• Volejbalový turnaj

    • Naši volejbalisti a volejbalistky nám urobili radosť. 28. marca sa na súťaži MIDIcoolvolley zúčastnili chlapci. 31. marca boli našu školu zasa reprezentovať dievčatá. Na turnaji sa oba naše tímy stretli s družstvami ZŠ Žarnovica, ZŠ Hodruša Hámre a ZŠ Jána Zemana Nová Baňa. Chlapcom sa podarilo vyhrať všetky zápasy a umiestnili sa na 1. mieste. Dievčatá vyhrali len jeden zápas a odniesli si 3. miesto. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme. Chlapcom držíme palce v krajskom kole.

     Zostavy:

     a) chlapci - A. Barroso, V. Daniš, D. Ďurkov, M. Fischer, L. Fusatý, R. Repiský, T. Slaný, Š. Tomáš

     b) dievčatá - E. Adamíková, V. Adamíková, A. Angletová, D. Barroso, N. Hercegová, M. Káčerová, K. Šurianska, S. Šurianska.

     Mgr. P. Hlavačka

      

    • Marec v škôlke

    • Marec je mesiacom knihy, a tak sme spolu s našimi škôlkarmi zorganizovali Putovnú knihu. Deti spolu s rodičmi čítali a na konci mesiaca spoločne vytvorili knihu. Navštívili sme knižnicu našej ZŠ, kde deti zistili akú funkciu plní knižnica. Zavítalo k nám divadielko s rozprávkou o Pyšnej Dorotke. Naša MŠ mala tento školský rok milú povinnosť, konala sa u nás v spolupráci s MŠ Kľakovskej doliny recitačná súťaž - Rozprávkové vretienko. Deti prezentovali poéziu alebo prózu. Príroda sa začala prebúdzať, a tak sme boli aj my hodiť Morenu do potoka, aby sme privítali jar a rozlúčili sa so zimou. Deti v rámci poznávania svojej obce navštívili nášho pána starostu, ktorý im venoval svoj vzácny čas. Ďakujeme pánovi starostovi Mgr. Medlenovi za jeho čas venovaný deťom. Naši predškoláci navštívili prvú triedu, kde si vyskúšali spolu s prvákmi svoje vedomosti. Ďakujeme prvákom aj pani učiteľke Mgr. Staňovej za milé prijatie. Predškoláci sa už veľmi tešia do prvej triedy.

      

     Existuje veľa ciest ako obohatiť detský svet.

     Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.

    • Exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

    • Vo štvrtok 30. 3. 2023 boli žiaci 3. a 4. ročníka na exkurzii v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom.

     Po príchode do hvezdárne si žiaci v premietacej sále pozreli animovanú rozprávku Tajomstvo gravitácie. Od chlapca Félixa a robota Albyho v Múzeu Alberta Einsteina sa dozvedeli, prečo veci padajú na zem. Potom boli oboznámení s nočnou oblohou vo všetkých ročných obdobiach. V ďalšej miestnosti mali žiaci odbornú prednášku, primeranú veku, o Slnečnej sústave a videli výsledky pozorovania astronomickou technikou. Nové informácie získali aj položením zvedavých otázok a odpoveďami na ne.

     Žiakom sa najviac páčila animovaná rozprávka.

                                                                                               Mgr. Boháčová, Mgr. Matejová

      

      

    • Naše blokovky

    • V stredu 29. 3. 2023 na 1. stupni bolo iné vyučovanie, vyskúšali sme si blokové vyučovanie. Žiaci sa neučili z učebníc ani podľa rozvrhu. Témou blokového vyučovania bolo Učíme sa s Meduškou.

     V 1. bloku sa žiaci oboznámili so životom a tvorbou Eleny Čepčekovej. Získané poznatky využili pri riešení pracovného listu. Žiaci počúvali rozprávku Mravec parašutista z knihy Meduška od Eleny Čepčekovej. Riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením.

     V nasledujúcich blokoch riešili rôzne úlohy s Meduškou. Náročnosť úloh zodpovedala jednotlivým ročníkom. Príprava prednášky o včielke a jej prezentácia pred triedou, práca s odborným textom Tesárik, maľovanie, vystrihovanie a modelovanie Medušky, ilustrácia rozprávky, výroba záložky, slovné úlohy o včelách, rysovanie včelích plástov v tvare šesťuholníka, tvorba básne, hľadanie a doplnenie chýbajúcich slov do veršov básne, prednes básne Eleny Čepčekovej, rozdelenie slov do úľov podľa slovných druhov, hra na včielky a kvety, lezenie po rebrinách ako mravec, ktorý vyšiel v príbehu z diery.

     V poslednom bloku žiaci prezentovali získané poznatky, v odpovediach sa vzájomne dopĺňali. Nakoniec ochutnali sladký med. Žiaci zhodnotili svoju prácu i prácu spolužiakov. Každé dieťa si našlo oblasť, v ktorej zažilo úspech.

     pani učiteľky I. stupňa

    • Deň učiteľov 2023

    • Najlepším učiteľom nie je ten, kto vychŕli najviac faktov,

     ale ten, v ktorého prítomnosti sa staneme iným človekom.

     Ralph Waldo Emerson

      

     Tento deň bol pre nás učiteľov veľmi príjemný. Ráno nás navštívila pani Michaela Danková, členka Rady rodičov. Vo svojom krátkom príhovore ocenila našu prácu a poďakovala sa v mene všetkých rodičov. Obdarovala nás kvietkom a malou pozornosťou. Neskôr sa v zborovni objavili zástupcovia Žiackeho parlamentu. Predniesli nám báseň. Každý z nás dostal špeciálny diplom a sladkú medailu. Krátko popoludní nás hostil starosta obce Mgr. Ľubomír Medlen. Oficiálnou časťou oslavy sprevádzala Ľubica Michalczyk Supuková. Po príhovore starostu vystúpili žiaci ZŠ s krátkym programom. Nasledoval zápis do kroniky obce. Pán starosta obdaroval každého z nás kvietkom a pamätným listom. Potom sme si pochutnali na výbornom obede a sladkom koláčiku. Sme radi, že pozvanie prijali aj bývalé učiteľky a bývalí učitelia z našej školy. 

     Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom urobili tento deň pre nás výnimočným. 

   • OZNAM
    • OZNAM

    • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že 28. marca 2023 sa z organizačných dôvodov vyučovanie pre všetkých žiakov končí 5. hodinou. V prevádzke nebude ani ŠKD. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Informácie o zápise do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

    • Vážení rodičia!

     Blíži sa obdobie zápisu dieťaťa do základnej školy (na plnenie povinnej školskej dochádzky). Ak sa vaše dieťa narodilo od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, týka sa táto povinnosť aj vás a musíte ho do konca apríla 2023 zapísať do 1. ročníka. 

      

     Pokyny k zápisu

     Prosíme Vás o priebežné vypĺňanie elektronickej prihlášky, ktorá je k dispozícii na https://zszupkov.edupage.org/register/. Po vyplnení a odoslaní prihlášky si následne prihlášku vytlačíte. Podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami ju donesiete v čase zápisu do školy.

     Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku elektronicky, vypíšu si prihlášku v deň zápisu, alebo si vyzdvihnú prihlášku v listinnej podobe osobne v ZŠ, prípadne si ju stiahnu z webového sídla ZŠ.

     Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a Vaše občianske preukazy na overenie správnosti údajov.

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     Ak chce rodič požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo vek 6 rokov k 31. 8. 2023, musí spolu so žiadosťou priniesť:

     1. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     2. odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
     3. doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

     Deti v MŠ absolvujú predprimárne (predškolské) vzdelávanie, preto nepotrebujú z vašej strany žiadnu špeciálnu prípravu. Aktivity pre deti sú pripravené hravou formou.

     Školským zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky. Vznikol nový inštitút, a to inštitút pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     K žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  je potrebné doložiť:

     1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
     3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31. mája 2023) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

     Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2023 vydá rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie, ktoré vám bude doručené do e-schránky, môžete si ho prísť prevziať aj osobne. Ak príjme žiaka z inej spádovej školy, bude informovať obec a spádovú školu o jeho prijatí. Riaditeľ taktiež vydá rozhodnutia o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v MŠ, o predčasnom zaškolení a o plnení PŠD mimo územia SR.

      

     Zápis do 1. ročníka v našej škole na nový školský rok 2023/2024 sa uskutoční 3. apríla 2023

     Tešíme sa na Vaše deti a ďakujeme za dôveru, ktorú prejavujete našej škole!

   • Informácie o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka
    • Informácie o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka

    • Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. „obedy zadarmo“.

     Od 1. mája 2023 budú mať nárok na poskytnutie dotácie na stravu všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl.

     Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

     Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístka stravníka. Zároveň pri prihlásení, ak má rodič záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa.

     Dotácia v zmysle schválenej novely zákona nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti.

     Podľa novely sa od mája 2023 nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

      

     Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

     • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa,
     • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa,
     • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa.

     Naďalej platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak 50% všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

      

     Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako pri žiakoch študujúcich dennou formou štúdia.

      

     Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu), a nemôže sa stravovať, pretože školská jedáleň nezabezpečila potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

     O ďalšom postupe vás budeme včas informovať (vypísanie zápisného lístka a žiadosti o dotáciu).

      

    • PYTAGORIÁDA – okresné kolo

    • Dňa 20. 3. 2023 sa úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Cieľom súťaže je podchytiť u žiakov záujem o matematiku, rozširovať a prehlbovať ich matematické myslenie a vedomosti.

     Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, z toho 1 žiak bol úspešný.

      

     Úspešný riešiteľ:

     Lukáš Kopernický, 6. A

      

     Ostatní riešitelia:

     3. A – Lucas Karpluk, Aleš Rajnoha

     4. A – Patrik Debnár

     7. A – Diana Barroso

     8. A – Mikita Piatosin, Ronald Repiský, Tobias Marek Műller

      

     Všetkým žiakom patrí vďaka za reprezentáciu školy, úspešnému riešiteľovi blahoželám.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková

                  vyučujúca matematiky

      

    • Biologická olympiáda - školské kolo

    • V piatok 24. 3. 2023 sa ôsmi žiaci 7. ročníka a dvaja žiaci 6. ročníka zúčastnili riešenia online úloh šlolského kola biologickej olympiády. Držíme im palce, aby sa stali viacerí z nich úspešnými riešiteľmi a netrpezlivo čakáme na výsledky.

     Ing. Iveta Miziová

    • Deň pred...

    • Po dvoch dňoch intenzívnej prípravy na Testovanie 9, mali dnes deviataci pripravené vyučovanie trochu inak. Na hodine slovenského jazyka si v skupinách zahrali slovnú hru Kris Kros. Na matematike riešili sudoku, hlavolamy, bludiská a skladali tangramy. V telocvični si dve hodiny zašportovali. Hrali florbal, volejbal. Na poslednej hodine si so špeciálnym pedagógom vyskúšali rôzne techniky, pomocou ktorých sa dá odbúrať stres a relaxovať. Dúfame, že zajtra testovanie zvládnu tak, aby boli so svojím výsledkom oni sami spokojní. My im už len môžeme držať palce.

    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat

    • Dňa 8. 3. 2023 sa uskutočnil v telocvični ZŠ Žarnovica okresný turnaj vo vybíjanej žiačok. Zúčastnilo sa ho 6 tímov - ZŠ Žarnovica, ZŠ H. Hámre, ZŠ Jána Zemana N. Baňa, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ Brehy a naša škola. Naše žiačky vyhrali v skupine so žiačkami zo ZŠ H. Hámre a ZŠ Jána Zemana. V semifinále sa im podarilo poraziť žiačky zo ZŠ Žarnovica, no nakoniec prehrali vo finále o 1 bod s víťazom turnaja ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani a skončili na 2. mieste.

     Reprezentovali nás: E. Adamíková, V. Adamíková, S. Števková, L. Ludvigová, M. Žiaková, R. Supuková, S. Beňová, S. Repiská, S. Gregová, S. Šurianska, E. Mišková, M. Angletová.

     Dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

    • Doktor Faust

    • Vo štvrtok 16. marca navštívili siedmaci a ôsmaci Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Pozreli si predstavenie Doktor Faust v réžii Mareka Zákosteleckého. Prostredníctvom príbehu, ktorý im vyrozprával principál kočovných bábkarov, spoznali človeka túžiaceho po "bohatstve, sláve, poznaní". A tak sa úradník Dr. Čierny zamotáva do sietí vplyvných a zapredá svoju dušu Mefistofelesovi. Súčasťou predstavenia boli herci v nadrozmerných hlavových maskách a zaujímavé barokové kulisy. Žiaci mali príjemný kultúrny zážitok. 

     Mgr. Plechlová, Mgr. Gáborová

    • Oznam

    • Poverená riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove v súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 22. marca 2023 (streda) udeľuje  žiakom  1. - 8. ročníka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove riaditeľské voľno z organizačných  dôvodov – Testovanie 9.

     V tento deň sú žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, odhlásení z obeda v školskej jedálni.

    • Návšteva knižnice v Žarnovici

    • Dnes sme sa s prváčikmi pri príležitosti MAREC - mesiac knihy, vybrali navštíviť Mestskú knižnicu v Žarnovici. Knihovníčka Veronika nás privítala a pripravila nám krásny program. Najprv nám poukazovala knižnicu a porozprávala sa s deťmi o tom, čo všetko sa v knižnici nachádza, čo je jej úlohou a ako si deti knihy môžu požičať. Potom mali deti čas si pripravené knižky prečítať a prelistovať. Následne sme sa presunuli do kinosály, kde si žiaci vyskúšali aj pódium, čo sa im veľmi páčilo. Po krátkom občerstvení sme išli do parku ku knižnej búdke a zahrali sme sa rôzne hry. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a darčeky v podobe zošitkov, omaľovánok a malej pochúťky deťom ešte zlepšili náladu. Cestou domov sme sa zastavili na ihrisku pri škole a spokojní sme sa vrátili späť. Ďakujeme knihovníčke Veronike za pekné dopoludnie.

     Mgr. Lenka Staňová

    • Súťaž o najbláznivejší účes

    • V piatok 10. 3. 2023 bol v našej škole Deň bláznivých účesov. Zapojili sa niektorí žiaci 1. aj 2. stupňa, všetci sa pokúsili vytvoriť čo najšialenejší účes. Každý bol niečím originálny a bláznivý, a preto bolo pre nás ťažké vybrať iba jeden. Vybrali sme štyri najbláznivejšie a najoriginálnejšie.

     1.  Chobotnička
     2.  Muffinková paráda
     3.  Cukríky
     4.  Pastelková princezná

     Všetci, ktorí sa zapojili, dostali sladkú odmenu. Aktívnym žiakom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu výzvu.

      

     Lilien Ludvigová, členka Žiackeho parlamentu