• Aktivity projektu

   • September 2014

    1. Nákup odborných/náučných kníh, beletrie pre deti a mládež v hodnote 250,00€.
    2. Nákup notebookov prostredníctvom verejného obstarávania v hodnote 2654,00€.
    3. Pracovné stretnutie pedagógov zapojených do projektu.
    4. Realizácia vstupných meraní zručností žiakov zo SZP v čitateľskej gramotnosti.

     

    Október 2014

    1. Tvorba pracovných listov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti, interaktívnych cvičení.
    2. Realizácia vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch (matematika, geografia, prírodoveda, vlastiveda, fyzika, biológia, chémia) s využitím IKT a uplatnením inovovaných a inovatívnych metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

    November 2014

    1. Realizácia vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch (matematika, geografia, prírodoveda, vlastiveda, fyzika, biológia, chémia) s využitím IKT a uplatnením inovovaných a inovatívnych metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
    2. Realizácia pracovného stretnutia pedagógov zapojených do projektu.
    3. Realizácia dňa otvorených dverí pre rodičov, workshop a otvorená diskusia s rodičmi a verejnosťou.
    4. Tvorba príručky dobrej praxe.