• 1.3 Rozprávkové vretienko

    • Mgr. Zuzana Valušková Kurková - 1. ročník

     K činnosti tohto krúžku ani netreba veľa dodávať.  Venovali sme sa knihám starším, novým, súčasným autorom aj knižným novinkám. Pokúšali sme sa aj o vlastnú tvorbu a ilustrácie.

     So svojím dramatickým pásmom bás í a piesní sme boli potešiť klientov v dennom centre v Žarnovici v Samaritánke.

      

     Mgr. Eva Matejová - 2. ročník

     Na tomto krúžku žiaci čítali detské časopisy a knihy na pokračovanie. Prečítali knihy Čarodejnice, Jurov zázračný liek od spisovateľa Roalda Dahla, Dokonalá Klára od Gabriely Futovej, Musíš si priniesť klobúk od spisovateľov Simon Philip a Kate Hindley. Žiaci pracovali s literárnymi vrecúškami, dramatizovali úryvky a príbehy, kreslili ilustrácie, vyrábali rekvizity k dramatizácii. Vypracovávali pracovné listy.

      

     Mgr. Emília Boháčová - 3. ročník

     Žiaci na krúžku využívali svoje tvorivé schopnosti, možnosť hrania rolí. Po prečítaní príbehu o Jabĺčku, spoločne tvorili scenár, pripravovali kostýmy a vyrábali kulisy, nacvičovali dramatizáciu formou dialógu postáv a takto pripravení predviedli divadielko o Jabĺčku pred rodičmi. Vyrobili papierové jabĺčka ako darček. So žiakmi sme sa zamerali aj na fašiangové obdobie. Príprava masiek vyvrcholila fašiangovou zábavou, predstavením masiek a hraním rolí. Žiaci postupne čítali knihy Musíš si priniesť klobúk a Gerda. Vyhľadávali v texte, pracovali s literárnymi vrecúškami a tak riešili úlohy Pred čítaním, Počas čítania a Po čítaní. Svoju pozornosť zamerali na konanie postáv, ich kladné a záporné vlastnosti, formulovali hlavnú myšlienku, tvorili ilustrácie k textom. Počas čítania uvažovali na tým, ako by mohol príbeh skončiť. Vytvárali papierový klobúk, maľovali postavy, hrali divadielko s papierovými postavami.

      

     Mgr. Lenka Jančoková - 4. ročník

     S deťmi som pracovala v rámci krúžku od 2. ročníka, uvádzam najzaujímavejšie činnosti:

     • Čítanie v knižnici, nácvik divadielka.
     • Vyrábame maňušky na špajdli k prečítanému textu
     • Oboznámenie s knihou Musíš si priniesť klobúk; čítanie – vyrábanie pozvánky na oslavu.
     • Vypĺňanie pracovných listov k prečítanému textu z kníh