• Črtou vzdelanej mysle je schopnosť premýšľať o myšlienke bez toho, aby ju akceptovala.
   • Aristoteles
   •  

    Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika sídli v obci Župkov, ktorá je vstupnou bránou do Kľakovskej doliny. Od 1. júla 2002 sme nadobudli právnu subjektivitu a 1. januára 2008 sme sa na základe rozhodnutia MŠ SR zlúčili s materskou školou, čím sa vytvoril subjekt Základná škola s materskou školou Župkov. Súčasťou ZŠ s MŠ sa od tohto dňa stala aj školská jedáleň.
     

    Sme štátnou plnoorganizovanou výchovno-vzdelávacou inštitúciou s kapacitou 260 žiakov. V súčasnosti máme zriadených 9 kmeňových tried pre 1. – 9. ročník. Zriadili sme počítačovú miestnosť, jazykovú učebňu s 15 notebookmi, s interaktívnou tabuľou, audiovizuálnu učebňu s pohyblivou interaktívnou tabuľou, školskú knižnicu, ktorá je spojená s obecnou knižnicou a fyzikálno-chemickú miestnosť. Súčasťou školy je školský klub detí, materská škola so samostatným vchodom a školská jedáleň v samostatnej budove. Do školskej jedálne chodíme cez tzv. suchú nohu (prístrešok).

    Budova školy má prízemie, 1. poschodie a 2. poschodie. Na prízemí sa nachádzajú šatne, sklad čistiacich potrieb, vodáreň, jazyková učebňa, školská kuchynka, dielne, sklad na pomôcky, sklad na učebnice, archív a kotolňa s priľahlými menšími miestnosťami. Cez prízemie je suchý vstup do materskej školy. Na 1. poschodí sa nachádza riaditeľňa, kancelária, miestnosť PC, školská knižnica, zborovňa, 2 triedy (zväčša 8. a 9. ročník) a dievčenské i chlapčenské WC. Na 2. poschodí sa nachádza 7 tried s ročníkmi 1 – 7, školský klub detí vytvorený v triede 1. stupňa, obvykle je to v 1. alebo v 2. ročníku, audiovizuálna učebňa, miestnosť výchovného poradcu a správcu počítačovej siete, sklad upratovačky a dievčenské i chlapčenské WC.

    V júni 2009 sa začalo s rekonštrukciou školy, na ktorú získala obec Župkov finančné prostriedky z EÚ a štátneho rozpočtu cez Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom Moderná Základná škola v obci Župkov prostredníctvom prestavby, modernizácie, zateplenia a vybavenia. Projekt bol úspešne ukončený v decembri 2010.

    V októbri 2009 začala škola s implementáciou projektu OP Vzdelávanie s názvom Moderná škola v mikroregióne Kľakovská dolina s plánovaným dátumom ukončenia v auguste 2011.

    Naša škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, s výhľadom na pohorie Vtáčnik, obklopená z oboch strán zmiešanými lesmi s prevahou listnatých stromov.

    Od 1. septembra 2022 nesie naša školá názov podľa nebohého PaedDr. Miroslava Bielika - spisovateľa, dlhoročného člena Matice slovenskej, predsedu Spolku slovenských spisovateľov a čestného občana obce Župkov.

     

    Poslanie školy

    V spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať slobodných, zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a spôsobilosťami potrebnými na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na úspešný život.

     

    Hodnoty školy

    Sloboda a zodpovednosť v rozhodovaní.

    Úcta k sebe a k iným.

    Výchova príkladom.

    Trpezlivosť a tolerancia.

    Vzájomná spolupráca.

    Úspešný žiak, spokojný rodič.

     

    Sloboda a zodpovednosť pre nás znamenajú, že:

    1. každý má právo na vlastné konanie a zodpovedá za jeho dôsledky,
    2. každý má právo na vyslovenie svojho názoru a jeho prejavenie primeraným spôsobom,
    3. nikto nemá právo svojím konaním ohrozovať a obmedzovať iných ľudí,
    4. rešpektujeme ostatných ľudí a správame sa k nim úctivo, otvorene, priamo a korektne,
    5. každý má právo spolupodieľať sa na vytváraní pravidiel správania sa ľudí v škole,
    6. všetci rešpektujeme pravidlá stanovené školou.

     

    Vzdelanie pre nás znamená, že:

    1. žiak má právo na kvalitný vzdelávací proces,
    2. žiak má právo na kvalitných učiteľov,
    3. žiak má právo na spätnú väzbu v procese učenia sa,
    4. žiak má právo na vlastné tempo práce v procese učenia sa,
    5. žiak je zodpovedný za svoje učenie a vedomosti,
    6. žiak aktívne pristupuje k svojmu vzdelávaniu.

     

    Pravidlá, ktorými sa riadime

    Komunikujem otvorene, pravdivo, priamo a slušne.

    Rozhodujem sa slobodne a zodpovedne.

    Svoj názor si viem obhájiť. Viem si priznať chybu.

    Som tolerantný, spravodlivý, svedomitý a náročný.

    Aktívne počúvam iných ľudí.

    Názory iných rešpektujem.

    Viem oceniť prácu iných ľudí.

    Viem dať šancu iným ľuďom.

    Ctím, vážim si a mám rád seba a iných ľudí.

     

    Profilácia školy

    Poskytnúť kvalitné jazykové vzdelávanie pre žiakov.

    Viesť žiakov k ochrane zdravia a k pestovaniu zdravého životného štýlu.

    Rozvíjať psychickú  a fyzickú zdatnosť žiakov.

    Rozvíjať gramotnosť žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

    Rozvíjať emocionálnu a sociálnu inteligenciu  žiakov a občiansku aktivitu.

    Podporovať tvorivo-humanistickú výchovu a vzdelávanie žiakov.