• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Rada školy

   • Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy.

    Okrem toho sa rada školy vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.
    Skladá sa z 5 až 11 členov. Počet v každom type školy, aj podľa počtu žiakov definuje legislatíva. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca, zamestnanci školy musia tvoriť menej ako polovicu členov rady školy.

    Za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ.

     

    Plán zasadnutí RŠ na rok 2024: Plan_zasadnuti_24.docx