• Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 5. 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

     

    S účinnosťou od 1. 5. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

     

    Dotácia na stravu sa od 1. 5. 2023 bude poskytovať v sume:

    • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,

    • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupna odobralo obed,

    • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

     

    Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť v termíne do 20. dňa v mesiaci VOPRED:

    • režijný poplatok 6,00 €/mesačne (platí pre MŠ aj ZŠ),
    • jednorázovú finančnú zábezpeku vo výške 10,00 € (platí len pre ZŠ) v prípade, že máte dostačujúci preplatok na strave, nie je potrebné uhrádzať zábezpeku.

     

    V prípade, že dieťa sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a zákonný zástupca dieťaťa včas neodhlásil dieťa zo stravy, je povinný uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške, ktoré mu budú odpočítané z finančnej zábezpeky. V prípade nedostačujúcej výšky zábezpeky, je rodič povinný doplatiť vzniknutý rozdiel.

     

    Podmienky použitia dotácie na stravu:

    • účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole a dieťa musí byť prihlásené na obed,
    • odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania.

     

    Ak Vaše dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a máte záujem od 1. 5. 2023 o poskytnutie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

    Môžete tak urobiť cez EduPage (Prihláste sa rodičovským kontom, Modul Žiadosti/Vyhlásenia, Pridať žiadosť  - Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA).

     

    V prípade, ak bude Vaše dieťa v školskej jedálni novým stravníkom (doteraz sa v ŠJ nestravovalo), je potrebné zároveň požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov – musíte podať cez EduPage Zápisný lístok stravníka s návratkou - obedy.

    Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné aj odvolať, a to osobne u vedúcej školskej jedálne.

     

    V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

    • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  

    • dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou je  doklad ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie), ak školská jedáleň nezabezpečuje prípravu diétnych jedál, uvedie v zápisnom lístku pre diétne stravovanie, že požaduje vyplatenie dotácie na stravu.