝCHOVNÉHO A KARIÉRNEHO PORADCU

Činnosť výchovného a kariérneho poradcu vychádzala z plánu práce na šk. rok 2021/2022 a z harmonogramu úloh programu Proforient k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2021/2022.

1. Práca so začlenenými žiakmi, so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi s nadaním.

Práca so žiakmi so ŠVVP prebiehala v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. V mesiaci jún sa uskutočnilo prehodnotenie integrácie v spolupráci s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa. Prehodnotenia sa uskutočnili za prítomnosti pracovníkov daných centier, triednych učiteľov, školského špeciálneho pedagóga, výchovnej poradkyne a vybraných zákonných zástupcov.

2. Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov o stredoškolské štúdium.

Kariérna poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu prijímania na stredné školy v šk. roku 2021/2022. V priebehu školského roka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo Usmernenie k prijímaciemu konaniu, v ktorom sa upravili niektoré podmienky prijímacieho konania. Žiaci 9. ročníka a ich rodičia boli o aktuálnom stave a možnostiach stredoškolského štúdia informovaní hlavne elektronicky (prostredníctvom systému EduPage), prípadne vo forme on-line konzultácií cez MS Teams alebo telefonicky. So všetkými žiakmi 9. ročníka sa uskutočnili individuálne konzultácie ohľadom možností ich ďalšieho štúdia. V mesiaci február sa on-line formou uskutočnilo informačné stretnutie so zákonnými zástupcami žiakov 9. ročníka. Údaje o záujme na SŠ boli priebežne aktualizované a odosielané školskému výpočtovému stredisku v Banskej Bystrici. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia boli možnosti propagácie stredných škôl obmedzené. V tomto školskom roku sa neuskutočnila tradičná burza stredných škôl Stredoškolák. Stredné školy si ako formu propagácie zvolili rozličné aktivity, ktoré sa uskutočnili v online priestore. Žiaci sa mohli zúčastniť online dní otvorených dverí, svoje otázky mohli klásť na online stretnutiach s predstaviteľmi stredných škôl, prípadne sa mohli žiaci zúčastniť online konzultácií. O týchto stretnutiach boli informovaní správami cez portál EduPage. Po následnom uvoľnení opatrení prišli robiť náborové stretnutia zástupcovia stredných škôl: Gymnázium Nová Baňa (8. aj 9. ročník), SOŠ Žarnovica (9.ročník), SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa (9.ročník).

V mesiaci jún sa 23 žiakov 8. ročníka zúčastnilo vyšetrenia profesijnej orientácie, ktoré zrealizovali pracovníčky z CPPPaP Žarnovica.

Prihlášky na stredné školy boli zasielané elektronicky prostredníctvom systému EduPage a to v jednom termíne pre talentové aj netalentové odbory. Žiaci si mohli podať 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou a 2 prihlášky na školy bez talentovej skúšky. Škola odoslala 48 elektronických prihlášok. Päť prihlášok bolo odoslaných na školy, kde sa vykonáva talentová skúška. Prijímacie skúšky sa v tomto roku uskutočnili prezenčnou formou. Na zvolené SŠ boli prijatí všetci žiaci 9. ročníka. Žiak - odídenec z Ukrajiny bol prijatý na SŠ v 2.kole. Zástupca žiaka bol následne povinný oznámiť strednej škole záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie žiaka do 1. ročníka.

V tomto roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 23 žiakov. Z toho 20 žiakov 9. ročníka, 2 žiaci 8. ročníka a 1 žiak 7. ročníka.

Počas mesiaca jún žiaci ôsmeho ročníka informovali výchovnú poradkyňu o ich predbežnom záujme o stredné školy. K 30. júnu 2022 boli cez program Proforient odoslané na ŠVS v B. Bystrici vstupné podklady žiakov 8. ročníka a žiakov nižších ročníkov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku na ZŠ v školskom roku 2022/2023.

3. Testovanie žiakov, diagnostiky, besedy

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo Testovanie 9 (6. apríl 2022) a Testovanie 5 (18.máj 2022). Oboch testovaní sa zúčastnili všetci žiaci z týchto ročníkov.

20 žiakov 9. ročníka sa zúčastnilo testovania KOMPARO, ktoré je zameraný na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Testovania KOMPARO 4 sa zúčastnilo 17 žiakov 4. ročníka. Vo štvrtom ročníku je KOMPARO zamerané na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, prírodovedy, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov.

VÝSLEDKY - TESTOVANIE 9. ročník

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ Župkov v %

MAT 53,2 44,3

SJL 59,1 64,8

VÝSLEDKY - TESTOVANIE 5. ročník

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ Župkov v %

MAT 61,0 55,0

SJL 69,2 61,0

VÝSLEDKY - KOMPARO 4. ročník

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ Župkov v %

MAT 38,2 29,2

SJL 48,4 42,5

VŠP 49,8 40,0

PRV 66,6 63,5

VLA 60,0 42,9

VÝSLEDKY - KOMPARO 9. ročník

Predmet Celoslovenský priemer v % Priemer žiakov ZŠ s MŠ Župkov v %

M 41,9 34,8

SJL 57,7 60,8

Výchovná poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálnopatologických javov s koordinátorkou primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. - 9. ročníka sa zúčastnili besied, prednášok.

ð beseda na tému Dopravná výchova - 5. a 6. ročník

ð beseda na tému Prevencia vzniku požiarov - 5. a 6. ročník

ð beseda na tému Zdravé stravovanie - 5. a 6. ročník

4. Výchovná komisia

V školskom roku 2021/2022 bolo pred výchovnú komisiu predvolaných 14 žiakov (niektorí aj opakovane), ktorí porušili školský poriadok. So závermi výchovnej komisie boli oboznámení triedni učitelia a ostatní pedagógovia na pracovných poradách, a zákonní zástupcovia dotknutých žiakov.

5. Vzdelávanie

ð pracovné stretnutie výchovných poradcov na tému Riešenie problémových situácií v školách a možnosti spolupráce s ďalšími orgánmi a inštitúciami - organizátor CPPPaP ZC

ð on-line seminár na tému Kyberšikana v internetovom svete žiakov a študentov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 617    
prijatí1 617    
% úspešnosti100% 100%100%    

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP

K 30. 6. 2022 sme v škole evidovali 30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne začlenených do bežnej triedy ZŠ. Okrem nich sme evidovali 4 žiakov zo SZP. So žiakmi pracovali členovia inkluzívneho tímu.

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a

 

Pred sebou máš krátky dotazník pre žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Poprosím Ťa o jeho vyplnenie. Odpovede v ňom označ krížikom, prípadne doplň odpoveď. V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej odpovedí.

 

Dotazník vyplnilo 21 žiakov z 28 žiakov (  75,0 %): 2. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 3 žiaci, 5. ročník – 2 žiaci, 6. ročník – 5 žiaci, 7. ročník – 2 žiaci, 8. ročník – 4 žiaci, 9. ročník – 2 žiaci.

 1. Pohlavie:        chlapec                                                           13                    61,9%

dievča                                                           8                      38,1%

 1. Navštevujem  2. – 9. ročník.

 

 1. V škole sa cítim :

veľmi dobre                                                                           9 žiakov          42,9%

väčšinou dobre                                                                      10 žiakov        47,6%

skôr nepríjemne                                                                    2 žiaci            9,5%

nie dobre, zle                                                                         0 žiakov         0%

                        

 1. Na vyučovaní učitelia: žiaci mohli označiť viac odpovedí (dokopy bolo zadaných 32 odpovedí)        

prihliadajú na moje poruchy učenia/správania                     16 krát            50,0%

            dávajú mi dostatok času na vypracovanie úloh pri práci     15 krát            46,9%

neprihliadajú na moje poruchy učenia/správania na predmete...........................

                                                                                              1  krát             3,1%

 

 1. Moji spolužiaci:

mi pomáhajú, ak mám problém s učením                             11 žiakov        52,4%

nepomáhajú mi                                                                     7 žiakov          33,3%

vysmievajú sa mi, ak niečo neviem                                     3 žiaci             14,3%

 

 1. Moji rodičia sa zaujímajú o moju prácu, výsledky  v škole

veľmi často                                                                           18 žiakov        85,7%

primerane                                                                              2 žiaci             9,5%

chcú, ale nemajú čas                                                             1 žiak              4,8%

málo                                                                                      0 žiak              0%

vôbec sa nezaujímajú                                                           0 žiakov          0%

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie DOTAZNÍK - a

Pred sebou máš krátky dotazník pre nadaných žiakov. Poprosím Ťa o jeho vyplnenie. Odpovede v ňom označ krížikom, prípadne doplň odpoveď. V niektorých otázkach môžeš označiť aj viacej odpovedí.               

 

Dotazník vyplnili 3 žiaci zo 4 žiakov ( 75%):

 

Pohlavie:                    chlapec                                                          0                      0%

dievča                                                           3                      100% 

 1. Navštevujem  3. – 9. ročník.

 

2.     V škole sa cítim :

veľmi dobre                                                                                1 žiak              33,3%

väčšinou dobre                                                                            2 žiaci             66,7%

skôr nepríjemne                                                                          0 žiakov          0%

nie dobre, zle                                                                             0 žiakov          0%

 

3.     Na vyučovaní učitelia: žiaci označovali viacero odpovedí

majú špecifický prístup                                                                0 krát             0%     

používajú metódy a formy práce na rozvíjanie môjho nadania

                                                                                                          0 krát              0%     

pripravujú ma na súťaže a olympiády                                        3 krát              42,9%

rozvíjajú moju tvorivosť                                                             3 žiaci             42,9%

neprihliadajú na moje nadanie                                                    1 krát              14,2%

 

4.     Mojim spolužiakom:

pomáham, ak majú problém s učením                                        3 žiaci             100%

nepomáham im

 

5.     Moji rodičia sa zaujímajú o moju prácu, výsledky  v škole

 

veľmi často                                                                                 2 žiaci             66,7%

primerane                                                                                    0 žiak              0%

chcú, ale nemajú čas                                                                   0 žiakov          0%

málo                                                                                            1 žiak              33,3%

vôbec sa nezaujímajú                                                                 0 žiakov          0%

 

 

 

 

 

Príloha č.3

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a

 

Dotazník pre rodiča žiaka s IVP

 

1.     Myslíte si, že táto škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov s poruchami učenia, správania atď.?

·       ÁNO                                                                          15 rodičov      93,7%                                               

·       NIE                                                                            1 rodič            6,3%

 

2.     Ak ste označili ÁNO, čo sa Vám zdá prínosom pre vzdelávanie Vášho dieťaťa?

(rodičia mohli označiť viac odpovedí, dokopy bolo 38 odpovedí)

 

·       prítomnosť asistenta na vyučovacích hodinách                    7 krát               18,4%                                   

·       individuálny prístup učiteľa                                                  6 krát              15,8%

 

·       dostatok času pri písaní previerok, rešpektovanie pomalšieho tempa práce žiaka                                                                                                 15 krát            39,5%

 

·       doučovanie                                                                            2 krát              5,3%

 

·       prítomnosť podporného tímu na škole (školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg)

 

                                                                                               8 krát              21,0%

 

·       iná:                                                                                        0 krát                 0 %

 

3.     Ak ste označili NIE, pomenujte, čo by mala škola zmeniť, skvalitniť pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP?

1 krát              6,3%  

Rodič napísal: Mali by rešpektovať odporúčania s CPPPaP na všetkých hodinách, deťom lepšie vysvetliť učivo a nenechávať všetko na rodičoch aby ich doučovali to čo sa v škole nenaučia lebo im to nebolo poriadne vysvetlené.                                          

 

 

 

 

Príloha č.4

Vyhodnotenie DOTAZNÍK – a

 

Dotazník pre rodiča žiaka s nadaním

 

1.     Myslíte si, že táto škola vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov s poruchami učenia sa a správania?

ž  ÁNO                                                                                 2 rodičia         50%                                                  

ž  NIE                                                                                   2 rodičov        50%

 

2.     Ak ste označili ÁNO, čo sa Vám zdá prínosom pre vzdelávanie Vášho dieťaťa? (rodičia mohli označiť viac odpovedí)

 

ž špecifický prístup učiteľa                                                  2 krát              40%   

 

ž metódy a formy práce učiteľa na rozvíjanie nadania        0                      0%

 

            ž obsah učiva                                                                        0                      0%

 

ž  príprava žiaka na súťaže a olympiády                              3krát               60%

 

ž  rozvoj tvorivosti                                                               0                      0%

 

iné:                                                                                                 0                      0%

 

3.     Ak ste označili NIE, pomenujte, čo by mala škola zmeniť, skvalitniť pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP?

-        jeden rodič napísal: rozvoj tvorivosti v rôznych oboroch, zadávanie zložitých úloh na riešenie

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2021: 29 / 15

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2021: 28 / 15 dievčat

Počet detí, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania: 2 / 1 dievča

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2022

Školskú dochádzku v našej škole ukončilo 20 žiakov 9. ročníka, 1 žiak 8. ročníka a 1 žiak 7. ročníka. 1 žiačka 8. ročníka pokračuje v štúdiu na bilingválnom gymnáziu.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov   122023

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Gymnáziá

 

spolu

dievčatá

 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

4

2

 

Gymnázium Párovská 1, Nitra

1

1

 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

1

1

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ

 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa                                         

4

2

 

SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom

2

0

 

Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

1

1

 

 

 

 

ostatné SOŠ

                                

 

 

 

Súkromná SOŠ technická, Žiar nad Hronom

2

0

    

SOŠ Žarnovica                             

2

0

 

SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

1

0

 

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

1

1

 

Súkromná ŠUP, Hodruša-Hámre

1

1

 

SOŠ drevárska, Zvolen

2

0

 

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

1

0

 

                             Spolu

23

9

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Rozmiestnenie žiakov 9., 8. a 7. ročníka

 

Gymnáziá

 

spolu

dievčatá

 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

4

2

 

Gymnázium Párovská 1, Nitra

1

1

 

Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica

1

1

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ

 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb, Nová Baňa                                         

4

2

 

SOŠ obchodu a služieb, Žiar nad Hronom

2

0

 

Obchodná akadémia, Zlaté Moravce

1

1

 

 

 

 

ostatné SOŠ

                                

 

 

 

Súkromná SOŠ technická, Žiar nad Hronom

2

0

    

SOŠ Žarnovica                             

2

0

 

SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

1

0

 

SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica

1

1

 

Súkromná ŠUP, Hodruša-Hámre

1

1

 

SOŠ drevárska, Zvolen

2

0

 

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

1

0

 

                             Spolu

23

9

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBČGDEVFGHVCHIVIMGMMVNV
I. A1,21      1    1,25 1
I. B1,31      1    1,79 1
II. A1,18      1  1,13 1,5 1
III. A1,67      1  1,13 2 1
IV. A1,95      1  1,11 2,58 1
V. A2,251,8 1,76  21,14  1,45 2,64 1
VI. A1,921,77 1,8 1,632,121,11  2,07 2,41 1
VII. A1,831,87 1,57 1,831,8711,61 1,52 2,17 1
VIII. A2,151,72,22,04 1,781,781,072,08 1,52 2,52 1
IX. A1,91,51,631,7 1,651,7 1,4  1,882,15 1

TriedaNJONOŽZPPPVPCMPPRVRGZRGZPRKSRKGRKSRPZSJL
I. A   1   1      1,71
I. B   11  1,15      2,29
II. A   11 11,2      1,44
III. A   11 1,87       1,87
IV. A   11 2,05       2,33
V. A  1,0511 1       2,38
VI. A 1,431,071,041         2,33
VII. A2,051,45            2,14
VIII. A1,61,46  1         2,65
IX. A1,451,2   1,74        2,37

TriedaSPRSPTTSVTAPTPPZVUVVV
I. A1,06  1    1
I. B1  1  4 1
II. A1  1   11
III. A1  1   1,671
IV. A1,21  1   1,671
V. A1,18 11   31,05
VI. A1,15 1,041,04   31,11
VII. A1 11    1,09
VIII. A1,15 11    1,07
IX. A1,25 11    1,05

Slovenský jazyk a literatúra I. B

Žiaci boli hodnotení v piatich oblastiach slovenského jazyka a literatúry. ŠkVP bol splnený, žiadne učivo sa neprenáša do II. ročníka. Zhoršenie v niektorých oblastiach v II. polroku bolo spôsobené zvýšenou chorobnosťou a s tým spojenou vysokou absenciou žiakov na vyučovaní.

 

I. Q

II. Q

III. Q

IV. Q

Čítanie (priemerná známka)

1,83

1,67

1,83

1,36

Diktát (priemerná známka)

1,58

1,45

2,36

2,67

Prepis textu (priemerná známka)

1,17

1,58

1,17

1,83

Porozumenie čítanému textu (%)

91,67

94,17

87,18

82,50

Vedomosti podľa ŠkVP

88,69

87,50

91,67

81,67

Mgr. Ivana Betková

Slovenský jazyk a literatúra III. A

 

%

Vstupný test

68,00

Polročný test

74,00

Výstupný test

76,00

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Matematika III. A

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Vstupný test

75,00

Polročný test

79,00

Výstupný test

72,00

Vlastiveda III. A

 Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Polročný test

74,00

Výstupný test

85,00

Prírodoveda III. A

 Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Polročný test

74,00

Výstupný test

80,00

Mgr. Emília Boháčová

Geografia 5. ročník

 1. polrok
 1. polrok 

2,00

1,95

Geografia 6. ročník

 1. polrok
 1. polrok 

1,96

2,12

Geografia 7. ročník

 1. polrok
 1. polrok 

2,05

1,87

 

Geografia 8. ročník

 1. polrok
 1. polrok 

1,68

1,78

Geografia 9. ročník

 1. polrok
 1. polrok 

1,65

1,70

Všetky učebné plány sú splnené. Žiaci učivo zvládli, žiadne neprenášame do ďalšieho ročníka.

4. ročník Vlastiveda Všetky učebné plány sú splnené. Žiaci učivo zvládli, žiadne neprenášame do ďalšieho ročníka.

Náboženská výchova 1. – 9. ročník Všetky učebné plány sú splnené.

Mgr. Anton Buchel

Slovenský jazyk a literatúra

V. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Vstupná previerka

75,00

Polročná previerka

68,00

Výstupná previerka

62,00

VII. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Vstupná previerka

60,00

Polročná previerka

70,00

Výstupná previerka

62,00

Žiaci dosiahli v previerkach očakávané výsledky.

Informatika

VI. A – VIII. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Mediálna výchova

VII. A – IX. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Čitateľská gramotnosť

VIII. A – IX. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Dejepis

VII. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

 

%

Polročná previerka

55,00

Výstupná previerka

50,00

Tvorba absolventskej práce

IX. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Výsledky záverečného prezentovania AP: vynikajúco – 3 žiaci, veľmi dobre – 9 žiaci, dobre – 5 žiaci, dostačujúco – 2 žiaci.

Etická výchova

VIII. A – IX. A – učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Mgr. Martina Gáborová

Občianska náuka

6. roč.

 

Celková úspešnosť

Čitateľská gramotnosť

Vedomostná úroveň

1.         polrok

78,1

86,1

74,8

2.         polrok

80,2

90,7

79,3

 

7. roč.

 

Celková úspešnosť

Čitateľská gramotnosť

Vedomostná úroveň

1.     polrok

84,7 %

89 %

84,2 %

2.     polrok

77,6 %

80,6 %

76,7 %

 

8. roč.

 

Celková úspešnosť

Čitateľská gramotnosť

Vedomostná úroveň

1.     polrok

76,4 %

81,3 %

77,3 %

2.     polrok

81,1%

89,5%

72,9%

 

9. roč.

 

Celková úspešnosť

Čitateľská gramotnosť

Vedomostná úroveň

1.     polrok

81,5 %

73,7 %

82,7 %

2.     polrok

83,3 %

83,9 %

82,9 %

Učebné osnovy v danom predmete boli splnené.

Mgr. Peter Hlavačka

SLOVENSKÝ  JAZYK 4. ročník

Oblasť / %

vstupný

polročný

výstupný

gramatika

73, 66

78, 57

76, 00

vyhľadávanie

81, 74

55,  61

60, 53

tvorivá časť

-

79,76

64, 42

 

                 Žiaci  so  ŠVVP

 

 

gramatika

84, 05

80, 80

75, 40

vyhľadávanie

96, 42

90, 47

61, 10

tvorivá časť

-

87, 87

80, 00

 

MATEMATIKA 4. ročník

Oblasť / %

vstupný

polročný

výstupný

aritmetika

68, 02

62, 08

73, 33

slovné úlohy

51, 98

57, 79

74, 43

geometria

53, 29

65, 87

62, 66

 

                 Žiaci  so  ŠVVP

 

 

aritmetika

85, 15

-

59, 09

slovné úlohy

72, 22

-

57, 33

geometria

79, 80

-

56, 00

Mgr. Lenka Jančoková

Slovenský jazyk a literatúra I. A

Učivo bolo prebraté podľa ŠkVP.

 

I. polrok

II. polrok

Čítanie (priemerná známka)

1,18

1,29

Diktát (priemerná známka)

1,30

1,69

Prepis textu (priemerná známka)

1,17

2,38

Porozumenie čítanému textu (priemerná známka)

1,17

1,15

Vedomosti podľa ŠkVP

1,42

1,31

Matematika I. A

Učivo bolo prebraté podľa ŠkVP.

 

%

I. polrok

74,20

II. polrok

88,46

Matematika 5. A

Učivo bolo prebraté podľa ŠkVP.

 

%

I. polrok

65,11

II. polrok

74,67

Mgr. Zuzana Valušková Kurková

 Slovenský jazyk 2. ročník

 

%

Vstupná písomná práca

82,00

Výstupná písomná práca

89,00

Žiaci poznajú rozdelenie hlások, no problém majú správne doplniť i, í, y, ý v slovách;

Problémy písať rozlišovacie znamienka;

Niektorí žiaci problémy s čítaním s porozumením.

Matematika 2. ročník

 

%

Vstupná písomná práca

88,00

Výstupná písomná práca

81,50

Najväčšie problémy žiakom robili slovné úlohy, spamäti a aj písomné sčítanie a odčítanie s prechodom cez desiatku;

V geometrii musia žiaci zdokonaliť rysovanie;

Učivo slovenského jazyka a matematiky sa prebralo podľa ŠkVP, žiadne učivo nebolo prenesené do ďalšieho ročníka.

V anglickom jazyku v 1. ročníku a v 4. ročníku sa písomné práce písali po každej lekcii, boli zamerané na slovnú zásobu a gramatiku príslušnej lekcie.

Mgr. Eva Matejová

Anglický jazyk 6. A

 

%

Vstupný test

40,20

Polročný test

40,80

Výstupný test

69,20

Anglický jazyk 7. A

 

%

Vstupný test

54,50

Polročný test

44,50

Výstupný test

58,60

Anglický jazyk 8. A

 

%

Vstupný test

49,90

Polročný test

61,30

Výstupný test

61,50

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

PaedDr. Miroslava Mesiariková

Slovenský jazyk a literatúra 6. ročník

 

%

Vstupný test

70,00

Polročný test

65,00

Výstupný test

45,00

Učivo 6. ročníka žiaci zvládli. vzhľadom na dištančné vzdelávanie sme presunuli vzory prídavných mien do ďalšieho šk. roka. Na hodinách sme využívali prácu individuálnu, skupinovú, prácu vo dvojiciach a pri opakovaní prácu na stanoviskách. Na hodinách sme medzipredmetové vzťahy (VV, HV, AJ, TSV). Vzhľadom na dištančné vzdelávanie som využívala prezentácie na motiváciu, expozíciu a fixáciu učiva, pracovné listy, učebnicu SJ a učebnicu literatúry, videá. Žiaci si v priebehu školského roka zlepšili pravopis pravidelným písaním domácich diktátov a pravopisných rozcvičiek na hodinách. Na hodinách literatúry sme rozvíjali čitateľskú gramotnosť, žiaci mali aj povinné čítanie. Učili sme sa pracovať s textom a pracovať tvorivo. Úroveň žiakov je priemerná, niektorí majú stále problémy s čítaním a pravopisom. Žiaci sú na hodinách aktívni pracujú, absentuje domáca príprava. Okrem známok boli hodnotení slovne, bodmi za aktivitu, pochvalami, rozvíjali sme aj sebahodnotenie.

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Dejepis 5. ročník

 

%

Polročný test

71,00

Výstupný test

75,00

Dejepis - 6. ročník

 

%

Polročný test

70,00

Výstupný test

78,00

Dejepis - 8. ročník

 

%

Polročný test

59,00

Výstupný test

71,00

Dejepis - 9. ročník

 

%

Polročný test

68,00

Výstupný test

76,00

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Etická výchova - 5.- 7. ročník

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Žiaci pracovali aktívne na hodinách, témy ich bavili. Rozvíjali sme najmä komunikáciu a tvorivosť.

Nemecký jazyk - 7. ročník

 

%

Polročný test

67,00

Výstupný test

71,00

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Žiaci 7. ročníka mali NJ prvý rok. Rozvíjali sme najmä slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie a čítanie s porozumením, konverzáciu v CJ. Najväčšie nedostatky boli v domácej príprave. Na hodinách sme využívali učebnice (aj interaktívne), pracovné zošity, CD, pracovné listy, PPT, internet. Na hodinách sme využívali samostatnú prácu, prácu vo dvojiciach, skupinovú prácu, projektové vyučovanie, hry, učenie na stanoviskách. Okrem známok boli hodnotení slovne, bodmi za aktivitu, pochvalami. 

Nemecký jazyk  - 8. ročník

 

%

Polročný test

58,00

Výstupný test

71,00

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Najväčšie nedostatky v 8.ročníku boli v domácej príprave a v konverzácii.  Na hodinách sme využívali učebnice (aj interaktívne), pracovné zošity, CD, pracovné listy, PPT, internet. Na hodinách sme využívali samostatnú prácu, prácu vo dvojiciach, skupinovú prácu, projektové vyučovanie, hry, učenie na stanoviskách. Okrem známok boli hodnotení slovne, bodmi za aktivitu, pochvalami. 

Nemecký jazyk  - 9. ročník

 

%

Polročný test

74,00

Výstupný test

83,00

Učivo bolo prebraté podľa platného ŠkVP.

Mgr. Miroslava Plechlová

BIOLÓGIA – učivo prebraté podľa platného školského vzdelávacieho programu

5. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

64,50

61,00

Vedomostná úroveň

67,00

55,00

Celková úspešnosť

66,00

56,00

6.ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

45,00

66,60

Vedomostná úroveň

67,00

34,00

Celková úspešnosť

58,00

34,00

7.ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

80,00

78,80

Vedomostná úroveň

41,00

67,00

Celková úspešnosť

60,00

70,00

8.ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

81,00

81,10

Vedomostná úroveň

65,00

65,50

Celková úspešnosť

67,00

75,50

9. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

81,00

87,70

Vedomostná úroveň

60,00

82,70

Celková úspešnosť

72,00

83,70

CHÉMIA – učivo prebraté podľa platného školského vzdelávacieho programu

7. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

79,00

63,00

Vedomostná úroveň

73,00

67,00

Celková úspešnosť

77,00

79,00

8. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

70,00

81,00

Vedomostná úroveň

56,00

79,00

Celková úspešnosť

54,00

75,00

9. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

83,50

74,00

Vedomostná úroveň

59,00

77,00

Celková úspešnosť

75,00

76,00

FYZIKA – učivo prebraté podľa platného školského vzdelávacieho programu

6. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

74,00

55,50

Vedomostná úroveň

69,00

52,00

Celková úspešnosť

67,00

53,00

8. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

73,00

50,00

Vedomostná úroveň

63,00

65,00

Celková úspešnosť

66,00

62,00

9. ročník

 

I. polrok (%)

II. polrok (%)

Čitateľská gramotnosť

86,00

81,00

Vedomostná úroveň

80,00

77,00

Celková úspešnosť

79,00

78,00

Ochrana života a zdravia

Učivo prebraté podľa platného školského vzdelávacieho programu. Žiaci získali praktické zručnosti v topografii, v poskytovaní prvej pomoci  a naučili sa, čo treba robiť v prípade  mimoriadnych udalostí.

TECHNIKA

Učivo prebraté podľa platného školského vzdelávacieho programu.

Ing. Dana Strihovská

Matematika I. B

Na hodinách matematiky pracovali žiaci spoločne,  samostatne, využívala som aj skupinovú prácu.

Žiaci boli vedení k osvojeniu základných matematických pojmov a vzťahov, vytvoreniu zásoby matematických operácií, ktoré budú využívať pri riešení úloh, vychádzajúcich z reálneho života.

Žiaci sa naučili prečítať aj napísať čísla do 20, porovnávanie, počítanie do 20 s názorom aj spamäti, počítali do 20 s prechodom cez základ. Žiaci sa učili zapisovať a riešiť slovné úlohy.

V geometrii kreslili čiary, spoznávali rovinné aj priestorové útvary.

Nie všetci žiaci zvládli učivo rovnako. V triede je viac žiakov, ktorí sú šikovní, počítajú rýchlo, robia len menšie chyby z nepozornosti. Niektorí  žiaci sú pomalší, učivo ovládajú, ale samotné počítanie im trvá dlhšie, niektorí žiaci potrebujú viac precvičovania, aby si učivo dostatočne utvrdili,  niektorí žiaci potrebujú aj individuálnu pomoc

Všetky učebné plány sú splnené. Žiadne učivo sa nepresúva do 2. ročníka.

 

Polročný test (%)

Výstupný test (%)

Aritmetika

85,00

89,00

Geometria

100,00

100,00

Slovné úlohy

100,00

100,00

Prvouka 1. B

Počas vyučovania prvouky som využívala veľa názoru a robili sme aj veľa pokusov, čo žiakov veľmi zaujalo a radi tak pracovali. Pracovali individuálne aj v skupinách. Mnohí žiaci sa naučili vyjadriť a vysvetliť svoj názor. Žiaci učivo zvládli, žiadne neprenášame do druhého ročníka.

Mgr. Mária Tabernausová

Slovenský jazyk a literatúra 8. ročník

 

Vstupný test (%)

Polročný test (%)

Výstupný test (%)

Porozumenie textu

35,20

57,10

69,60

Hláskoslovie

12,70

22,70

40,60

Slovná zásoba

21,40

34,80

73,90

Tvaroslovie

52,40

54,50

58,10

Štylistika + syntax

14,10

61,90

65,40

Literárna výchova

62,00

75,80

76,20

Pravopis

42,40

52,40

59,60

Celková úspešnosť

24,40

51,30

63,30

 U žiakov 8. ročníka sa najviac negatívne prejavilo dištančné vzdelávanie. Žiaci nemali návyky pravidelného vzdelávania sa a pravidelnej prípravy na vyučovacie hodiny. Počas školského roka sme upevňovali vedomosti tak, aby ich vedeli uplatniť v praktických úlohách. Mnohí žiaci sa zdokonalili, začali pravidelne pracovať na svojom rozvoji a dosiahli úspech.

Slovenský jazyk a literatúra – 9. ročník

 

Vstupný test (%)

Polročný test (%)

Výstupný test (%)

Porozumenie textu

52,40

72,40

79,30

Hláskoslovie

62,60

71,80

73,50

Slovná zásoba

69,80

75,90

76,20

Tvaroslovie

51,60

68,70

69,70

Štylistika + syntax

54,20

56,10

65,40

Literárna výchova

72,10

73,20

76,20

Pravopis

64,70

62,90

67,80

Celková úspešnosť

61,06

68,70

72,30

Väčšina žiakov 9. ročníka dosahovali počas celého školského roka úspech. Na hodinách zodpovedne pracovali a pripravovali sa na testovanie a prijímacie pohovory. Mnohí chodili pravidelne na doučovania, ktoré som realizovala 2 – 3x v týždni.

Mgr. Iveta Tomášová

MATEMATIKA 

Vstupný test - M

Priemerná známka

Úspešnosť %

 

6. A

1,72

84,2

7. A

2,05

76,9

8. A

2,05

81,9

9. A

1,71

84,6

 

Polročný test - M

Priemerná známka

Úspešnosť %

 

6. A

3,00

59,1

7. A

2,00

76,8

8. A

2,86

57,9

9. A

2,25

74,4

 

Výstupný test - M

Priemerná známka

Úspešnosť %

 

6. A

3,19

54,3

7. A

3,19

54,5

8. A

3,08

55,4

9. A

2,35

67,9

 

Zistené nedostatky

Žiaci dosahujú slabšie vyučovacie výsledky z dôvodu nepravidelnej a nedostatočnej domácej prípravy, nedobratie si učiva v prípade neprítomnosti žiakov na vyučovaní, slabá koncentrácia sústredenosti žiakov na vyučovacích hodinách.

6. A

Chyby pri určení periódy pri delení menšieho prirodzeného čísla väčším prirodzeným číslom, nedostatky pri určovaní ceny tovaru – chyby pri počítaní s eurami a centami, nedostatky pri premene jednotiek obsahu a určovaní obvodu obdĺžnika z obsahu.

7. A

Nedostatky v počtových operáciách so zlomkami,  chyby v úlohe na pomer, nesprávne určenie typu úmernosti, nesprávny vzorec v úlohe na povrch kocky

8. A

Chyby v znamienkových pravidlách s celými číslami, nedostatky pri riešení rovnice, nedostatky pri riešení slovných úloh, chyby pri určení polomeru kruhu zo zadania úlohy, nesprávny výpočet obsahu lichobežníka

9. A

Znamienkové chyby pri určení hodnoty a súčtu výrazov s premennou, nesprávne určenie riešenia nerovnice, chyby pri určení objemu hranola so zväčšenými rozmermi

Učebné osnovy matematiky boli v každom ročníku splnené podľa platného ŠkVP.

Fyzika

Výstupný test - F

Priemerná známka

Úspešnosť %

 

7. A

2,4

69,8

Zistené nedostatky

7. A

Chyby pri určovaní väčších jednotiek tepla ako Joul, nevedomosť určovania zmeny tlaku súvisiacich s nadmorskou výškou, žiaci nevedeli určiť na čo slúži anemometer

Učebné osnovy v danom predmete boli splnené podľa platného ŠkVP.

Mgr. Jaroslava Žabková

 

 

Prospech žiakov

8 žiakov, ktorí neprospeli, vykonalo komisionálnu skúšku. 7 žiakov vykonalo skúšku úspešne, 1 žiak bude opakovať ročník.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A161600
I. B141310
II. A161600
III. A151410
IV. A191720
V. A221840
VI. A262600
VII. A232210
VIII. A272610
IX. A202000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne financie: 525 634,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,00 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 5 690,00€ za kalendárny rok 2021

Dohody + odvody 0,00 €

Hygienické potreby a prostriedky 5 690,00 €

Energie (plyn, voda, elektrina) 0,00 €

Preprava žiakov: 0,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

0,00 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Nenormatívne financie:

Dopravné žiaci: dostali sme 9 140,00 €

vyčerpali sme 7 231,88 €

Výchova a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ 2976,00 €

SZP 2 100,00 €

Učebnice 3 573,00 €

Odchodné 0,00 €

Nenormatív na asistenta učiteľa:14 752,00 €

Nenormatívny finančný príspevok na špecifiká: 930,00 €

Nenormatívne finančné prostriedky Múdre hranie 2 pre MŠ: 500,00 €

Za mimoriadne výsledky žiakov: 400,00 €

Na ochranné pomôcky a dezinfekciu špecifiká: 1225,00 €

Testovanie COVID-19 špecifiká: 1 615,00 €

Príspevok na špecifiká DIGI: 1 000,00 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Okrem ŠKD bola v škole po uvoľnení protipandemických opatrení spustená činnosť záujmových utvarov Turisticko-prírodovedný krúžok, Tvorivé dielne, Futbalový krúžok, Matematika trochu inak, Počítačový krúžok, Tanečný krúžok,

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ŠKD 121 Ivana Danihelová
ŠKD 218 Mgr. Mária Tabernausová
ŠKD 323 Radka Kúšiková / Mgr. Lenka Staňová

Hodnotenie činnosti ŠKD v školskom roku 2021/2022

 

 

            V školskom roku 2021/2022 pracovali tri oddelenia ŠKD s celkovým počtom 64 žiakov. V priebehu roka sa počet žiakov v ŠKD menil, niektorí žiaci boli z rodinných dôvodov odhlásení, iní žiaci prihlásení z dôvodu zamestnania sa rodičov, presťahovania alebo prisťahovania.

            Prvé oddelenie navštevovali žiaci tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka, druhé oddelenie navštevovali žiaci druhého a tretieho ročníka, tretie oddelenie žiaci prvého ročníka. Žiaci vyšších ročníkov navštevovali ŠKD z dôvodu absencie autobusového spojenia. Počas pandémie boli vytvorené štyri oddelenia ŠKD, z dôvodu dodržiavania opatrení na zabránenie  šírenia ochorenia COVID-19.

            Činnosť v oddeleniach ŠKD bola zameraná na relaxačnú a oddychovú činnosť, na odbúranie záťaže z vyučovania, športovú činnosť, v prípade priaznivého počasia na pobyt vonku a prípravu žiakov na vyučovanie.

Úlohou ŠKD bolo pravidelné striedanie zložiek výchovy, podpora harmonického rozvoja osobnosti, ktorá bola primeraná veku žiakov, pobyt žiakov na čerstvom vzduchu, spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi žiakov.

Zložky výchovy sa striedali podľa rozvrhu týždennej činnosti ŠKD.

Počas školského roka sme využívali nasledovné tematické oblasti výchovy:

-        vzdelávaciu (rozumovú) - deti sa snažili získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,

-        spoločenskovednú – deti sa učili prejavovať úctu k rodičom, starým rodičom, k ohľaduplnosti k osobám so zdravotným postihnutím, k rozvíjaniu kultúrneho správania, vyjadriť svoj názor, vypočuť si opačný názor, riešiť jednoduché konflikty,

-        pracovno – technickú – rozvíjať u detí základy manuálnych a technických zručností,

-        prírodovedno – environmentálnu – pochopiť princípy ochrany životného prostredia,

-        esteticko – výchovnú (výtvarnú, hudobnú, literárno – dramatickú) – základné vzťahy k umeniu, úcta ku kultúrnym hodnotám, tvorivé schopnosti a zručnosti, k úprave prostredia a okolia,

-        telovýchovnú, zdravotnú a športovú (turistickú) – schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, hygienické návyky, zásady zdravej výživy.

Obsahy jednotlivých tematických oblastí výchovy sa v procese výchovno – vzdelávacej činnosti navzájom prelínali, čo umožnilo komplexnejší rozvoj osobností detí.

Plnenie úloh boli v tomto školskom roku obmedzené pandémiou, preto sme sa zapojili len do niektorých aktivít,

-        v mesiaci september – určenie pravidiel a ich dodržiavanie, adaptácia prvákov,

-        v mesiaci november – sme sa snažili predchádzať chorobám, hovorili sme si o správnom oblečení, konzumácii ovocia a zeleniny, o prípravách ovocných šalátov,

-        v mesiaci december sme pripravovali vianočné ozdoby a pozdravy, stavali sme snehuliakov na školskom dvore, hry so snehom a na snehu,

-        v mesiaci február sme vytvárali Valentínky pre milovaných, hrali sme sa spoločenské hry a vytvárali sme rôzne stavby zo skladačiek,

-        v mesiaci marec sme sa tešili na jar, žiaci pripravili výrobky na Veľkonočnú výstavku vyrobili sme pozdravy k MDŽ,

-        v mesiaci apríl sme pripravovali  Veľkonočnú výzdobu a zdobili sme vajíčka, aktivity k Dňu Zeme, počasie nám už prialo, tak mohli deti opäť vonku hrávať obľúbený futbal a rôzne iné hry,

-        v mesiaci máj sme mali cvičenia v prírode, vyrábali sme pozdravy k Dňu matiek,

-        v mesiaci jún sme sa rozlúčili so štvrtákmi.

Detskými výtvormi sme radi zdobili nástenky a chodby školy. V triedach sme pravidelne vetrali, šetrili elektrickou energiou, pracovali s interaktívnou tabuľou.

Vo všetkých oddeleniach boli plnené úlohy podľa mesačných plánov, ktoré boli rozvrhnuté do týždenných plánov.

Činnosť ŠKD bola vedená podľa výchovného programu ŠKD pri ZŠ s MŠ Župkov.

 

 

                                                                                              

 

 

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi v školskom roku 2021/2022 prebiehala najmä na úrovni triedny učiteľ - rodič - žiak. Doznievali problémy spôsobené dištančnou výučbou počas pandemickej situácie. Žiaci si postupne zvykali na normálny režim a práve tu bola spolupráca s rodičmi dôležitá. Počas školského roka sa triedni učitelia pravidelne stretávali s rodičmi na triednych rodičovských združeniach. Závažné problémy sa riešili na triednych RZ za prítomnosti triedneho učiteľa, riaditeľky školy a školského špeciálneho pedagóga. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ pomohlo finančne zabezpečiť mikulášske balíčky, občerstvenie pre deti na MDD a knihy na odmeny na konci školského roka.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Zhodnotenie práce v materskej škole ZŠ s MŠ Župkov za školský rok 2021/2022

Do materskej školy v školskom roku 2021/2022 bolo prijatých 24 detí. Z toho 6 chlapcov a 18 dievčat. V tomto školskom roku sme mali 11 predškolákov. Dochádzka bola veľmi dobrá. Adaptačný proces najmenších detí bol dlhodobejší ako v minulom období. Väčšina detí, ktoré nastúpili do materskej škole neboli samostatné, nemali sebaobslužné návyky. Ešte aj ku koncu školského roka máme 1 dieťa , ktoré sa počas dňa občas pociká. Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami na triede, podieľajú sa na chode triedy, prispievajú rôznymi pomôckami. Predškoláci v tomto školskom roku absolvovali orientačnú skúšku pripravenosti do školy . Dvom deťom bol odporučený odklad od povinnej školskej dochádzky, následne absolvovali aj vyšetrenie v CPPPaP Žarnovica.

V oblasti pedagogickej koncepcie sme dodržiavali pravidlá a hodnoty našej školy. Podľa Štátneho vzdelávacieho programu sa v našej MŠ uplatňuje humanistický prístup učiteliek vo výchovno-vzdelávacom procese a poskytujeme všetkým deťom rovnakú šancu, aby mali pocit úspešnosti. V materskej škole je vytvorené prostredie, ktoré je neohrozené pre deti, pedagógov, rodičov i ostatných zamestnancov. Komunikácia je korektná a vzájomne otvorená. Keďže ani tento rok nebola umožnená prítomnosť rodičov vo väčšom počte v prvom polroku s deťmi sme mali:

- Vianočné tvorivé dielne, veľkonočné tvorivé dielne

- Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič-dieťa, materská škola)

- Rozlúčka predškolákov

- Úcta k starším (nahrali sme krátke video pre starých rodičov)

- Darčeky pre mamičky

- Besiedka pre mamičky (už bola v MŠ

- Deň Otcov (vyrábali darček pre ockov a ockovia aj navštívili MŠ)

- MDD v našej MŠ prebieha celý týždeň

Pri výchovno-vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy a formy práce Snažíme sa deťom vytvárať príjemné prostredie materskej školy a podporujeme rozvoj medziľudských vzťahov.

Oblasť materiálno-technického zabezpečenie

V tomto školskom roku sme si doplnili do materskej školy nové didaktické pomôcky:

- trojvrstvové puzzle

- stavebnice, ktoré sú na rozvoj kognitívnych, perceptuálno - motorických, ale i sociálnych kompetencií

- novú skrinku

- zabezpečili sme si aj sponzorsky nové hračky

- nové hračky určené na výchovno-vzdelávací proces z projektu Múdre hranie 2

- stôl do altánku na ŠD (sponzorsky od rodičov)

- Hojdačky strunové na ŠD

-Sedenie pre deti a hojdačka (sponzorsky od rodičov)

- Kolotoč

Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými MŠ

Počas školského roka sme efektívne spolupracovali s CPPPaP Žarnovica. Dokazuje to aj naša spolupráca pri zisťovaní porúch detí. Spolupracujeme aj s logopedickou poradňou. Logopéd 1x ročne vykoná v našej materskej škole depistáž a na základe jej odporúčania deti s rodičmi pokračujú v nácviku správnej výslovnosti. V rámci spolupráce s inými materskými školami v mikroregióne Kľakovská dolina sme tento školský rok nemali spoločné aktivity z dôvodu pandémie. V tomto školskom roku nám bol nápomocní aj inkluzívny tím v ZŠ pri určovaní diagnózy jedného dieťaťa. (bolo mu odporučené návšteva špeciálneho logopéda) .

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ

Pravidelne počas celého školského roka sa snažíme prispievať príspevkami o dianí v materskej škole na webovej stránke ZŠ s MŠ. Informujeme rodičov aj prostredníctvom stránky na facebooku (je to interná stránka len pre rodičov MŠ). Podávame tam informácie o výchovno-vzdelávacích aktivitách, rôznych akciách. Naše deti sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží ako sú: Svet očami detí, Vesmír očami detí, Polícia, Vianočná pošta, Krabica plná lásky .

Výchovno-vzdelávací proces

V školskom roku 2021/2022 sme využívali Štátny vzdelávací program. Pri výchovno-vzdelávacom procese využívame týždenné plány, ktoré si tvorí každá učiteľka na daný týždeň. Pri výchovno-vzdelávacom procese a vzdelávacích aktivitách využívame aj priestory školy : školskú knižnicu, kde sa deti v marci počas mesiaca knihy oboznamovali so školskou knižnicou, ihrisko. Okolie materskej školy pri pobyte vonku a výchovno-vzdelávacích aktivitách . Počas školského roka sme dodržiavali dohodnuté hodnoty školy a pravidlá správania sa, viedli sme k tomu aj deti materskej školy. Pri výchovno-vzdelávacích plánoch využívame základné pedagogické dokumenty: Štátny vzdelávací program , týždenné plány. Vedieme deti k humanizmu formou emocionálnej výchovy, aby deti už v predprimárnom veku vedeli prejavovať svoje pozitívne a negatívne city. V našej materskej škole zatiaľ nemáme prejavy intolerancie a rasizmu.

Počas kontrolných činností vo výchovno-vzdelávacom procese u učiteľky v materskej škole sme sa zamerali na využívanie dostupných učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese, kde sa aj v pozitívnom smere zmenil proces výchovy a vzdelávania učiteľky materskej školy.

Predčitateľská gramotnosť

U detí v materskej škole rozvíjame predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti:

- Slovná banka

- Metóda lona

- Odpisovanie

- Maľované čítanie

- Riadené čítanie

- Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby

- Dramatizácie

- Prediktabilné čítanie

- Tvorenie kníh

Tieto metódy uplatňujeme v týždenných plánoch a sú zaradené v každom týždni. Okrem toho podporujeme deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, učenia sa rôznych riekaniek, básní, vyčítaniek, hádaniek a i . V rámci tohto programu spolupracujeme aj s logopédom, ktorý raz ročne navštívi deti v materskej škole a upozorní nás na poruchy výslovnosti. Po upovedomení rodičov si niektorý svoju povinnosť aj napriek tomu nesplnia a nenavštevujú pravidelne logopéda . Tento školský rok sme mali štyri deti, ktoré mali navštevovať logopedickú poradňu. Po upovedomení aj tak nenavštevovali logopédiu všetky deti .

Sociálne znevýhodnené prostredie

V materskej škole nevytvárame žiadne oddelenie rómskych detí v dôsledku ich etnickej príslušnosti od ostatných detí. Môžem aj spoluprácu s rodičmi týchto detí hodnotiť pozitívne. V tomto školskom roku sme nemali žiadne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

Naša materská škola má zameranie na environmentálnu výchovu a tak kladieme pri výchovno-vzdelávacom procese dôraz na environmentálnu výchovu k rozvoju osobnosti v prístupe k prírode a životnému prostrediu. Na školskom dvore sme dotvorili nové kútiky na rozvoj hrubej motoriky, kde sme využili odpadový materiál. Máme nato aj zamerané týždenné plány:

- Október (tvorenie v s deťmi na tému Jeseň)

- Deň Jablka rôzne aktivity ochutnávka jablkových dobrôt - nutela, jablková torta ai

- Mesiac Úcty k starším (krátke video)

- November separovanie jeho dôležitosť a význam aktivita Vláčik Separáčik (deti vytvárali z odpadového materiálu )

- Zdravá výživa: tvorba smoothie, ovocný a zeleninových tanier, zeleninové nátierky

- Pečenie koláčov

- Environmentálne hry

- Zber liečivých rastlín

- Vynovili sme bylinkovú skalku, kde sme využili tiež odpadový materiál

- Sadenie kvietkov

- Vychádzky ku Kľakovskému potoku a pozorovanie živočíchov pri a v potoku

- Pokusy so snehom, ľadom, tvorba dúhy, mrakov, klíčenie a pozorovanie a i.

Týmito aktivitami sa snažíme v deťoch podporovať a viesť ich k zdravému životnému štýlu, chráneniu prírody.

Knižnice

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do aktivít na Medzinárodný mesiac kníh. Tento školský rok sme sa tiež zapojili vytvárali v materskej škole vlastné aktivity na danú tému: (kreslili, vyrábali knihy, počúvali rozprávku, dramatizovali, divadielka v MŠ ), navštevujeme aj školskú knižnicu v priestoroch školy. Doplnili sme v tomto školskom roku našu knižnicu z projektu Múdre hranie 2

Zdravý životný štýl

V materskej škole sa cez výchovno-vzdelávaciu činnosť a edukačné aktivity snažíme u detí posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu, pohybových aktivít, športových činností a to:

- Športové a pohybové aktivity na školskom dvore

- Vychádzky do okolia

- Sadenie zeleniny na školskom dvore (máj)

- Zber úrody (september, október)

- Prednáška: starostlivosť o pacienta s úrazom v spolupráci so ZŠ

- Deň jablka (aktivity )

- Zdravý týždeň príprava rôznych nátierok, smoothie, ovocné špízy a i. dobroty z ovocia a zeleniny ( aj z vlastnej úrody)

- Zbieranie byliniek

Ľudské a detské práva

V materskej škole vytvárame deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iným kultúram.

Bezpečnosť a prevencia

Naša materská škola spolupracuje s policajným zborom a to hlavne s Kpt. Ing. Silvia Filusová , ktorá robí deťom v našej MŠ prednášky o význame a bezpečnosti hlavne na cestách, ale i o význame bezpečnosti samotnej. Deti sa vo výchovno-vzdelávacom procese oboznamovali s ľudským telom a boli v učebni ZŠ, kde si mohli zážitkovou formou prezrieť ukryté dôležité funkcie nášho tela. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani pracovné úrazy v materskej škole.

Informačné a komunikačné technológie

Využívame inovačné pedagogické metódy pri využívaní IKT a rozvíjame deťom kompetencie v tejto oblasti:

- Digitálna miestnosť (využívajú detské edukačné programy: Lienka, Začínam sa učiť, Detský kútik)

- Hovoriace štipce

- Digitálna kamera

- Digitálny mikroskop

- Interaktívna tabuľa

- Včielka Bee-bot

Snažíme sa stále naše digitálne pomôcky dokupovať a vynovovať stále novšími pomôckami.

Iné úlohy

V našej materskej škole dbáme o uplatňovanie hlavne zážitkového učenia

- Výchovný koncert (hudobné nástroje)

- Púšťanie šarkanov

- Pokusy so živou a neživou prírodou

- Najkrajšia tekvica

- Starostlivosť o vtáčiky v zime

- Poznávanie práce ľudí

- Mikuláš

- Pozorovanie mláďat

- Tvorivé dielne

SEPTEMBER

• rodičovské združenie - boli oboznámení so Štátnym vzdelávacím programom a plánom práce MŠ, školským poriadkom

• Zbierali zo školskej záhrady úrodu - černice

• Zbierali a sušili bylinky z vlastnej záhradky

• Naša hračka - priniesli si z domu svoju hračku a prezentovali pred deťmi

• Vychádzky do okolia - spoznávali okolie materskej školy

• Adaptácia detí prebiehala veľmi pomaly deti neboli vôbec samostatné

Priemerná dochádzka v mesiaci september : 13,80

OKTÓBER

• Deň jablka ( strúhali, jedli, piekli, kreslili, čítali)

• Súťaž v spolupráci s rodičmi : téma TEKVICA všetci sa zúčastnili

• Depistáž logopedičky

• Čistenie školskej záhrady, zber úrody - návyk starostlivosti o prírodu

• Pečenie zemiakov z našej úrody

• Program pre starých rodičov cez krátke video

• Darček pre starých rodičov

Priemerná dochádzka v mesiaci október: 16,6

NOVEMBER

• Poznávali , triedili , rozlišovali chuťou ovocie a zeleninu - pripravovali si vitamínové bomby, tvorili zdravé pomazánky a smoothie

• Učili sa separovať a triediť odpad - vytvorili ,,Vláčik separáčik,,

• Zúčastnili sme sa súťaže Ochranárik a Polícia očami detí

Priemerná dochádzka v mesiaci november: 10,15

DECEMBER

• Pozorovali vplyv počasia na prírodu

• Na Barboru vetvičky do vázy

• Listy Ježiškovi

• Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti

• Stavali a ozdobovali vianočný stromček

• Tvorivé dielne MŠ: piekli medovníky, z papiera,

• Vianočná pošta dôchodcom - projekt vybrali nás a písali sme do Detvy a Malaciek

• Zapojili sme sa do projektu ,, Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok,,

Priemerná dochádzka v mesiaci december: 6,38

JANUÁR

• pozorovanie zmien v prírode - vychádzka ku potoku, hľadali stopy zvierat, kŕmili vtáčiky

• Tvorili koláčiky pre vtáčiky

• Robili pokusy so živou a neživou prírodou, pokusy s ľadom a vodou

• Zimné hry (stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie)

Priemerná dochádzka v mesiaci január: 16,31

FEBRUÁR

• Deti sa oboznamovali s prácou ľudí - upiekli si chlebík

• Pripravili srdiečka pre rodičov na Valentína

• Pokusy s magnetom, s vodou , ponorkou

• Pečenie fašiangových dobrôt : fanky

• Tvorba masiek

• Karneval v MŠ

Priemerná dochádzka v mesiaci február: 15,05

MAREC

• Návšteva knižnice, v spolupráci s rodičmi ,,Putovná kniha“(čítanie doma s rodičmi a prednášanie pred deťmi na druhý deň)

• Spoznávali vesmír

• Oboznamovali sa s obcou Župkov a okolitými obcami

• Morena

Priemerná dochádzka za mesiac marec: 16,70

APRÍL

• Čistili školskú záhradu, sadili a pozorovali rast, uplatňovali prakticky návyky starostlivosti o prírodu

• Vynovenie bylinkovej skalky

• Deti sa oboznamovali s domácimi zvieratkami - mali zajaca

• V rámci projektu Vyčistime si Zem aj naši škôlkari čistili okolie MŠ a zapojili sa do projektu Deň Zeme

• Pozorovanie klíčenie : žerucha, fazuľa

• Zápis do školy

• Tvorivé dielne na tému : Veľká noc

• Veľká noc v materskej škole

• Šibačka v MŠ

• Oboznamovali sa s lesom - navštívili lesnú škôlku Brod

Priemerná dochádzka v mesiaci apríl: 17,94

MÁJ

• Pozorovali hmyz: lupou, mikroskopom

• Vychádzky do blízkeho okolia - ku Kľakovskému potoku, kde poznávali rastlinstvo a zvieratá, pozorovali a počúvali zvuky v prírode

• Vyrábali darček pre mamičky

• Zbierali púpavu - varili púpavový med

• Besiedka pre mamičky v MŠ

• Vystúpenie detí ku Dňu Matiek v spolupráci so ZŠ (OcÚ - Župkov)

Priemerná dochádzka v mesiaci máj: 16,5

JÚN

• Maľovaná rozprávka pri príležitosti MDD (celý týždeň mali aktivity: klauniáda - bublinová show, Králiky z klobúka, Návšteva Zveroparku, Kúzelník, Skákací hrad, maľovanie na tvár, cukrová vata)

• Rozlúčka predškolákov v materskej škole za účasti rodičov, pána starostu a pani riaditeľky

• Koliba Riečky - deti boli na ovocné poháre

• Deň Otcov (deti pripravili darčeky), ockovia boli aj v MŠ

• Výtvarné práce na tému ,, Leto,,

Priemerná dochádzka v mesiaci jún: 14,45

Anna Šipikalová

Správa koordinátorky protidrogovej prevencie

V tomto školskom roku sa v rámci protidrogovej prevencie uskutočnili nasledovné aktivity:

• beseda s príslušníčkou Hasičského a záchranného zboru zo Žiaru nad Hronom Ing. mjr.Mazúrovou pre žiakov 5. a ž. ročníka

• besedy s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom p. Malatincovou na tému Zdravá výživa a Fajčenie pre žiakov 5. a 6. ročníka

• beseda s príslušníčkou PZ SR zo Žiaru nad Hronom na tému „ Dopravná výchova“ pre žiakov 5. a 6.ročníka

• zber odpadu v obci Horné Hámre v spolupráci s Obecným úradom Horné Hámre a Ing. Milanom Štefankom, majiteľom firmy ZEDKO s.r.o. Banská Bystrica

• turnaje vo vybíjanej, futbale a florbale

• turistika na Biely vrch a Skalku v obci Župkov

• návšteva kúpaliska hotela Sitno vo Vyhniach

• po ročnej covidovej prestávke sa opäť uskutočnil Beh mieru pri príležitosti vypálenia obcí Kľak a Ostrý Grúň

• súťaž o najkrajšiu zimnú fotografiu

• exkurzia do firmy ZEDKO s.r.o.Banská Bystrica, ktorá sa zaoberá triedením a recykláciou elektroodpadu spojená s kúpaním v Kováčovej

• na škole bol zrealizovaný v spolupráci s Červeným krížom ZH dobrovoľný odber darcov krvi.

• Atletická olympiáda pre žiakov 1. stupňa

Aktivity boli oproti minulým školským rokom realizované v menšom počte z dôvodu opatrení kvôli COVID - 19 . Môžem skonštatovať, že záujem žiakov o aktivity realizované vo voľnom čase žiakov klesá. Pričom hlavným zmyslom protidrogovej aktivity je aj naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas, nielen sedením pri televízore a hraním sa s mobilom. So žiakmi som sa v rámci hodín biológie a chémie rozprávala aj na témy užívania návykových látok. Požívanie návykových látok sme v priestoroch areálu školy nezaznamenali.

Vypracovala Ing. Dana Strihovská Správa koordinátorky Žiackeho parlamentu v školskom roku 2021/2022

V tomto školskom roku sme sa s členmi ŽP stretávali pravidelne. Zasadnutia prebiehali pod vedením koordinátora a predsedu ŽP. Tento školský rok sa nám podarilo zorganizovať niekoľko akcií a aktivít pre žiakov našej školy:

• september - voľba nových členov, pomoc pri organizácii Európskeho dňa jazykov

• október - Súťaž o najkrajšie vyrezanú tekvičku a Dobrý skutok v rámci mesiaca úcty k starším

• november - Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu, pomoc pri Pasovačke prvákov

• december - Mikuláš pre teba

• január - Týždeň netradičných farieb, pomoc pri organizovaní Behu mieru

• február - Týždeň logických úloh

• marec - Burza kníh, Deň učiteľov

• apríl - pomoc pri charitatívnej zbierke „Deň narcisov“, Deň Zeme

• máj - Deň bláznivých ponožiek, pomoc pri organizácii Dňa matiek

• jún - Pomoc pri organizácii Dňa detí v obci, zhodnotenie práce

Všetci členovia ŽP boli počas školského roka aktívni, prinášali nové a tvorivé nápady. Za celoročnú prácu boli žiaci odmenení obedom v pizzerii a zmrzlinou v Žarnovici.

Vypracovala Mgr. Miroslava Plechlová

Správa koordinátorky environmentálnej výchovy

Program realizácie ENV nadväzoval na aktivity , ktoré naša škola plnila aj minulý školský rok. Sú v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na šk. rok 2021/2022, s Plánom práce školy a Plánom MZ a ŠKD.

Metódy a formy práce:

• tematické nástenky, besedy

• samostatná a skupinová práca, didaktické hry, praktické činnosti, aktivity v prírode, práca v triede

Venovali sme sa:

- Úprave areálu školy (1., 2. stupeň ZŠ)

- Aktuálnym nástenkám z výziev na sociálnych sieťach ( liečivé bylinky, šetrenie energiou, zvieratá v prírode, 6ivotné prostredie a význam jeho zachovania, voda, ovzdušie, pôda, krásy Slovenska, ...)

- Triedne aktivity (Enviro deň,jesenné výstavky, zdravé stravovanie)

- Recyklohry- výzva Zber mobilov(1., 2. stupeň ZŠ), Zelené hnojenie

- Aktivity ku kalendárnym sviatkom- Vianočný bazár, Deň Zeme

Počas celého školského roka sme separovali, zbierali sme vrchnáčiky pre 7 ročného Dávidka z Piešťan, ku ktorému sa vrchnáčiky dostali vďaka p. Kučerovi.

Mgr. Zuzana Valušková Kurková

Správa koordinátorky pre oblasť finančnej gramotnosti

Úlohy koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania boli v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2021/2022 a s Plánom práce školy.

Cieľom finančnej gramotnosti na našej škole bolo zabezpečiť rozvoj spôsobilostí u žiakov, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete.

Jednotlivé témy na rozvoj finančnej gramotnosti boli realizované v rámci preberaného učiva vo vyučovacích predmetoch školy.

Žiaci sa učili:

- poznať hodnotu peňazí,

- plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách,

- vedieť prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť,

- poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,

- poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb,

- poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,

- vedieť pochopiť otázky bohatstva a chudoby.

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa realizovala v súlade s medzinárodnou normou pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne:

• ISCED 1/Úroveň 1,

• ISCED 2/Úroveň 2.

Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa využíval centrálny informačný portál MŠVVaŠSR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx, informácie z portálu www.vzdelavanie.jasr.sk, www.viacakopeniaze.sk, www.fininfo.sk.

Aktivity:

1. Tematický deň finančnej gramotnosti

Prváci si svoje zručnosti vylepšovali prostredníctvom pracovných listov, hrali pexeso, navrhli podľa letákov nákup do domácnosti a počítali jeho cenu, druháci si prečítali príbeh O bankách z knihy Zlatý poklad a spolu si vysvetlili obsah príbehu. Tretiaci sa zamerali na rodinný rozpočet. Vo fiktívnej rodine počítali príjem rodičov a výdavky domácnosti.

Štvrtáci počítali tabuľkové úlohy, v ktorých mali zistiť rôzne údaje z rodinného veľkého nákupu.

Žiaci 2. stupňa sa zaoberali témami z finančníctva - napr. hľadali odpovede na otázky Sú peniaze dôležité? Prečo treba sporiť? Aké výhody a nevýhody majú pôžičky a úvery? Na čo si požičať peniaze? Vytvorili príbeh o peniazoch, nakresli text o úveroch, navrhovali plat pre vybrané profesie, hrali sa na obchod, zahrali si spoločenské hry, ako Monopoly či Dostihy a stávky.

2. V rámci projektu Od textov k činom sa žiaci zúčastňovali mimoškolských aktivít klubu finančníkov pod názvom „Od železnej hrivny po euro“, ktorých cieľom bolo zlepšiť matematickú a finančnú gramotnosť žiakov.

Žiaci:

- vyhľadávali informácie o vývine platidiel na internete, vytvorili „rodomenu“,

- získali informácie o charakteristických znakoch na bankovkách a minciach, nájdené informácie triedili a spracovávali, vytvorili prezentácie ku Dňu finančnej gramotnosti v škole,

- si rozvíjali matematickú a finančnú gramotnosť prostredníctvom hier Investor a Dostihy, zahrali si hru Milionár,

- vytvorili tabuľky s vybranými tovarmi a ich cenami a ceny porovnávali,

- vytvorili fiktívne banky - vyhľadávali a spracovávali informácie o bankových produktoch, porovnávali ponuky bánk matematickým výpočtom, vytvorili plagát,

- 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Kremnice. V múzeu mincí a medailí prostredníctvom zaujímavého výkladu získali informácie o vývoji platidiel a výrobe mincí. Autentickú atmosféru zažili v historickej štôlni. Žiaci mali možnosť vidieť unikátne exponáty, ktoré sa viažu k dejinám peňazí na Slovensku, ale aj vzácne mince a medaily z najstaršej prevádzkovanej mincovne v Európe, rôzne nástroje a raziace stroje.

Mgr. Jaroslava Žabková

Záver

Vypracoval: Mgr. Iveta Tomášová

V Župkove, 5. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2021/2022.

V Župkove 28. 9. 2022.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2021/2022 na obecnom zastupiteľstve 12. 10. 2022.