• Ochrana osobných údajov

   • Riadne spracúvanie osobných údajov v zmysle platnej legislatívy je pre Základnú školu s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 dôležité a ochrana osobných údajov je prioritou. V tejto súvislosti by sme vás radi informovali o spracúvaním osobných údajov v podmienkach našej základnej školy v spojení  s novou právnou úpravou, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (Zákon o ochrane osobných údajov).

    Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je podľa ust. § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18, 966 71 (ďalej aj ZŠ s MŠ). Vaše osobné údaje spracúvame v rámci základnej školy a materskej školy za účelom plnenia zákonom uložených povinností a poskytovania služieb žiakom a návštevníkom ZŠ s MŠ.

    Oprávneným záujmom ZŠ s MŠ pre spracúvanie osobných údajov je plnenie uložených povinností v rámci zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Z dôvodu zaistenia riadnej činnosti ZŠ s MŠ majú k vašim osobným údajom prístup zamestnanci ZŠ s MŠ a poverené osoby na spracúvanie osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania vášho vzťahu so ZŠ s MŠ. Po ukončení vášho vzťahu a všetkých záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu so ZŠ s MŠ uchovávame Vaše osobné údaje počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy. Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek sa obrátiť na ZŠ s MŠ a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov máte taktiež právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Svoje práva môžete uplatniť na mailovej adrese skola@zszupkov.sk, prípadne písomne na adrese ZŠ s MŠ. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.