• Informácie o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka
    • Informácie o dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka

    • Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. Opätovne tak zavádza plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. „obedy zadarmo“.

     Od 1. mája 2023 budú mať nárok na poskytnutie dotácie na stravu všetky deti posledného ročníka materských škôl a všetci žiaci základných škôl.

     Cieľom novely zákona je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

     Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístka stravníka. Zároveň pri prihlásení, ak má rodič záujem, požiada o poskytovanie dotácie na stravu na jeho dieťa.

     Dotácia v zmysle schválenej novely zákona nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti.

     Podľa novely sa od mája 2023 nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

      

     Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške:

     • 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a stravovalo sa,
     • 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa,
     • 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa.

     Naďalej platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak 50% všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

      

     Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako pri žiakoch študujúcich dennou formou štúdia.

      

     Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu), a nemôže sa stravovať, pretože školská jedáleň nezabezpečila potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

     O ďalšom postupe vás budeme včas informovať (vypísanie zápisného lístka a žiadosti o dotáciu).

      

    • PYTAGORIÁDA – okresné kolo

    • Dňa 20. 3. 2023 sa úspešní riešitelia školského kola matematickej súťaže Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Cieľom súťaže je podchytiť u žiakov záujem o matematiku, rozširovať a prehlbovať ich matematické myslenie a vedomosti.

     Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, z toho 1 žiak bol úspešný.

      

     Úspešný riešiteľ:

     Lukáš Kopernický, 6. A

      

     Ostatní riešitelia:

     3. A – Lucas Karpluk, Aleš Rajnoha

     4. A – Patrik Debnár

     7. A – Diana Barroso

     8. A – Mikita Piatosin, Ronald Repiský, Tobias Marek Műller

      

     Všetkým žiakom patrí vďaka za reprezentáciu školy, úspešnému riešiteľovi blahoželám.

      

     Mgr. Jaroslava Žabková

                  vyučujúca matematiky

      

    • Biologická olympiáda - školské kolo

    • V piatok 24. 3. 2023 sa ôsmi žiaci 7. ročníka a dvaja žiaci 6. ročníka zúčastnili riešenia online úloh šlolského kola biologickej olympiády. Držíme im palce, aby sa stali viacerí z nich úspešnými riešiteľmi a netrpezlivo čakáme na výsledky.

     Ing. Iveta Miziová

    • Deň pred...

    • Po dvoch dňoch intenzívnej prípravy na Testovanie 9, mali dnes deviataci pripravené vyučovanie trochu inak. Na hodine slovenského jazyka si v skupinách zahrali slovnú hru Kris Kros. Na matematike riešili sudoku, hlavolamy, bludiská a skladali tangramy. V telocvični si dve hodiny zašportovali. Hrali florbal, volejbal. Na poslednej hodine si so špeciálnym pedagógom vyskúšali rôzne techniky, pomocou ktorých sa dá odbúrať stres a relaxovať. Dúfame, že zajtra testovanie zvládnu tak, aby boli so svojím výsledkom oni sami spokojní. My im už len môžeme držať palce.

    • Okresné kolo vo vybíjanej dievčat

    • Dňa 8. 3. 2023 sa uskutočnil v telocvični ZŠ Žarnovica okresný turnaj vo vybíjanej žiačok. Zúčastnilo sa ho 6 tímov - ZŠ Žarnovica, ZŠ H. Hámre, ZŠ Jána Zemana N. Baňa, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ Brehy a naša škola. Naše žiačky vyhrali v skupine so žiačkami zo ZŠ H. Hámre a ZŠ Jána Zemana. V semifinále sa im podarilo poraziť žiačky zo ZŠ Žarnovica, no nakoniec prehrali vo finále o 1 bod s víťazom turnaja ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani a skončili na 2. mieste.

     Reprezentovali nás: E. Adamíková, V. Adamíková, S. Števková, L. Ludvigová, M. Žiaková, R. Supuková, S. Beňová, S. Repiská, S. Gregová, S. Šurianska, E. Mišková, M. Angletová.

     Dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     Mgr. Peter Hlavačka

    • Doktor Faust

    • Vo štvrtok 16. marca navštívili siedmaci a ôsmaci Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Pozreli si predstavenie Doktor Faust v réžii Mareka Zákosteleckého. Prostredníctvom príbehu, ktorý im vyrozprával principál kočovných bábkarov, spoznali človeka túžiaceho po "bohatstve, sláve, poznaní". A tak sa úradník Dr. Čierny zamotáva do sietí vplyvných a zapredá svoju dušu Mefistofelesovi. Súčasťou predstavenia boli herci v nadrozmerných hlavových maskách a zaujímavé barokové kulisy. Žiaci mali príjemný kultúrny zážitok. 

     Mgr. Plechlová, Mgr. Gáborová

    • Oznam

    • Poverená riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove v súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 22. marca 2023 (streda) udeľuje  žiakom  1. - 8. ročníka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika v Župkove riaditeľské voľno z organizačných  dôvodov – Testovanie 9.

     V tento deň sú žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, odhlásení z obeda v školskej jedálni.

    • Návšteva knižnice v Žarnovici

    • Dnes sme sa s prváčikmi pri príležitosti MAREC - mesiac knihy, vybrali navštíviť Mestskú knižnicu v Žarnovici. Knihovníčka Veronika nás privítala a pripravila nám krásny program. Najprv nám poukazovala knižnicu a porozprávala sa s deťmi o tom, čo všetko sa v knižnici nachádza, čo je jej úlohou a ako si deti knihy môžu požičať. Potom mali deti čas si pripravené knižky prečítať a prelistovať. Následne sme sa presunuli do kinosály, kde si žiaci vyskúšali aj pódium, čo sa im veľmi páčilo. Po krátkom občerstvení sme išli do parku ku knižnej búdke a zahrali sme sa rôzne hry. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a darčeky v podobe zošitkov, omaľovánok a malej pochúťky deťom ešte zlepšili náladu. Cestou domov sme sa zastavili na ihrisku pri škole a spokojní sme sa vrátili späť. Ďakujeme knihovníčke Veronike za pekné dopoludnie.

     Mgr. Lenka Staňová

    • Súťaž o najbláznivejší účes

    • V piatok 10. 3. 2023 bol v našej škole Deň bláznivých účesov. Zapojili sa niektorí žiaci 1. aj 2. stupňa, všetci sa pokúsili vytvoriť čo najšialenejší účes. Každý bol niečím originálny a bláznivý, a preto bolo pre nás ťažké vybrať iba jeden. Vybrali sme štyri najbláznivejšie a najoriginálnejšie.

     1.  Chobotnička
     2.  Muffinková paráda
     3.  Cukríky
     4.  Pastelková princezná

     Všetci, ktorí sa zapojili, dostali sladkú odmenu. Aktívnym žiakom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu výzvu.

      

     Lilien Ludvigová, členka Žiackeho parlamentu

   • OZNAM ŠKD
    • OZNAM ŠKD

    • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe VZN Obce Župkov 2/2023 je od 1. marca 2023 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD vo výške 10 €. Príspevok žiadame uhrádzať mesačne od 1. do 10. daného mesiaca. 

    • Druháci – výskumníci

    • Druháci na prvouke skúmali pôdu. Nielen pohľadom, no aj lupou pozorovali, ako sa líši pôda zo staveniska od pôdy z lesa a zo záhrady. Rozpúšťali cukor, soľ, olej, múku vo vode a sledovali, či sú tieto látky rozpustné. Tiež zisťovali, ako sa dajú látky z vody oddeliť. Odparia sa? Alebo ich treba prefiltrovať cez niečo? Napríklad cez textil, noviny, filtračný papier? Na niektoré otázky zistia odpovede na ďalších hodinách prvouky.

                                                                                                                               Mgr. Lenka Jančoková

    • Relax tvorivo

    • Deti z krúžku Relax svoju fantáziu, tvorivosť a kreativitu uplatnili na niekoľkých stertnutiach. Kartónové škatule zmenili napr. na dom, akváriá, bojové vozidlo. Nešlo len o samotnú kreativitu, ale keďže pracovali v skupinách, museli dokázať aj spolupracovať, dohodnúť sa, rozdeliť si prácu a to sa im aj podarilo.

                                                                                                    Mgr. Lenka Jančoková

    • Február v škôlke

    • Február začal sladko - deti si upiekli tradičné fašiangové fánky. A keďže fašiangy sú o veselosti a hudbe, tak spoznávali hudobné nástroje a ich využitie. Naučili sa veselú pieseň. Vyskúšali si svet magnetu a rôzne pokusy s vodou. Spoznávali pomocou zážitkového učenia povolania. Navštívili Kolibu Riečky, kde si vyskúšali upiecť vlastnú pizzu, ktorú s chuťou zjedli. Deti si vyskúšali aj prácu pekára a upiekli si vlastný zemiakový chlebík, ktorý im veľmi chutil. Zavítali do dielne automechanika, ktorý im poukazoval, čo všetko k svojej práci potrebuje. Ďakujeme Kolibe Riečky a p. Fusatému - automechanikovi za ich čas, ktorý nám venovali.

     Najdôležitejším úspechom učiteľa je povedať: "Deti teraz pracujú, akoby som neexistoval."

    • Hurá, jarné prázdniny :-)

    • Prajeme všetkým príjemné prežitie prázdnin!

      

      Užite si ich s rodinou, kamarátmi,... doma,

     na výletoch, pri športe či knihe, hlavne v zdraví.  

      

      Tešíme sa na Vás 6. 3. 2023 opäť v škole! 

   • 2% z dane pre OZ Vtáčnik
    • 2% z dane pre OZ Vtáčnik

    • Vážení rodičia, milí priatelia našej školy!

     Chceme poďakovať za Vaše 2% zo zaplatenej dane, ktoré ste poukázali v minulom roku OZ Vtáčnik. Vďaka nim sa nám podarilo napr. zakúpiť ocenenia pre žiakov na koniec školského roka; zaplatiť štartovné na rôzne súťaže (Všetkovedko, Matematický klokan, Expert Geniality Show a pod.); spolupodieľať sa na financovaní MDD v škole; zaplatiť výlet žiakov, ktorí reprezentovali školu; zabezpečiť Beh mieru; spolufinancovať kultúrno-vzdelávacie aktivity.

     Aj v tomto roku sa na Vás OZ Vtáčnik obracia s prosbou, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na jeho činnosť a podporili našu školu a aktivity, ktoré organizuje. ĎAKUJEME!

     Bližšie informácie nájdete na odkaze: https://zszupkov.edupage.org/a/obcianske-zdruzenie-vtacnik?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyNCZzdWJwYWdlPTE%3D

   • Chrípkové prázdniny - I. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - I. stupeň

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole - triedy I. stupňa  a ŠKD dňa 24. 2. 2023 (piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (41,57%). Prevádzka bude opäť obnovená dňa 6. 3. 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach I. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Mgr. Ivana Betková

    • Výberové konanie

    • Obec Župkov

     v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

     v y h l a s u j e

     výberové konanie na obsadenie funkcie:

     RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

     MIROSLAVA BIELIKA ,

     Župkov 18, 966 71 ŽUPKOV

     Vyberove_konanie_Obec_Zupkov_Riaditel_Zakladnej_skoly_s_materskou_skolou_Miroslava_Bielika_v_Zup.pdf

   • Chrípkové prázdniny - II. stupeň
    • Chrípkové prázdniny - II. stupeň

    • Poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Miroslava Bielika, Župkov 18 Vám oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a v súlade s Pokynom riaditeľky so zameraním na predchádzanie šírenia sa chrípkového ochorenia prerušuje prevádzku v základnej škole - triedy II. stupňa v dňoch od 21. 2. 2023 (utorok) do 24. 2. 2023 (piatok) z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov (28,95%) a zamestnancov školy. Prevádzka bude opäť obnovená dňa 6. 3. 2023 (pondelok).

     Výchovno-vzdelávací proces sa prerušuje v triedach II. stupňa ZŠ. Žiaci budú automaticky vyhlásení z obedov.

     Zároveň sa pozastavuje na I. aj II. stupni činnosť všetkých záujmových útvarov (krúžkov) a rušia sa všetky mimoškolské aktivity.

     Mgr. Ivana Betková