• Aktualizované náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa kategórií a režijné náklady

     

    Stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ
      Desiata Obed Olovrant Denný príspevok celkom
    deti MŠ 0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 €
    žiak základnej školy vo veku 6 – 11 rokov   1,70 €   1,70 €
    žiak základnej školy vo veku 11 - 15 rokov   1,90 €   1,90 €


    Výška mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pre diet'a materskej školy a žiaka základnej školy je 6,00 €. Mesač príspevok na režijné náklady je paušálny bez ohl'adu na počet prevzatých obedov v kalendárnom mesiaci.

    Stravovanie zamestnancov a iných fyzických osôb
      Obed Réžijné náklady Denný príspevok celkom
    zamestnanec školy a obce 2,40 € 2,40 € 4,80 €
    iný dospelý stravník 2,40 € 2,40 € 4,80 €