• Deti prichádzajú do školy ako otázniky a odchádzajú z nej ako bodky.
   • Neil Postman
   • Základné informácie

   • Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Mária Kováčová

    Kontakt: kovacova.maria@zszupkov.sk; prostredníctvom edupage

    Konzultačné hodiny: podľa potreby po dohovore


     

    Základné informácie:

    • činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, odbornými zamestnancami školy, CPP (Centrum poradenstva a prevencie), UPSVaR;
    • poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie, informuje o možnostiach štúdia na stredných školách a učilištiach;
    • umožňuje náborovým pracovníkom stredných škôl stretnutie so žiakmi, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl – Stredoškolák, na DOD;
    • spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie v Žarnovici a odporučí ju nerozhodným rodičom a žiakom pri výbere vhodnej školy;
    • spolupracuje s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.