• Informácie o projekte

   • Otváracia konferencia

    k projektu ACC03028

    s názvom„Modernizácia učebných osnov o manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov“

    Dňa 4. 9. 2014 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Župkov konala otváracia konferencia pri príležitosti implementácie projektu ACC03028 s názvom„Modernizácia učebných osnov o manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov“ .

    Riaditeľka školy privítala hostí, Partnera projektu, pedagógov a žiakov školy. Prítomných oboznámila s programom konferencie:

    1. Privítanie.
    2. Predstavenie Partnera projektu – Blue Altrenative Nadacia.
    3. Vystúpenie p. Ing. Hudáka, správcu Blue Alternative Nadácia.
    4. Vystúpenie p. Jaroslavy Jandzíkovej, členky Blue Alternative Nadácia.
    5. Vystúpenie koordinátora projektu – Implementácia projektu v podmienkach ZŠ s MŠ Župkov.
    6. Príhovor starostu obce Župkov za zriaďovateľa školy.
    7. Diskusia.
    8. Občerstvenie.
    9. Poďakovanie a záver.

    Ing. Hudák informoval prítomných o programe projektu. Vyzdvihol jeho dôležitosť a potrebu vzhľadom na zmeny klimatických podmienok a na ich prispôsobenie sa. Svoj výstup realizoval prostredníctvom prezentácie, ktorá bola pre prítomných zaujímavá a priniesla im konkrétny pohľad na danú problematiku.

    Pani Jaroslava Jandzíková sa zamerala na protipovodňové opatrenia vo všeobecnej rovine a deklarovala ich obrázkovými materiálmi, čo bolo veľmi pútavé najmä pre žiakov.

    Koordinátor projektu, Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka školy, informovala prítomných o aplikácii projektu v podmienkach školy. Už z názvu projektu je zrejmé, že žiaci 1. – 9. ročníka (v každom ročníku po 4 hodiny v školskom roku) v niektorých predmetoch získajú vedomosti v oblasti dažďovej vody, jej využitia, zmeny klímy, ako sa prispôsobiť tejto zmene, prečo nie je správne vyrubovať stromy „hlava-nehlava“, ako nám narástli diaľnice, cesty, parkoviská, a aký to má vplyv na ľudstvo, prečo stúpajú hladiny morí, prečo sa tvoria tornáda, ako môžeme podporiť prírodný chladič, a z množstva iných užitočných tém, aby získali potrebné kompetencie do ďalšieho života.

    Naša škola chce aktívne reagovať na zmenené klimatické podmienky prostredníctvom projektu, kde jeho nosnou časťou je zachytávanie dažďovej vody a jej následné využitie. V rámci projektu máme navrhnutých 6 adaptačných opatrení na zadržanie a využitie dažďovej vody:

    1. Vybudujeme dažďový rezervoár s nízkou fontánou.
    2. Osadíme podzemný zásobník o objeme 13 m3 , kde zachytená dažďová voda sa bude používať na splachovanie WC v jedálni.
    3. Osadíme nadzemné nádrže na dažďovú vodu, ktoré budú zachytávať vodu z jednotlivých žľabov a následne sa voda bude používať na polievanie výsadieb a popínavých rastlín.
    4. Vybudujeme dažďovú záhradu.
    5. Vytvoríme vegetačnú stenu z betónovej plochy pri ŠJ a pred telocvičňou.
    6. Vysadíme 16 ks javorov v okolí „suchej nohy“.
    7. Za účelom praktickej výučby sa nainštaluje meteorologická stanica.

    Vo svojom vystúpení zdôraznila, že do projektu je zapojená celá škola a projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP (85%) a štátneho rozpočtu (15%). Škola sa finančne nepodieľa na implementácii projektu. Projekt je nastavený na 39 500 €.

    Starosta obce Župkov Ing. Ján Tomáš poďakoval projektovému tímu za zapojenie sa do významného projektu a poprial žiakom, učiteľom i projektovému tímu, aby sa im darilo projekt úspešne implementovať, zapojiť doň čo najväčší počet nielen žiakov, ale aj občanov mikroregiónu Kľakovská dolina, lebo už ozaj začíname pociťovať zmenu klímy a je správne a dôležité sa na ňu pripraviť a reagovať. Vyjadril presvedčenie, že vedomosti, ktoré získajú žiaci o dažďovej vode a o protipovodňových opatreniach budú uplatňovať aj vo svojom súkromnom živote a stanú sa poradcami pre rodinných príslušníkov. Spoločnými silami to zvládneme a budeme sa dlho tešiť z výsledkov projektu.

    V diskusii sa pýtali:

    • žiaci – na vyučovacie predmety, v ktorých sa budú učiť o danej problematike,
    • pedagógovia – na miesta v školskom areáli, na ktorých budú vybudované adaptačné opatrenia,
    • starostovia obcí Kľakovskej doliny – či takýto program alebo program s podobným zameraním nebude aj pre obce a mestá.

    Po diskusii riaditeľka školy poďakovala prítomným za účasť a počas občerstvenia prebiehala neformálna diskusia s Partnerom projektu.