• Ako sme piekli chlebík

    • Čínske príslovie hovorí: "Ak mi niečo vysvetlíš, zabudnem, ak mi to ukážeš, zapamätám si to, ale ak to urobím, naučím sa." Dnes si prváci vyskúšali, ako sa pečie chlebík. Vyskúšali si, ako ťažko sa chlebík miesi, sami si urobili svoj bochníček, pracovali s obrázkovým receptom, podľa obrázkov rozprávali pracovný postup. Za odmenu si každý niesol domov voňavý plod svojej vlastnej práce.   

    • OZNAM ŠJ

    •  Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 5. 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

      

     S účinnosťou od 1. 5. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      

     Dotácia na stravu sa od 1. 5. 2023 bude poskytovať v sume:

     • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,

     • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

     • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      

     Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť v termíne do 25. dňa v mesiaci VOPRED:

     • režijný poplatok 6,00 €/mesačne (platí pre MŠ aj ZŠ),
     • jednorázovú finančnú zábezpeku vo výške 10,00 € (platí len pre ZŠ) - pre šk. rok 2022/2023 - v prípade, že máte dostačujúci preplatok na strave, nie je potrebné uhrádzať zábezpeku.

      

     V prípade, že dieťa sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a zákonný zástupca dieťaťa včas neodhlásil dieťa zo stravy, je povinný uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške, ktoré mu budú odpočítané z finančnej zábezpeky. V prípade nedostačujúcej výšky zábezpeky, je rodič povinný doplatiť vzniknutý rozdiel.

      

     Podmienky použitia dotácie na stravu:

     • účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole a dieťa musí byť prihlásené na obed,
     • odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania.

      

     Ak Vaše dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a máte záujem od 1. 5. 2023 o poskytnutie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu do 15. 4. 2023.

     Môžete tak urobiť:

     1. na tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť vedúcej ŠJ,

     2. cez edupage (Prihláste sa rodičovským kontom, Modul Žiadosti/Vyhlásenia, Pridať žiadosť  - Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA).

      

     V prípade, ak bude Vaše dieťa v školskej jedálni novým stravníkom (doteraz sa v ŠJ nestravovalo), je potrebné zároveň požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov – musíte prísť osobne do priestorov ŠJ dieťaťu vypísať Zápisný lístok stravníka.

     V prípade, ak nedoručíte návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termínena dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu, až kým v priebehu šk. polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné aj odvolať, a to osobne u vedúcej školskej jedálne.

      

     V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

     • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  

     • dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou je  doklad ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie), ak školská jedáleň nezabezpečuje prípravu diétnych jedál, uvedie v zápisnom lístku pre diétne stravovanie, že požaduje vyplatenie dotácie na stravu.

     Návratka: Navratka.docx

     Návratka UA: Navratka_UA.docx

      

      

      

    • Spestrenie hodiny angličtiny

    • Dňa 4. 4. 2023 sme si spolu so štvrtákmi a druhákmi spestrili hodinu angličtiny poznávaním Veľkej noci v Anglicku - "Easter in UK". Ak hľadáte miesto, kde sa nemusíte obávať veľkonočnej oblievačky či šibačky, Anglicko je ideálna krajina. Veľkonočný pondelok patrí len deťom. A tak sme si na hodine angličtiny zopakovali slovnú zásobu z témy "Easter" prostredníctvom prezentácie, zahrali sme si hru s "flashcards", kde sme priraďovali anglické slovo so správnym obrázkom, naučenú slovnú zásobu sme hľadali  v "crossword". Výrábali sme  "Easter bunny" a "Easter egg". A nakoniec sme si zahrali hru s názvom "Easter egg hunt", kde bolo našou úlohou pohľadať všetky poschovávané vajíčka na chodbách v škole a vonku, mimo školy. Aktivity sa deťom páčili, zabavili sa a popritom sa hravou formou naučili novú slovnú zásobu.

     Mgr. Jana Herková
     učiteľka anglického jazyka

    • Náš relaxačný deň

    • 5. 4. sme pri príležitosti Dňa učiteľov mali relaxačný deň. Začali sme chutnými raňajkami, ktoré pripravili naše dve kolegynky Mirky, v tento deň totiž oslavovali svoje meniny. Ku kávičke sme si vychutnali tartaletky od narodeninového oslávenca Peťka. Potom sme "chvíľku" pracovali a mali sme, tak ako každú prvú stredu v mesiaci, pracovnú poradu. Krátko pred desiatou sme už cestovali do Vodného raja vo Vyhniach. Tu si každý doprial relax podľa vlastného výberu - masáž, saunu, plávanie, bowling, rozhovor pri kávičke. Pokračovali sme spoločným obedom vo Furmanskej kolibe Bzenica. Prežili sme naozaj príjemný deň a načerpali nové sily do ďalších pracovných dní. 

    • Blokové vyučovanie s Potterom

    • V utorok 4. 4. 2023 žiaci siedmeho ročníka prežili dobrodružné dopoludnie so známym detským hrdinom – Harrym Potterom a jeho kamarátmi. Na hodinách slovenského jazyka sa venujeme dobrodružnej literatúre, a preto sme sa spoločne virtuálne premiestnili do Rokfortu (čarodejníckej školy) a prežili niekoľko hodín ako známi hrdinovia. Najskôr sme si museli zistiť, kde Rokfort je, zakresliť si cestu do mapy a zistiť informácie o tom, ako a za koľko sa tam dostaneme. Triediaci klobúk nás po ceste vlakom roztriedil do 4 fakúlt (Chrabromil, Slizolin, Bystrohlav a Bifľomor) a museli sme si vypísať prihlášku v anglickom jazyku. Na hodine elixírov sme skúšali písať neviditeľným atramentom, vyrábali sme si sliz či lávovú lampu. Literárna mágia nás preverila v tom, či vieme aktívne počúvať úryvky z knihy, ktoré nám pani učiteľka čítala. Vonku sme si zmerali sily v metlobale a hode dorážačkou do cieľa. Nakoniec sme si získané vedomosti overili v kvízovej hre Kahoot. Okrem povinných úloh sme plnili aj úlohy nepovinné – hlavolam, soviu poštu alebo zábavné hry v klubovni.

     Celé vyučovanie sa nieslo v príjemnej tvorivej atmosfére. Žiaci boli aktívni, rešpektovali sa navzájom pri samostatnej, párovej, ale aj skupinovej práci. A bola aj zábava. Každý si odniesol domov nové vedomosti a verím, že aj nové zážitky.

     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Zápis do 1. ročníka je úspešne za nami

    • V našej škole sa v pondelok 3. 4. konal zápis prvákov. Niesol sa v "duchu" rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov. Lenže dvaja trpaslíci boli neposední a stratili sa. Deti sa ich v skupinkách vydali hľadať do rozprávkových krajiniek. Hľadali v počítacej, športovej, geometrickej, rozprávkovej, úradníckej aj maliarskej krajinke. Všade plnili zaujímavé úlohy a zato dostali od pani učiteliek odmenu v podobe pečiatky a malého darčeka. A keďže rozprávky končia dobre, aj tá naša mala šťastný koniec. Zatúlaní trpaslíci sa našli a všetky deti zvládli zápis na výbornú.

     Pani učiteľky sa zhodli, že budúci prváci sú veľmi šikovní. Už teraz sa na nich v budúcom školskom roku tešíme a sme veľmi radi, že nám ich rodičia prejavili dôveru

    • Vyhodnotenie školského kola biologickej olympiády

    • 24. 3. 2023 sa uskutočnilo online školské kolo biologickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov zo 7. A a 2 žiaci zo 6. A.

     Úspešní riešitelia:

     1. miesto - Jeremiáš Jablonka - postup do okresného kola

     2. miesto - Ema Adamíková - postup do okresného kola

     3. miesto - Damián Struhár

     4. miesto - Lilien Ludvigová

     5. miesto - Sarah Vivien Števková

     6. miesto - Juraj Michňa

     7. miesto - Veronika Adamíková

      

     Ostatní riešitelia:

     Lukáš Kopernický, Ivana Marušková, Diana Barroso

     Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a Jeremiášovi s Emou prajeme veľa úspechov v okresnom kole

     Ing. Iveta Miziová

    • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

    • Dňa 23. 4. 2023 sa v Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, do ktorej sme sa tak ako každý rok zapojili.

     V kategórii žiaci I. stupňa do celoslovenského kola postupuje práca Petronely Matejovej, žiačky 3. ročníka. V kategórii žiaci II. stupňa získala 2. miesto a postup do celoslovenského kola žiačka 8. ročníka Michaela Káčerová a do celoslovenského kola postupuje aj práca žiačky 7. ročníka Veroniky Adamíkovej. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                                            Mgr. Eva Matejová

    • Divadlo o zbojníkovi Rumcajsovi

    •       V piatok 31.marca k nám do školy zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Žiakom 1. stupňa sa predstavilo s rozprávkou  Zbojník Rumcajs.

            Z obuvníka  Rumcajsa z Jičína sa stal napokon spravodlivý zbojník, ktorý zbíjal len bohatých a hlúpych pánov a všetko, čo zobral bohatým, porozdával chudobným ľuďom. V lese si našiel aj svoju ženu Manku, s ktorou tam ostal bývať.

            Aby aj dnešné deti pochopili túto starú rozprávku, tak im ju herci podali v trochu „modernejšom šate“ a v jazyku terajších detí, no trojhlavý drak nechýbal. Herci hrali výborne, pútavo, zapájali deti do deja. Dokonca aj náš deviatak si zahral vedľajšiu rolu.

              Žiaci sa výborne bavili a užívali si celé takmer hodinové predstavenie. Nakoniec hercov odmenili dlhým potleskom.

    • Hotovo...

    • Tento týždeň sa nám podarilo konečne dokončiť náš "brlôžtek". Tak od začiatku voláme miestnosť, ktorú sme sa rozhodli zmeniť na bezpodnetný oddychový priestor.

     Miestnosť dostala nový náter. Zmestil sa do nej veľký úložný priestor. Nachádza sa tu relaxačná pohovka i miesto na pokojné štúdium. 

     Chceme poďakovať každému, kto priložil ruku k dielu a pomohol vytvoriť tento príjemný priestor v našej škole.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje z organizačných dôvodov deťom MŠ a žiakom ZŠ 5. apríla 2023 riaditeľské voľno. 

    • Burza kníh alebo „Dajme knihám druhú šancu...“

    • Počas celého marca členovia Žiackeho parlamentu zbierali knihy od žiakov, ktorí ich chceli za symbolickú sumu posunúť svojim spolužiakom. V dňoch 30. a 31. marca prebiehala v našej škole burza. Žiaci si mohli zakúpiť knihy rôznych žánrov pre seba či svojich blízkych. Aj takýmto spôsobom sa nám podarilo dať knihám druhú šancu. Burza bola úspešná, už sa veľmi tešíme na ďalšiu.

      

     Žiacky parlament

    • Varíme zdravo v marci

    • V marci sme si osladili chladné dni sladkými dobrotami zo zdravých surovín. Tartaletky so slaným karamelom, plnkou z bielej čokolády potešili naše oko a jazýček. Našimi základnými ingredienciami boli špaldová múka, maslo a kokosový cukor. Aj v tomto mesiaci sme pracovali s kváskovým cestom a upiekli sme si kváskové lievance s ovocným lekvárom. Žiakom sa recepty vydarili a všetko chutilo výborne.   

     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Okresné kolo geografickej olympiády

    • V posledný marcový deň sa v Novej Bani konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Reprezentovli nás šiestak Lukáš Kopernický a ôsmak Ronald Repiský. Obom ďakujeme. 

    • Volejbalový turnaj

    • Naši volejbalisti a volejbalistky nám urobili radosť. 28. marca sa na súťaži MIDIcoolvolley zúčastnili chlapci. 31. marca boli našu školu zasa reprezentovať dievčatá. Na turnaji sa oba naše tímy stretli s družstvami ZŠ Žarnovica, ZŠ Hodruša Hámre a ZŠ Jána Zemana Nová Baňa. Chlapcom sa podarilo vyhrať všetky zápasy a umiestnili sa na 1. mieste. Dievčatá vyhrali len jeden zápas a odniesli si 3. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme. Chlapcom držíme palce v krajskom kole.

     Zostavy:

     a) chlapci - A. Barroso, V. Daniš, D. Ďurkov, M. Fischer, L. Fusatý, R. Repiský, T. Slaný, Š. Tomáš

     b) dievčatá - E. Adamíková, V. Adamíková, A. Angletová, D. Barroso, N. Hercegová, M. Káčerová, K. Šurianska, S. Šurianska.

     Mgr. P. Hlavačka

      

    • Marec v škôlke

    • Marec je mesiacom knihy, a tak sme spolu s našimi škôlkarmi zorganizovali Putovnú knihu. Deti spolu s rodičmi čítali a na konci mesiaca spoločne vytvorili knihu. Navštívili sme knižnicu našej ZŠ, kde deti zistili akú funkciu plní knižnica. Zavítalo k nám divadielko s rozprávkou o Pyšnej Dorotke. Naša MŠ mala tento školský rok milú povinnosť, konala sa u nás v spolupráci s MŠ Kľakovskej doliny recitačná súťaž - Rozprávkové vretienko. Deti prezentovali poéziu alebo prózu. Príroda sa začala prebúdzať, a tak sme boli aj my hodiť Morenu do potoka, aby sme privítali jar a rozlúčili sa so zimou. Deti v rámci poznávania svojej obce navštívili nášho pána starostu, ktorý im venoval svoj vzácny čas. Ďakujeme pánovi starostovi Mgr. Medlenovi za jeho čas venovaný deťom. Naši predškoláci navštívili prvú triedu, kde si vyskúšali spolu s prvákmi svoje vedomosti. Ďakujeme prvákom aj pani učiteľke Mgr. Staňovej za milé prijatie. Predškoláci sa už veľmi tešia do prvej triedy.

      

     Existuje veľa ciest ako obohatiť detský svet.

     Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.

    • Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

    • Vo štvrtok 30. 3. 2023 boli žiaci 3. a 4. ročníka na exkurzii v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom.

     Po príchode do hvezdárne si žiaci v premietacej sále pozreli animovanú rozprávku Tajomstvo gravitácie. Od chlapca Félixa a robota Albyho v Múzeu Alberta Einsteina sa dozvedeli, prečo veci padajú na zem. Potom boli oboznámení s nočnou oblohou vo všetkých ročných obdobiach. V ďalšej miestnosti mali žiaci odbornú prednášku, primeranú veku, o Slnečnej sústave a videli výsledky pozorovania astronomickou technikou. Nové informácie získali aj položením zvedavých otázok a odpoveďami na ne.

     Žiakom sa najviac páčila animovaná rozprávka.

                                                                                               Mgr. Boháčová, Mgr. Matejová

      

      

    • Naše blokovky

    • V stredu 29. 3. 2023 na 1. stupni bolo iné vyučovanie, vyskúšali sme si blokové vyučovanie. Žiaci sa neučili z učebníc ani podľa rozvrhu. Témou blokového vyučovania bolo Učíme sa s Meduškou.

     V 1. bloku sa žiaci oboznámili so životom a tvorbou Eleny Čepčekovej. Získané poznatky využili pri riešení pracovného listu. Žiaci počúvali rozprávku Mravec parašutista z knihy Meduška od Eleny Čepčekovej. Riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením.

     V nasledujúcich blokoch riešili rôzne úlohy s Meduškou. Náročnosť úloh zodpovedala jednotlivým ročníkom. Príprava prednášky o včielke a jej prezentácia pred triedou, práca s odborným textom Tesárik, maľovanie, vystrihovanie a modelovanie Medušky, ilustrácia rozprávky, výroba záložky, slovné úlohy o včelách, rysovanie včelích plástov v tvare šesťuholníka, tvorba básne, hľadanie a doplnenie chýbajúcich slov do veršov básne, prednes básne Eleny Čepčekovej, rozdelenie slov do úľov podľa slovných druhov, hra na včielky a kvety, lezenie po rebrinách ako mravec, ktorý vyšiel v príbehu z diery.

     V poslednom bloku žiaci prezentovali získané poznatky, v odpovediach sa vzájomne dopĺňali. Nakoniec ochutnali sladký med. Žiaci zhodnotili svoju prácu i prácu spolužiakov. Každé dieťa si našlo oblasť, v ktorej zažilo úspech.

     pani učiteľky I. stupňa