• Informácie o projekte

   • Rozvojový projekt v regionálnom školstve – „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014"

     

    Názov projektu: Rovnosť šancí vo vzdelávaní v ZŠ s MŠ Župkov

     

    Cieľ projektu:

    • Po skončení projektu v novembri 2014 dosiahnu žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia merateľne lepší výsledok v čitateľskej gramotnosti ako v septembri 2014 na začiatku realizácie aktivít.

     

    Cieľová skupina: žiaci ZŠ s MŠ Župkov zo sociálne znevýhodneného prostredia

     

    Časový harmonogram projektu: jún 2014 – november 2014