• 23. január 1945
    • Vypaľovanie Kľakovskej doliny

     Vypaľovanie Kľakovskej doliny

     Drancovanie a vypaľovanie Kľakovskej doliny v januári 1945 neobišlo ani obec Župkov. V osudný deň, 23. januára, boli vypálené miestne domy a spolu s nimi aj škola. Po skončení vojny sa v obci znovu začal organizovať vyučovací proces. Keďže v obci neboli vhodné priestory, časť detí sa učila v Horných Hámroch, časť v Hrabičove, no väčšina zostala doma bez vzdelávania.

   • 26. marec 1946
    • Zmeny k lepšiemu

     Zmeny k lepšiemu

     Zmena nastala 26. marca 1946. Do obce bol dopravený drevený barak. Bol určený pre obyvateľov bez prístrešia. Zostalo tu miesto aj na improvizované učebne. V prvom roku po vojne pôsobil na škole len jeden učiteľ, Ján Zaťko. Neskôr prišla i výpomocná učiteľka Elena Lányi. Školu navštevovalo 103 žiakov. Učilo sa v dvoch triedach s piatimi ročníkmi a názvom Národná škola v Župkove. Starší žiaci navštevovali povinne nižšiu strednú školu v Žarnovici. V školskom roku 1955 – 1956 bol za riaditeľa vymenovaný Peter Marchek. V tom čase sa vyučovanie presunulo do nového kultúrneho domu, ktorý bol postavený na mieste vypálenej starej školy. Ani tu neboli ideálne pomery. Jedna miestnosť – sála – bola príliš veľká, druhá miestnosť malá. Napriek tomu tu bolo vyučovanie bezpečnejšie. Starý barak bol totiž postavený na drevených koloch. Tieto síce podmurovali, no stred domu sa prehýbal a hrozilo, že bočné steny spadnú.

   • 21. január 1959
    • Výstavba novej školy

     Výstavba novej školy

     Výstavba novej školy sa začala 19. 7. 1957. Nová škola bude slúžiť pre žiakov celej Kľakovskej doliny. Dňa 21. januára 1959, na 14. smutné výročie vypálenia Kľakovskej doliny, bola otvorená budova novej školy. V ten istý deň bola celá škola presťahovaná a zrušilo sa striedavé vyučovanie. V školskom roku 1959 – 1960 sa zmenil aj stav žiakov, učiteľov aj tried.

   • Sedemdesiate roky
    • Rozvoj školy

     Rozvoj školy

     V škole už bolo otvorených 10 tried (dovtedy sa vyučovalo len v troch). Riaditeľ ZŠ pripravil so žiakmi 8. ročníka divadelnú hru Detvanček a Hopsasa a vystúpili s ňou v Župkove, Hliníku nad Hronom, Žarnovici, Ostrom Grúni a Píle. Jednota v Novej Bani, patronátny podnik ZŠ, otvorila pre žiakov a učiteľov školy vývarovňu, kde sa podávali polievky, celé obedy, desiata a malinovka. Od 1. januára 1962 bola zriadená školská jedáleň. Žiaci 6. – 9. ročníka sa zúčastnili mnohých brigád. Pomáhali pri úprave lúk a pasienok, pri výsadbe stromkov.

     Z verejných prác pomáhali pri výstavbe studne, pri skrášľovaní obcí, pri zriadení autobusovej zastávky pri škole. Za peniaze z brigád bol pre školu zakúpený prvý televízor.V školskom roku 1977 – 1978 sa začala družba so ZŠ Jevíčko. Prehlbuje sa tak spolupráca medzi slovenským a českým národom. Družba prebiehala formou vzájomných návštev a dopisovaním žiakov.