• 1.5 Mladí bádatelia a ekológovia

    • Mgr. Ivana Betková - 8. ročník

     Pred začatím samotných aktivít sme zistili úroveň čitateľskej, prírodovednej a environmentálnej gramotnosti formou vstupného testu. Študovali sme odborné články v printových médiách, odborných knihách a na internete o separácii druhotných surovín a o jej význame pre ľudstvo. Pripravili sme otázky do dotazníka o separovaní, rozdali dotazníky obyvateľom Kľakovskej doliny. Dotazníky sme vyhodnotili a spracovali do tabuliek a grafov.  Vyhotovili sme letáky s výsledkami dotazníka a distribuovali ich medzi obyvateľov Kľakovskej doliny. Zdokumentovali sme niektoré čierne skládky v obci. Realizovali sme výskum Čistota Kľakovského potoka – odoberali sme vzorky, robili sme pokusy na dôkaz dusičnanov, chloridov, pachu, pH.  Pozorovali sme mikroorganizmy prítomné vo vode Kľakovského potoka. Pracovali sme s odbornou literatúrou – aké druhy plastov ľudia využívajú, vlastnosti plastov. Realizovali sme pokus –  rozpustnosť plastov v rôznych rozpúšťadlách, správanie plastov pri zahrievaní.

      

     Ing. Dana Strihovská - 9. ročník

     • mapovali sme výskyt vtákov v regióne Kľakovská dolina
     • vyrábali sme hniezdne vtáčie búdky, ktoré nás naučil robiť pán Zúbek z Kľaku
     • búdky sme osadili v terénne
     • získavali sme informácie o inváznych rastlinách a ich vplyve na zdravie človeka
     • besedovali sme so zdravotnou sestričkou o chorobách prenášaných kliešťami
     • dokazovali sme chloridy a dusičnany vo vzorkách vody z Kľakovského potoku
     • monitorovali sme výskyt skládok odpadu, odpad sme vyzbierali
     • vypľňali sme rôzne pracovné listy zamerané na prírodovednú, čitateľskú a environmentálnu gramotnosť