• Ak nie si pripravený spraviť chybu, nikdy neprídeš s ničím originálnym.
   • K. Robinson
   • Sociálny pravovník: Mgr. Marianna Repiská

    Kontakty:

    email: repiska.marianna@zszupkov.sk

    telefón: +421908 537 658

    Konzultačné hodiny:

    podľa potreby po telefonickom, osobnom alebo mailovom rozhovore

    Pracovná doba:

    Pon – Štv: 07:30 – 15:00

    Sociálny pracovník je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý sa zameriava na všetky deti, či už sa v ich živote vyskytuje nejaký problém ľahkého či závažného charakteru, alebo sú to deti bez vážnejších problémov.

    To znamená, že jednou z úloh sociálneho pedagóga je monitorovanie stavu všetkých detí, ich sociálneho prostredia a situácie. Prostredníctvom rozličných techník a metód vykonáva najmä primárnu prevenciu, ktorá sa orientuje na všetky deti v škole.

    Predmetom môjho záujmu sú intaktné deti, ale tiež deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia, z dysfunkčných rodín, deti na okraji spoločnosti – šikanované deti, deti experimentujúce či zneužívajúce legálne a nelegálne látky (alkohol, tabak, marihuana a i.), deti trpiace nelátkovými závislosťami (anorexia, bulímia), riešim záškoláctvo na škole, delikvenciu a iné výchovné problémy žiakov. V neposlednom rade sa sústreďuje aj na deti so syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa).

    Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

    Individuálne pracujem s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v miestnosti inkluzívneho tímu, jeho súčasťou je diagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexia atď.  Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

    S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všímam na skupinových sedeniach v triede.

    Sociálny pracovník v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

    Čo je cieľom práce sociálneho pracovníka?

    Cieľom práce sociálneho pedagóga je eliminovanie alebo odstránenie všetkých nežiadúcich javov na škole a zabránenie ich ďalšiemu zhoršovaniu.

    S kým sociálny pracovník spolupracuje?

    Prioritne so školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi, asistentkami a vedením školy.

    Ďalej s centrom poradenstva a prevencie, mestskou i štátnou políciou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, priamo s oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.