• Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.
    • John Wooden
   • Preambula

    Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy. Preto sme pri určovaní hlavných zámerov Žiackej školskej rady (ŽŠR) vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu.

     

    Článok 1
    Z á k l a d n é    u s t a n o v e n i a

    1. ŽŠR je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
    2. ŽŠR je zložený zo žiakov školy a pedagogického pracovníka. Pracujú v ňom žiaci od 4. po 9. ročník. Žiaci 4. ročníka sú v pozícii pozorovateľov bez volebného práva.
    3. Každú triedu v ŽŠR reprezentujú dvaja poslanci (chlapec a dievča). Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ druhého stupňa (koordinátor).
    4. Sídlom ŽŠR je ZŠ s MŠ Miroslava Bielika v Župkove.
    5. ŽŠR nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ s MŠ Miroslava Bielika v Župkove.

     

    Článok 2
    P o s l a n i e    ŽŠR

    1. Podieľať sa na organizovaní podujatí a mimoškolskej činnosti žiakov školy.
    2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.
    3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.
    4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.
    5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

     

    Článok 3
    O r g a n i z á c i a    č i n n o s t i    ŽŠR

    1. Svojho zástupcu – poslanca si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
    2. Jedného zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
    3. Poslanci si spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.
    4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
    5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
    6. Dospelý člen ŽŠR má pri hlasovaní iba poradný hlas.
    7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
    8. Zasadnutia ŽŠR sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie aj rokovanie. Predseda ŽŠR môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŽŠR.

     

    Článok 4
    R o k o v a n i e     ŽŠR

    1. Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.
    2. Program na rokovanie ŽŠR pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím ŽŠR.
    3. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
    4. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.
    5. V prípade potreby sa predseda ŽŠR obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľku školy a Radu školy.
    6. Predsedníctvo ŽŠR má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
    7. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
    8. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
    9. Na prijatie štatútu ŽŠR a jeho doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jeho členov.

     

    Článok 5
    P ô s o b n o s ť    ŽŠR

    Do pôsobnosti ŽŠR patrí:

    1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením;
    2. právo podávať návrhy na istú časť rozpočtu školy, rozpočtu Združenia rodičov a priateľov školy, alebo na ich zmeny;
    3. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy;
    4. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy;
    5. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok;
    6. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní;
    7. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach;
    8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod.);
    9. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou;
    10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie;
    11. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach.

     

    Článok 6
    P r á v a    a    p o v i n n o s t i    č l e n o v    ŽŠR

    1. Člen ŽŠR má právo:
     1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŽŠR;
     2. hlasovať na zasadnutí ŽŠR;
     3. byť volený do funkcií v ŽŠR;
     4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŽŠR;
     5. využívať materiálno-technické vybavenie ŽŠR i mimo jeho zasadnutí.
    2. Člen ŽŠR je povinný:
     1. zúčastňovať sa zasadnutí ŽŠR;
     2. aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR;
     3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

     

    Článok 7

    1. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

    Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia.

     

    V Župkove dňa 7. septembra 2015