• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
    • Neil Postman
   • Prijímacie konanie

   • Termín na odoslanie prihlášok na SŠ

    Do 20. marca 2023     podáva zákonný zástupca riaditeľovi SŠ, platí pre všetky školy (s talentovými skúškami aj bez talentoviek)

    • prihlášky sa posielajú elektronicky cez EduPage
    • môžu sa podať 2 prihlášky na netalentové odbory a 2 prihlášky na odbory s talentovými skúškami

    K prihláške je potrebné priložiť prílohy:
    a) 
    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – len vybrané odbory

    b) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky. Predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
    c) 
    Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov. Predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
    d) 
    Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.
    e) 
    Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
    f) 
    Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).

     

    Termíny prijímacích skúšok

     

    Gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

    1. kolo prijímacích skúšok na SŠ:

    netalentové odbory  1. termín – 4. alebo 5. mája 2023

                                  2. termín – 9. alebo 10. mája 2023 

     

    talentové odbory      1. termín – 2. alebo 3. mája 2023

                                   2. termín – 11. alebo 12. mája 2023

     

    Stredné športové školy

    1. fáza – overenie športového nadania  21. marec až 14. apríl 2023
    2. fáza – overenie zdravotnej spôsobilosti 1. termín – 2.máj 2023; 2. termín – 11.máj 2023 

     

    Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023.

    Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023, písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

     

    2. kolo prijímacích skúšok na SŠ:

    20. júna alebo 21. júna 2023     len pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku v prvom kole alebo neboli prijatí na SŠ z iných dôvodov.