• 1.4 Cestovná kancelária

    • Mgr. Jana Herková - 5. ročník

     Na začiatku aktivity sme u žiakov zistili úroveň čitateľskej gramotnosti prostredníctvom vstupného testu. V rámci aktivity sme so žiakmi čítali publikácie a encyklopédie o krásach národných parkov Slovenska. So žiakmi sme získavali informácie o národnom parku Malá Fatra. Hľadali sme informácie o možnostiach ubytovania v Malej Fatre. Študovali sme a triedili sme ponuky ubytovacích služieb prostredníctvom internetových zdrojov. Rozprávali sme sa o miestach, ktoré žiaci navštívili v tomto parku spolu s rodinou. Plánovali sme výlet, dovolenku v národnom parku Malá Fatra – žiaci zisťovali možnosti ubytovania a hľadali aktivity, ktoré sa dajú uskutočniť v národnom parku. Žiaci si navrhli vlastné logo národného parku, skladali puzzle, tvorili plagát o zaujímavých miestach v národnom parku Malá Fatra, vypracovávali rozličné pracovné listy. Na konci aktivity sme overovali čitateľskú gramotnosť výstupným testom.

      

     PaedDr. Miroslava Mesiariková - 6. ročník

     Prostredníctvom cestovnej kancelárie žiaci spoznávali krásne miesta nášho rodného Slovenska. Postupne sa zoznamovali s jednotlivými národnými parkmi Slovenska cez rôzne publikácie a webové stránky. Po preštudovaní mnohých dokumentov si dokázali sami navrhnúť kompletnú dovolenku v týchto oblastiach, to znamená od ubytovania cez možnosti aktivít a turistických trás v danom národnom parku. Zoznámili sa s históriou, faunou a flórou konkrétnej oblasti. Z nadobudnutých znalostí vytvorili informačné letáky, ktoré môžu slúžiť ako učebná pomôcka.

      

     Mgr. Martina Gáborová - 7. ročník

     V rámci tohto krúžku žiaci spoznávali krásy našich národných parkov. My sme prostredníctvom zakúpených encyklopédií a internetu „navštívili“ Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra. Pracovali sme s pracovnými listami, skladali sme puzzle loga národných parkov, opisovali sme fotografie. Rozprávali sme sa o tom, ktoré miesta v týchto parkoch sme s rodinou navštívili. Plánovali sme rodinnú dovolenku, zisťovali sme možnosti ubytovania a trávenia voľného času. Pozreli sme si video o 10 top lokalitách v Malej Fatre i Veľkej Fatre. Navrhovali sme turistickú známku k vybranému miestu.

      

     Mgr. Anton Buchel - 8. ročník

     V školskom roku 2020/2021 sme sa so žiakmi piateho ročníka venovali študovaniu našich národných parkov. Na začiatku sme sa oboznámili s tým, čo budeme počas našich stretnutí robiť, následne sme si napísali test, aby sa zistila úroveň čitateľskej gramotnosti. Žiaci ďalej skúmali a zisťovali zaujímavosti o jednotlivých národných parkoch. Ďalej zisťovali, aké jednotlivé turistické trasy vedú jednotlivými parkmi. Žiaci zisťovali ich náročnosť, ale aj aké výhody v podobe výhľadov a zážitkov dané trasy ponúkajú.

      

     Ing. Dana Strihovská - 9. ročník

     • žiaci získavali rôzne informácie z internetu a odbornej literatúry o prírodných krásach Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Vysoké Tatry a Slovenský Raj
     • žiaci vytvárali návrhy dovoleniek  v týchto lokalitách
     • vyhľadávali sme informácie o flóre a faune v národných parkoch
     • navštívili sme Ranč Sv. Františka v obci Horné Hámre a vyhotovili reklamný plagát na jeho propagáciu