•           Naša materská škola "Múdra sovička" sa nachádza v príjemnom prostredí obklopená lesmi. Sme materská škola rodinného typu, čo sa prejavuje aj na veľmi dobrej spolupráci rodiny a MŠ. Naša MŠ je jednotriedna, s deťmi vo veku od 3 r. do 6 r.
    Snažíme sa v deťoch pestovať environmentálne návyky, aby už v útlom detstve poznali dôležitosť ochrany prírody, jej význam pre človeka. Vytvárame u detí citový vzťah k prírode, potrebe starostlivosti o prírodu, život v nej. Utvárame základy environmentálneho cítenia, pravidelne chodíme s deťmi do prírody, pozorujeme ju, sledujeme zmeny a premeny v nej, vytvárame ochranárske postoje z hľadiska profilu absolventa. Mávame besedy s lesníkmi, pestujeme si vo vlastnej záhradke zeleninu, rôzne bylinky, ktoré sa deti učia poznávať a využívať v bežnom živote. Pestujeme v nich už od útleho veku malých ochranárov prírody.
    Z dôvodu vymierania našich starodávnych zvykov učíme deti krok za krokom poznávať krásy našich ľudových tradícií. Hravým spôsobom budujeme v deťoch vzťah k ľudovej kultúre, k slovesnému a hudobnému folklóru, ľudovému tancu, utvárame národné povedomie, národnú hrdosť v zmysle profilu absolventa byť hrdý na svoju vlasť.
    Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú podľa Štátneho vzdelávacieho programu , s využitím moderných a kvalitatívne hodnotných postupov, aby bolo dieťa dobre pripravené pre vstup do ZŠ. Tým, že sme spojený so ZŠ, naše deti majú o to ľahší prechod z MŠ do ZŠ. Využívame inovatívne digitálne technológie, zážitkové učenie, podporujeme u detí bádanie a skúmanie, chodíme na exkurzie, navštevujeme divadelné predstavenia, kde sa deti oboznamujú s kultúrnym správaním na spoločenských podujatiach. Spolupracujeme s okolitými MŠ, ktoré učí deti vzájomnej komunikácie, spolupráce a nadväzovaniu nových priateľstiev.
    Rodina je najdôležitejšia pre každého z nás, je miestom bezpečia, lásky, pochopenia a i. Tu však má aj nezastupiteľné miesto materská škola, kde by malo byť edukačné nadväzovanie na výchovu dieťaťa v rodine a potreby sociálno-kultúrneho zázemia. Nenahrádza rodinu, ale obohacuje ju o cieľavedomú a systematickú činnosť v súlade s individuálnymi osobitosťami dieťaťa. Ako jedna z mála inštitúcií sa dostáva do osobného kontaktu so všetkými rodičmi, čím získava príležitosť zúčastňovať sa nielen na výchove detí, ale aj ovplyvňovať výchovné postoje rodičov, nakoľko každá rodina má svoju vlastnú kultúru. Deti sa v našej materskej škole hravou formou oboznamujú s novými poznatkami, učia sa spolupráce s inými a majú rôzne možnosti na získanie kompetencií pre osobnostný rast dieťaťa.

    Ak mi niečo povieš, zabudnem to.
    Ak mi niečo ukážeš, možno si to zapamätám.
    Ale nechaj ma niečo urobiť a stane sa to mojou súčasťou!