• "Earth Day" u šiestakov

    • Dátum 22. apríl je každoročne venovaný Zemi. Spolu so šiestakmi sme si tento deň pripomenuli aj na hodine anglického jazyka. Pani učiteľka si pripravila rôzne aktivity, ktoré prebiehali v cudzom jazyku. Najprv sme si pozreli krátky dokumentárny film s názvom "What can we do for our planet", po ktorom sa rozbehla zaujímavá debata. Nastrihané "flashcards" sme pomenovali a triedili na činnosti, ktoré našej planéte pomáhajú a škodia. Rozhádzané písmená sme zoraďovali do správneho poradia, tak, aby nám vzniklo správne slovo v angličtine. Nakoniec sme si vytvorili dva plagáty - chlapci napísali sľub našej planéte a dievčatá vytvorili z darov prírody anglický názov "EARTH"

     Aktivity sa šiestakom páčili, obohatili svoju slovnú zásobu o ďalšie nové slová, mali možnosť komunikovať v anglickom jazyku a vyjadriť svoj vlastný názor na danú tému.

                                                                                                                              Mgr. Jana Herková, učiteľka AJ

    • Prevencia je dôležitá

    • Dňa 27. 4. 2023 prišla na besedu k žiakom 5. až 7. ročníka p. Malatincová z RÚVZ v Žiari nad HronomPiatakom a šiestakom porozprávala o škodlivosti fajčenia. U žiakov siedmeho ročníka sa venovala téme dospievanie.

     Žiakov témy zaujali, mali množstvo otázok a zapájali sa do diskusie.

     Mgr. P. Hlavačka, koordinátor protidrogovej prevencie;

     Mgr. M. Kováčová, výchovný a kariérový poradca

    • Vesmír okolo nás

    • Naši druháci navštívili v stredu 26. apríla hvezdáreň a planetárium v Žiari nad Hronom. S pani sprievodkyňou prešli dvoma sálami. V Hviezdnej sále si pozreli rozprávku Mici a jej mesačné dobrodružstvo, v ktorej tri mačky zbierali vesmírny odpad okolo Zeme, kde však už ľudia nežili. Aj touto rozprávkou boli deti upozornené na katastrofálne dôsledky znečistenia Zeme. Potom nás pani sprievodkyňa oboznámila s jednotlivými planétami našej Slnečnej sústavy. Po prestávke sme sa presunuli do Ufo sály. Žiaci videli na mechanickom modeli Slnečnej sústavy, ako obiehajú planéty okolo Slnka, ako sa mení deň na noc a opačne a dozvedeli sa aj iné zaujímavosti. Pani lektorka im ochotne odpovedala na ich zvedavé otázky. Potom nás pán sprievodca zaviedol na terasu, kde sú dva ďalekohľady, no keďže bolo dosť zamračené, ani sme do nich nehľadeli. Zato nás zaviedol točitými schodami hore do kupoly, pod ňou sa nachádza ďalekohľad riadený počítačom. Ukázal nám, ako sa otvára, zatvára  kupola, diaľkový ovládač na ovládanie ďalekohľadov,... Po zaujímavom a bohatom programe si druháci na záver návštevy pokúpili rôzne „vesmírne“ drobnosti na pamiatku. Celú exkurziu sme ukončili ešte „odskočením si“ do mestského parku a návštevou mini Zoo v ňom.

     Veríme, že exkurzia obohatila detskú dušu detí, získali nové poznatky a v ďalších rokoch možno z nich budú aj čo-to čerpať pri učive o vesmíre. 

                                                             Zuzana Valušková Kurková, Lenka Jančoková, triedne učiteľky

    • Podvečer s knihou

    • V stredu 26. 4. podvečer prišlo do školskej knižnice niekoľko detí a pár dospelákov, aby sa započúvali do knižných príbehov. Prvým bola rozprávka Loďka. Po jej prečítaní a niekoľkých otázkach k príbehu, si deti v knižnici našli ukrytú škrupinku a vyrobili si loďku z rozprávky. A keďže nemilou hlavnou postavou bola žaba, poskladali si záložku, ktorá vyzerala ako žabka. V druhom príbehu sa bratia - mravčeky pokúšali lietať. Na záver si každý malý čitateľ mohol vybrať malú odmenu. Odmeny pre nás zasponzorovalo OZ Vtáčnik

     Príbehy a tvorenie sa deťom páčili a my dúfame, že sa opäť a možno s viacerými stretneme. 

    • „Cestovateľský veľtrh“ šiestakov alebo rovesnícke učenie

    • Na hodine dejepisu sme sa so šiestakmi rozhodli „precestovať“ svet od staroveku až po súčasnosť a vytvoriť si vlastné cestovné agentúry, ktoré ponúkajú zájazdy do rôznych kútov sveta.

     Žiaci si najskôr vymysleli a vytvorili vlastné logo. Po voľbe destinácie, ktorú chceli ponúkať, pracovali na získavaní informácii, práce s mapou a textom. Každá skupina si vytvorila svoj plagát, ktorý obsahoval základné poznatky o cieli cesty, možnosti dopravy a ubytovania, mapu a celkovú cenu zájazdu. Okrem toho si žiaci pripravili aj jednu hravú aktivitu pre svojich mladších spolužiakov (pexeso, puzzle, maľovanku).  

     Takto pripravení sme si 24. 4. 2023 pozvali na náš „cestovateľský veľtrh“ žiakov štvrtého ročníka s triednou pani učiteľkou. Šiestaci im predstavili svoje ponuky Egyptské pyramídy, Veľký čínsky múr, Panamský prieplav, Taj Mahal,  Empire State Building, Grand Canyon či Baziliku sv. Petra. Štvrtáci si mohli popozerať plagáty, pýtať sa, urobiť si pripravené aktivity a vybrať si niektorú z cestovateľských ponúk. Najlepšie zľavy a najzaujímavejšiu ponuku mala cestovná agentúra SIEMSI, ktorá získala najviac zákazníkov.

     Verím, že štvrtáci získali od svojich starších spolužiakov nové poznatky a šiestakom ďakujem za ich zodpovedný prístup a prípravu.  

                                                                                                               Mgr. Miroslava Plechlová

    • Finančná gramotnosť - aktivity

    • V týždni od 17. 4. 2023 do 21. 4. 2023 sa v škole uskutočnili aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti.

     Žiaci 1. stupňa prostredníctvom rovesníckeho a neformálneho učenia projektu 5peňazí spoznávali svet peňazí spolu s permoníkmi Klimkom a Barborkou. Žiačky 9. A im prečítali rozprávky, v ktorých sa permoníci učili pracovať s peniazmi. Žiaci si pozreli milé videá s detskými spevákmi Bimbamkuku, vypracovali permonické pracovné listy a kreslili permonikov

      

     Žiaci 5. A a 6. A sa zúčastnili na neformálnom finančnom vzdelávaní 5peňazí. Pod odborným garantom pracovníčky Múzea mincí a medailí v Kremnici absolvovali vzdelávací modul Príjem a práca a finančné plánovanie. Na hodinách matematiky riešili úlohy z praxe – nákup a financie.

      

     Žiaci 7. A a 8. A sa zúčastnili besedy so študentkami Súkromnej obchodnej akadémie DSA Žiar nad Hronom. Tie si pripravili pre žiakov prezentáciu, rozprávali sa na tému peňazí, hovorili o produktoch banky, žiakov oboznámili s postupom pri reklamácií. Spoločne si vyriešili úlohy z bankovníctva. Žiaci na hodine matematiky vytvorili fiktívne banky, vyhľadali na internete informácie o jednotlivých bankách, ktoré aj spracovali. Vytvorili plagát, ktorý obsahoval logo banky, ročnú úrokovú mieru, produkty banky, výpočet s použitím úrokovej miery. Žiaci svoje práce odprezentovali pred spolužiakmi.

      

     Žiaci 9. A absolvovali aktivitu pod odborným dohľadom p. Radovana Černáka, spolupracovníka OVB Allfinanz Slovensko a. s. Zahrali si stolovú hru Finančná sloboda. V hre každý hráč pri rozhodovaní mohol použiť svoje skúsenosti z ozajstného života. A naopak, hráč bude vedieť v budúcnosti aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie.           

         Mgr. Jaroslava Žabková, koordinátorka pre finančné vzdelávanie

      

      

      

    • Prednáška lesníkov

    • Apríl je mesiac lesov a 22. apríl je Deň Zeme. Pri tejto príležitosti nás dnes navštívili lesníci a poľovníci, pracovníci Lesov Slovenskej republiky - R. Čech, P. Staňo, D. Garajová a M. Garajová. Prišli, aby nám priblížili ich prácu a povedali niečo viac o obyvateľoch lesa. Najprv si prednášku vypočuli žiaci prvého stupňa, potom žiaci druhého stupňa. Lesníci nám najprv vysvetlili, ako má vyzerať poriadna výbava do lesa a ako sa treba v lese správať. Následne nám porozprávali o najznámejších obyvateľoch lesa, ako sú jeleň, srnec, daniel, medveď,... či o operencoch, ako bažant, sojka, straka. Deti mohli vidieť parohy, lebky, dotknúť sa srsti zvierat, určovať stopy zvierat. A aby to nebolo také jednoduché, žiaci museli hádať aj zvuky, ktoré zvieratá vydávajú. Potom dostali možnosť opýtať sa, čo ich zaujíma o tejto téme. Na koniec prednášky dostal každý žiak malú odmenu - magnetku a tí menší aj hru s motívom lesa.

     Chceme poďakovať lesníkom, že prišli medzi nás a už teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu.

    • Vlastný ostrov - upevňovanie slovnej zásoby a konverzácia

    • Dnes (21. 4.) sa žiaci 5. ročníka na hodine angličtiny zahrali na návrhárov a architektov. Vytvorili si vlastný ostrov s budovami a infraštruktúrou. Na budovy popísali anglické názvy a vymysleli si svoj vlastný názov pre konkrétny ostrov. Keď mali dokončený ostrov, sadli si do kruhu a odprezentovali svoje práce. Potom sa rozvinula konverzácia, žiaci sa medzi sebou pýtali a odpovedali, čo sa na tom ich ostrove nachádza. Precvičili si veľa nových fráz, zopakovali už nadobudnutú slovnú zásobu a naučili sa aj nové užitočné slová.

     Konverzácia medzi sebou im išla veľmi dobre a aj oni sami hodinu ohodnotili ako zaujímavú a zábavnú.                                                                                                                        

                                                                             PaedDr. Miroslava Mesiariková, učiteľka anglického jazyka

    • Zbierka Deň narcisov

    • Niekedy aj malá pomoc dokáže niekomu druhému zmeniť život.

      

     Dnes sa našim dievčatám Laure, Eme a Lilien podarilo vyzbierať pre Ligu proti rakovine v priestoroch školy a v obci 392 €. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. 

      

    • 3D tlačiareň aj u nás

    • Dnes nám Ing. Marek Rybár, riaditeľ SOŠ Žarnovica a Ing. Gabriela Zeleňáková, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie priniesli a nainštalovali 3D tlačiareň. Tlačiarne pre ZŠ v žarnovickom regióne SOŠ kúpila vďaka svojmu partnerovi pre duálne vzdelávanie firme Neuman Aluminium. Vo februári sa traja pedagógovia našej školy zúčastnili školenia o práci s touto tlačiarňou.

     Dúfame, že bude slúžiť našim žiakom a niektorí nájdu cestu k technickému mysleniu a v ďalšom štúdiu sa vyberú týmto smerom.

     Ďakujeme SOŠ Žarnovica a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

    • Okresné kolo Biologickej olympiády

    • Siedmaci Ema Adamíková a Jeremiáš Jablonka sa vo štvrtok 20. 4. 2023 zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, ktorá sa konala v CVČ v Novej Bani. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi teoretických i praktických úloh. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

     Ing. Iveta Miziová

    • Slávik Slovenska

    • Dnes sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Podmienkou účasti bolo, aby si súťažiaci vybrali dve ľudové piesne, kde jedna bude pochádzať zo spevníčka. Akordeónový sprievod bol potrebný pri jednej piesni.

     Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej (1. - 3. ročník) kategórii vystúpili Karolína Repiská, Liliana Nguyenová, Lenka Repiská, Tamara Mesiariková, Zdenka Repiská a Maya Copp. V druhej kategórii (4. - 6. ročník) súťažili dievčatá Barbora Jacková, Emily Copp, Juliana Kapráliková. V tretej kategórii (7. - 9. ročník) spievali dievčatá Nikola Hercegová a Lilien Ludvigová. Dievčatá spievali nádherne, no postúpiť do okresného kola z každej kategórie mohla len jedna.

     Porota vybrala Tamaru Mesiarikovú, Julianu Kaprálikovú a Lilien Ludvigovú. Dievčatám srdečne gratulujeme a poďakovanie za pomoc pri výbere postupujúcich patrí našej porote. 

     Mgr. Lenka Staňová

    • Školský hádzanársky turnaj zmiešaných tímov

    • Dňa 14. 4. 2023 sa uskutočnil v našej telocvični medzitriedny hádzanársky turnaj dievčat a chlapcov 2. stupňa. Zúčastnili sa ho 3 tímy, dievčatá a chlapci 5. roč., 6. roč. a 7. roč.. Hrací systém bol každý s každým 2x po 5 minút. Jasným víťazom sa stali dievčatá a chlapci 7. roč., ktorí vyhrali všetky zápasy. Ale aj žiaci druhých ročníkov sa nedali zahanbiť a ukázali pekné hádzanárske akcie, hru, góly a bojovnosť. Všetkým zúčastneným dievčatám a chlapcom ďakujem za účasť. Potvrdili, že aj taký netradičný šport na školách ako je hádzaná, im ide na výbornú.😊

     Poradie:

     1.  7. roč. – 6b (V. Adamíková, E. Adamíková, D. Barroso, M. Žiaková, D. Ďurkov, M. Fekete, Š. Tomáš)

     2.  6. roč. – 3b (E. Mišková, S. Gregová, S. Repiská, V. Daniš)

     3.  5. roč. – 0b  (M. Angletová, S. Maruška, M. Homola, A. Zúbek, M. Sitarčík)

     Mgr. Peter Hlavačka

    • Návšteva sokoliara

    • Medzi najväčšie vtáky našich lesov patria dravce a sovy. Sú nenahraditeľnými členmi nášho prostredia a udržujú prirodzenú rovnováhu. V minulosti bolo sokoliarstvo a lov jastrabom u nás pomerne rozšírené. Viac nám o histórii sokoliarstva, chove a výcviku dravých vtákov prišiel porozprávať pán sokoliar Dušan Danko, člen sokoliarskej skupiny Peregrinus. Okrem pútavého rozprávania žiakov I. stupňa, samozrejme, veľmi zaujímali živé zvieratá. Mohli vidieť a niektorí aj podržať na rukavici vtáky, ako napr. kuvik, plamienka driemavá, sova lesná, výr skalný, ale aj krkavec a sokol, jastrab, dokonca aj orol. Vtáky svojho majiteľa poslúchali naozaj ukážkovo a mohli sme vidieť nádherné prelety. Jeden zo žiakov sa zahral na "návnadu". 

     Hodinka prešla veľmi rýchlo a žiakov pán Danko so svojím chovom naozaj veľmi zaujal. Chceme mu poďakovať, že medzi nás prišiel a dozvedeli sme sa od neho veľa nového. Vystúpenie sokoliara uhradilo OZ Vtáčnik. 

    • Ako sme piekli chlebík

    • Čínske príslovie hovorí: "Ak mi niečo vysvetlíš, zabudnem, ak mi to ukážeš, zapamätám si to, ale ak to urobím, naučím sa." Dnes si prváci vyskúšali, ako sa pečie chlebík. Vyskúšali si, ako ťažko sa chlebík miesi, sami si urobili svoj bochníček, pracovali s obrázkovým receptom, podľa obrázkov rozprávali pracovný postup. Za odmenu si každý niesol domov voňavý plod svojej vlastnej práce.   

    • OZNAM ŠJ

    •  Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 1. 5. 2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

      

     S účinnosťou od 1. 5. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      

     Dotácia na stravu sa od 1. 5. 2023 bude poskytovať v sume:

     • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,

     • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,

     • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      

     Zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť v termíne do 25. dňa v mesiaci VOPRED:

     • režijný poplatok 6,00 €/mesačne (platí pre MŠ aj ZŠ),
     • jednorázovú finančnú zábezpeku vo výške 10,00 € (platí len pre ZŠ) - pre šk. rok 2022/2023 - v prípade, že máte dostačujúci preplatok na strave, nie je potrebné uhrádzať zábezpeku.

      

     V prípade, že dieťa sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a zákonný zástupca dieťaťa včas neodhlásil dieťa zo stravy, je povinný uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške, ktoré mu budú odpočítané z finančnej zábezpeky. V prípade nedostačujúcej výšky zábezpeky, je rodič povinný doplatiť vzniknutý rozdiel.

      

     Podmienky použitia dotácie na stravu:

     • účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole a dieťa musí byť prihlásené na obed,
     • odobratie obeda a iného jedla v zariadení školského stravovania.

      

     Ak Vaše dieťa navštevuje MŠ alebo ZŠ a máte záujem od 1. 5. 2023 o poskytnutie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu do 15. 4. 2023.

     Môžete tak urobiť:

     1. na tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť vedúcej ŠJ,

     2. cez edupage (Prihláste sa rodičovským kontom, Modul Žiadosti/Vyhlásenia, Pridať žiadosť  - Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA).

      

     V prípade, ak bude Vaše dieťa v školskej jedálni novým stravníkom (doteraz sa v ŠJ nestravovalo), je potrebné zároveň požiadať, aby bolo zaradené do zoznamu stravníkov – musíte prísť osobne do priestorov ŠJ dieťaťu vypísať Zápisný lístok stravníka.

     V prípade, ak nedoručíte návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termínena dieťa nebude možné poskytnúť dotáciu, až kým v priebehu šk. polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné aj odvolať, a to osobne u vedúcej školskej jedálne.

      

     V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

     • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  

     • dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou je  doklad ošetrujúceho lekára (lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore), že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie), ak školská jedáleň nezabezpečuje prípravu diétnych jedál, uvedie v zápisnom lístku pre diétne stravovanie, že požaduje vyplatenie dotácie na stravu.

     Návratka: Navratka.docx

     Návratka UA: Navratka_UA.docx

      

      

      

    • Spestrenie hodiny angličtiny

    • Dňa 4. 4. 2023 sme si spolu so štvrtákmi a druhákmi spestrili hodinu angličtiny poznávaním Veľkej noci v Anglicku - "Easter in UK". Ak hľadáte miesto, kde sa nemusíte obávať veľkonočnej oblievačky či šibačky, Anglicko je ideálna krajina. Veľkonočný pondelok patrí len deťom. A tak sme si na hodine angličtiny zopakovali slovnú zásobu z témy "Easter" prostredníctvom prezentácie, zahrali sme si hru s "flashcards", kde sme priraďovali anglické slovo so správnym obrázkom, naučenú slovnú zásobu sme hľadali  v "crossword". Výrábali sme  "Easter bunny" a "Easter egg". A nakoniec sme si zahrali hru s názvom "Easter egg hunt", kde bolo našou úlohou pohľadať všetky poschovávané vajíčka na chodbách v škole a vonku, mimo školy. Aktivity sa deťom páčili, zabavili sa a popritom sa hravou formou naučili novú slovnú zásobu.

     Mgr. Jana Herková
     učiteľka anglického jazyka