• Oznam pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (nová povinnosť zákonného zástupcu)


    Do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu žiadateľ okrem doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez daňového bonusu. Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať žiadateľa o zmene s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

    Potrebné potvrdenia:

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

     

    Cestne_vyhlasenie_dieta_do_15_rokov.docx

    Cestne_vyhlasenie_dieta_nad_15_rokov.docx