• „Naša škola – spoločenstvo slobodných, zodpovedných, navzájom sa vzdelávajúcich a šťastných ľudí.“

     

    Poslanie školy: 

    V spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať slobodných, zodpovedných a celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov. Vyzbrojiť ich mravnými postojmi, ideálmi a hodnotovým systémom, schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a spôsobilosťami potrebnými na úspešné zvládnutie ďalšieho štúdia a na úspešný život.

    Hodnoty školy:

    • Sloboda a zodpovednosť v rozhodovaní.
    • Úcta k sebe a k iným.
    • Výchova príkladom.
    • Trpezlivosť a tolerancia.
    • Vzájomná spolupráca.
    • Úspešný žiak, spokojný rodič.

     

    Sloboda a zodpovednosť pre nás znamenajú, že:

    1. každý má právo na vlastné konanie a zodpovedá za jeho dôsledky,
    2. každý má právo na vyslovenie svojho názoru a jeho prejavenie primeraným spôsobom,
    3. nikto nemá právo svojím konaním ohrozovať a obmedzovať iných ľudí,
    4. rešpektujeme ostatných ľudí a správame sa k nim úctivo, otvorene, priamo a korektne,
    5. každý má právo spolupodieľať sa na vytváraní pravidiel správania sa ľudí v škole,
    6. všetci rešpektujeme pravidlá stanovené školou.

     

    Vzdelanie pre nás znamená, že:

    1. žiak má právo na kvalitný vzdelávací proces,
    2. žiak má právo na kvalitných učiteľov,
    3. žiak má právo na spätnú väzbu v procese učenia sa,
    4. žiak má právo na vlastné tempo práce v procese učenia sa,
    5. žiak je zodpovedný za svoje učenie a vedomosti,
    6. žiak aktívne pristupuje k svojmu vzdelávaniu.

     

    Ľudskosť pre nás znamená, že:

    1. každý má právo na úctu,
    2. každý má právo byť akceptovaný bez rozdielu rasy, pohlavia, náboženského vyznania a pôvodu,
    3. každý má právo na omyl a jeho nápravu,
    4. spoločne vytvárame bezpečné a priateľské prostredie školy,
    5. navzájom spolupracujeme a tolerujeme sa.

    Pravidlá, ktorými sa riadime:

    Komunikujem otvorene, pravdivo, priamo a slušne. Rozhodujem sa slobodne a zodpovedne. Svoj názor si viem obhájiť. Viem si priznať chybu. Som tolerantný, spravodlivý, svedomitý a náročný. Aktívne počúvam iných ľudí. Názory iných rešpektujem. Viem oceniť prácu iných ľudí. Viem dať šancu iným ľuďom. Ctím, vážim si a mám rád seba a iných ľudí.

    Profilácia školy

    • Poskytnúť kvalitné jazykové vzdelávanie pre žiakov.
    • Viesť žiakov k ochrane zdravia a k pestovaniu zdravého životného štýlu.
    • Rozvíjať psychickú  a fyzickú zdatnosť žiakov.
    • Rozvíjať gramotnosť žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
    • Rozvíjať emocionálnu a sociálnu inteligenciu  žiakov a občiansku aktivitu.
    • Podporovať tvorivo-humanistickú výchovu a vzdelávanie žiakov.