• Rada školy
    • Presadzujeme záujmy rodičov a zamestnancov školy
   • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorým sa vyjadruje a presadzuje verejný záujem a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

     

    ZLOŽENIE RADY ŠKOLY

    zástupcovia zriaďovateľa:

    Mgr. Eva Valentová

    pán Zdenko Repiský

     

    zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

    Mgr. Anton Buchel

    Mgr. Jaroslava Žabková

    Bc. Lucia Fusatá

     

    zástupca ostatných zamestnancov školy:

    pani Alena Baniariová

     

    zástupcovia rodičov:

    Ing. Monika Melišová - predseda rady školy

    pani Erika Tabernausová

    pani Iveta Oslancová

    pani Jana Števková

     

    zástupca organizácie, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní:

    Ing. Rudolf Repiský