•  

    • Projekt Od textov k činom

    • Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

     Špecifické ciele projektu

     1. Zvýšiť úroveň čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov 1. – 9. ročníka základnej školy prostredníctvom realizácie mimoškolských aktivít
     2. Získať kompetencie na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom interného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov školy

      Cieľovou skupinou projektu sú:

     • žiaci základnej školy ZŠ s MŠ, Župkov 18, vrátane žiakov so ŠVVP;
     • pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy – ZŠ s MŠ, Župkov 18.

      Pre naplnenie stanovených cieľov budeme realizovať 3 hlavné aktivity

     1. Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP
     2. Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Župkov 18
     3. Riadenie a koordinácia projektu

     Celková výška projektu: 109 675,23 EUR

     Hlavná aktivita 1: Podpora čitateľskej, prírodovednej, matematickej, environmentálnej a finančnej gramotnosti žiakov vrátane žiakov so ŠVVP

     Podaktivita 1.1 „Kľakovská dolina očami mladých prírodovedcov“ – krúžok mladých prírodovedcov pre žiakov 1. – 4. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • vzbudiť u žiakov záujem o okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     Žiaci zmapujú prírodné spoločenstvo mikroregiónu Kľakovská dolina a vytvoria publikáciu, ktorá bude slúžiť ako didaktický materiál na vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni. Zistia, aké živočíchy, zvieratá a vtáky žijú v tejto časti Slovenska, aké rastliny, horniny a minerály sa tu nachádzajú, zmapujú miesta, ktoré ovplyvnil človek  a vyvodia závery, ako pozitívne a negatívne zasiahol človek do prírodného spoločenstva v mikroregióne Kľakovská dolina. Publikácia bude distribuovaná aj do okolitých škôl v okrese Žarnovica.

      

     Podaktivita 1.2 „Zrkadlo času pre žiakov" – krúžok historikov pre žiakov 1. – 4. ročníka

     Ciele podaktivity:

     • skvalitniť čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov zmapovaním zmien okolia rodného kraja žiakov a vytvorením kalendára,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • vzbudiť u žiakov záujem o okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     V rámci tejto aktivity žiaci porovnajú a zaznamenajú zmenu okolia ich rodného kraja prostredníctvom starých fotografií a fotografií zo súčasnosti a vytvoria kalendár. Zároveň navštívia hrady a zámky (Revištský hrad, Bojnický zámok, Levický hrad, Nový zámok v Banskej Štiavnici) a na základe získaných informácií vymodelujú maketu hradu, ktorý by chceli postaviť v mikroregióne Kľakovská dolina.

      

     Podaktivita 1.3 „Rozprávkové vretienko“ – krúžok dramatikov  pre žiakov 1. – 4. ročníka

     Ciele podaktivity:

     • rozvíjať čitateľskú gramotnosť u žiakov 1. - 4. ročníka prostredníctvom dramatizácie literárnych ukážok a výtvarného vyjadrenia na základe prečítaných kníh,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti čitateľskej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     V rámci tejto aktivity žiaci zažijú dramatické umenie na rôznych úrovniach a zábavnou formou hraných dramatických úloh dosiahnu zvýšenie čitateľskej gramotnosti.

      

     Podaktivita 1.4 „Cestovná kancelária“ – klub cestovateľov pre žiakov 5. až 9. ročníka

     Ciele podaktivity:

     • rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom poznania vybraných prírodných krás Slovenska, štúdia odborných kníh a porovnania zistení s realitou,
     • rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred publikom,
     • aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo matematiky a slovenského jazyka,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, počítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity pre žiakov 5. - 7. ročníka:

     Formou prezentácií žiaci naplánujú týždňovú dovolenku rodiny XY v jednotlivých národných parkoch Slovenska. Vytvorené mapy, letáky a prezentácie majú za cieľ stať sa učebnou pomôckou na hodiny geografie.

     Popis podaktivity pre žiakov 8. a 9. ročníka:

     Žiaci navrhnú a zrealizujú trasu poznávacieho zájazdu v okolí Župkova, Banskej Štiavnice, Vyhní, Novej Bane a Žarnovice. Na základe naštudovania dostupných informácií o daných lokalitách žiaci naplánujú a zrealizujú zájazd s cieľom poznania vybraných prírodných krás okolia Župkova, Banskej Štiavnice, Vyhní, Novej Bane a Žarnovice. Zo zrealizovaných zájazdov vyhotovia propagačný leták s fotografiami v anglickom a nemeckom jazyku z danej lokality. Vytvoria mapu, do ktorej zakreslia navštívené miesta s prírodnými zaujímavosťami.

      

     Podaktivita 1.5 „Mladí bádatelia a ekológovia“ – klub cestovateľov pre žiakov 8. a 9. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • rozvíjať čitateľskú, prírodovednú, environmentálnu a matematickú gramotnosť u žiakov 8. a 9. ročníka prostredníctvom plánovania, realizovania a vyhodnotenia  výskumu,
     • rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred publikom,
     • aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo matematiky a slovenského jazyka,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, počítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti v oblasti prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity pre žiakov 8. ročníka:

     Žiaci zmonitorujú výskyt čiernych skládok v mikroregióne Kľakovská dolina, zistia vlastnosti rôznych druhov plastov, vyhotovia kompostéry, ktoré osadia v priestoroch areálu školy a zmapujú výskyt elektrolytov v bežnom živote. Žiaci vyhodnotia dotazníky zamerané na separovanie druhotných surovín obyvateľmi Kľakovskej doliny. Zmonitorujú čierne skládky v mikroregióne Kľakovská dolina, zistia vlastnosti plastov, vyhotovia kompostéry, ktoré osadia v priestoroch okolia školy. Výsledky výskumu žiaci odprezentujú na vedeckej konferencii.

     Popis podaktivity pre žiakov 9. ročníka:

     Na základe matematických výpočtov žiaci vyrobia vtáčie búdky, o ktoré sa budú starať žiaci nižších ročníkov.  Zmonitorujú výskyt kliešťov v závislosti od druhu porastu a stavu počasia, údaje spracujú do tabuliek a grafov. Praktickou činnosťou zistia, ktoré druhy bežne používaných látok a potravín v domácnostiach vedú elektrický prúd, budú vedieť prakticky predviesť a využiť elektrolýzu. Zmonitorujú výskyt inváznych rastlín  v okrese Žarnovica. Výsledky výskumu žiaci odprezentujú na vedeckej konferencii.

      

     Podaktivita 1.6 „Aktívny život do vysokého veku“ – klub zdravého životného štýlu pre žiakov 5. až 9. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom pochopenia, porozumenia a rozboru odborných textov a článkov venujúcich sa zdravému spôsobu života a modernému životnému štýlu,
     • rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred publikom,
     • aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo matematiky a slovenského jazyka,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, počítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity pre žiakov 5. – 7. ročníka:

     Žiaci si skvalitnia čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť prostredníctvom vytvorenia receptáru zdravých jedál s využitím špaldovej múky, zhotovenia potravinovej pyramídy a navrhnutých týždenných jedálnych lístkov podľa zásad potravinovej pyramídy. Na základe naštudovaných odborných kníh a publikácií na internete venujúcich sa zdravej výžive vytvoria receptár zdravých jedál s využitím špaldovej múky, zhotovia potravinovú pyramídu a navrhnú týždenný jedálny lístok  podľa zásad potravinovej pyramídy. Zistia informácie o zdravotných účinkoch špaldovej múky, porovnajú ju s tradične využívanou pšeničnou múkou, podľa receptov pripravia rôzne pokrmy s využitím špaldovej múky  a vytvoria receptár, ktorý bude distribuovaný do okolitých škôl v okrese Žarnovica, ako aj pre obyvateľov regiónu Kľakovská dolina. Ďalej vyhotovia drevenú potravinovú pyramídu, ktorú osadia v priestoroch školy. Budú vedieť pripraviť zdravé pokrmy bez prídavných látok, vo vytvorenom školskom fóliovníku vypestujú zeleninu a ovocie  bez chemických postrekov. Vypestovanú úrodu spracujú a vyvodia rôzne závery (plusy a mínusy používania bioplodín v domácnostiach, chuť zeleniny a ovocia zo záhradky a z obchodu, atď).

     Popis podaktivity pre žiakov 8. – 9. ročníka:

     Štúdiom odbornej literatúry a informácií na internete žiaci zistia, ktoré prídavné látky pod označením éčka sa v potravinách vyskytujú a ako vplývajú na ľudský organizmus. Pripravia jedlá bez týchto prídavných látok a vypestujú si vlastné bio plodiny, ktoré využijú pri príprave jedál. Zrealizujú výskum na tému: „Ako pohyb a cvičenie ovplyvňuje zdravie a základné životné  funkcie ľudského organizmu“. Na základe naštudovaných odborných informácií žiaci vyrobia a osadia informačné tabule k cvičiacim strojom v areáli školy. Cieľom výskumu bude zistiť, koľko KJ človek spáli pri cvičení na jednotlivých strojoch, ako cvičenie vplýva na tep a tlak človeka, ako cvičenie ovplyvňuje množstvo tuku v tele a pod. a výsledky porovnajú s necvičiacimi ľuďmi. Z nameraných hodnôt prezentáciu, ktorá bude obsahovať tabuľky porovnávaných hodnôt a dôvody, prečo je pre človeka potrebné pravidelné cvičenie a pohyb. Výsledky výskumu odprezentujú pred ostatnými žiakmi, učiteľmi, rodičmi i verejnosťou.

      

     Podaktivita 1.7 „Cestujeme vo svete literárnych hrdinov“ – klub čitateľov pre žiakov 5. až 9. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • zlepšiť čitateľské zručnosti žiakov 5. – 9. ročníka prostredníctvom čítania príbehov, analýzy textov, tvorivých úloh a vyhotovení propagačných materiálov o prečítanej knihe,
     • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie,
     • rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred publikom,
     • aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo slovenského jazyka,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     Žiaci 5. a 6. ročníka budú pracovať s dobrodružným príbehom Mio, môj Mio od  Astrid Lindgrenovej. Žiaci 7. a 8. ročníka budú pracovať s fantasy príbehom Poppy Mayberryová: Narodená v pondelok od Jennifer K. Brown. Žiaci 9. ročníka budú pracovať s  úryvkami zo série od Thomasa Brezinu Pobozkať anjela je nebezpečné a Anjeli sa vždy smejú dlhšie. Analyzujú úryvky.

      

     Podaktivita 1.8 „Od železnej hrivny po súčasné euro“ – klub finančníkov pre žiakov 5. až 9. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • zlepšiť matematickú a finančnú gramotnosť žiakov prostredníctvom štúdia a poznania histórie platidiel,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie matematickej a finančnej gramotnosti žiakov,
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci obohatia obzor z histórie vývoja platidiel až po súčasné euro. Vyskúšajú si rôzne spôsoby platenia za tovar. Vyhľadajú a získajú informácie o charakteristických znakoch na bankovkách a minciach. Uplatnia matematické a spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Vytvoria rodinný finančný rozpočet, naučia sa používať spoľahlivé informácie v rozhodovacích procesoch pri osobných financiách.

      

     Podaktivita 1.9 „Ako eurofondy zmenili našu obec“ – klub novátorov pre žiakov 5. až 7. ročníka.

     Ciele podaktivity:

     • rozvoj čitateľskej a matematickej gramotnosti prostredníctvom zmapovania pozitívnych zmien obce Župkov a zhotovenia makety obce,
     • rozvíjať čítanie s porozumením a odbúrať strach z vyjadrovania sa a vystupovania pred publikom,
     • aplikovať učivo a získané vedomosti pri práci s výukovými programami zameranými na učivo matematiky a slovenského jazyka,
     • zvýšiť atraktívnosť mimoškolskej činnosti,
     • vytvoriť atraktívny krúžok mimoškolskej činnosti zameraný na zvýšenie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov,
     • vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, počítanie, okolitú prírodu a krajinu, ochranu životného prostredia
     • podporiť rozvoj predstavivosti, samostatného a logického myslenia,
     • zlepšiť výsledky žiakov v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti.

     Popis podaktivity:

     Prostredníctvom tejto aktivity si žiaci zlepšia čitateľskú gramotnosť tým, že budú študovať históriu obce Župkov a porovnajú ju so súčasnosťou. Materiálom na štúdium bude kronika obce, interné materiály obce, strategický plán obce, printové články o obci, fotografie, webové sídlo obce. So získaným informáciami budú ďalej pracovať, vyhodnocovať ich, overovať skutočnosť so získanými informáciami a stanú sa podkladmi pre realizovanie besedy so starostom obce. Prostredníctvom vytvorenia makety/modelu obce si žiaci budú rozvíjať matematickú gramotnosť tým, že budú  stavať budovy, chodníky, cesty, stromy, potok, zaujímavé miesta v obci, pričom sa budú opierať o matematické vedomosti a zručnosti, rysovanie a spájanie jednotlivých častí priestorových telies/útvarov.

      

     Hlavná aktivita 2: Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ Župkov

     Cieľ aktivity: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov v Základnej škole, Župkov 18.

     Popis aktivity:

     Interné vzdelávanie pedagógov bude založené na teórii a praktickej realizácii úloh na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti u žiakov. Vzdelávanie bude mať za cieľ hlbšie pochopiť úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti, či prírodných procesov. Pedagógovia získajú príležitosť pilotovať a vyhodnotiť pripravené vyučovanie založené na aktívnom získaní a využívaní spôsobilostí žiakov. Svojou aktívnou prácou získajú praktické zručnosti, ktoré môžu aplikovať vo vyučovacom procese.

      

     Hlavná aktivita 3: Riadenie a koordinácia projektu

     Začiatok aktivity: 09/2019

     Ukončenie aktivity: 08/2021

     Celková dĺžka realizácie aktivity: 24 mesiacov

     Cieľ aktivity: Zabezpečiť činnosti riadenia a koordinácie projektu vo vzťahu k  odborným aktivitám projektu pre obidve cieľové skupiny.