• Nech rodičia neodkážu svojim deťom bohatstvo, ale ducha úcty.
   • Platón
   • Rada rodičov

   • Združenie rodičov školy je spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a študentmi v oblasti školskej a mimoškolskej činnosti.

    Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení. Na jej čele stojí predseda, ktorý je zvolený spomedzi členov Rady rodičov školy.

    Rada rodičov školy podporuje finančné požiadavky školy a to prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov. Tieto sa obvykle použijú ako príspevky na mikulášske balíčky pre žiakov, predvianočný výlet žiakov, knižné odmeny pre žiakov a iné akcie organizované a podporované školou (napr. Deň detí, rôzne súťaže, projekty).