• Zápis do 1. ročníka

    • Vážení rodičia,

     ak sa vaše dieťa narodilo od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, je Vašou povinnosťou zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky, teda do prvého ročníka základnej školy do konca apríla 2024.

     Zapísať je potrebné aj dieťa, ktoré pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v MŠ (ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky).

     Ak chcete zapísať dieťa, ktoré do 31. 8. 2024 nedovŕši šesť rokov, môžete o to požiadať.
     K žiadosti je potrebné predložiť:

     • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
     • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

     Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré v tomto šk. roku pokračujú v plnení povinného predprimárneho  vzdelávania v MŠ.

     Na zápis je potrebné doniesť:

     • rodný list dieťaťa,
     • občianske preukazy zákonných zástupcov na overenie správnosti údajov,
     • vytlačenú elektronickú prihlášku na vzdelávanie v ZŠ podpísanú obidvoma rodičmi/príp. Vám ju vytlačíme a obaja zákonní zástupcovia ju podpíšu. 

     PROSÍME, NA TOMTO LINKU VYPLŇTE ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU: 

     Elektronická prihláška | Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 (edupage.org)

     Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na prihláške sa nevyžaduje len v prípade:

     • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností ( doložiť doklad, napr. neoverenú kópiu rozhodnutia súdu…),
     • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (doložiť potvrdenie od všeobecného lekára),
     • ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

     Na zápis netreba dieťa špeciálne pripravovať. V materskej škole deti absolvujú predškolskú prípravu. Naším cieľom je, aby bol deň zápisu pre budúcich prváčikov príjemným zážitkom bez zbytočného stresu. Deti čaká niekoľko hravých aktivít, prostredníctvom ktorých skúsené pani učiteľky zistia pripravenosť na školu. Ak si všimnú nedostatočnú pripravenosť dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, odporučia vám ďalší postup. Na zápise bude prítomná aj naša školská špeciálna pedagogička. 

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ/ka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

     • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,                             
     • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,                                                            
     • informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     Je však nutné prísť aj na zápis do základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31. mája 2024) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

     Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2024 vydá rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie, ktoré vám bude doručené do e-schránky.  

      

     V prípade, že sa nemôžete z vážnych dôvodov vo vyhradenom čase dostaviť na zápis, volajte na t. č. 045/686 6130 alebo 0911 230 560 a dohodnite si náhradný termín.

      

     Ďakujeme... Vážime si Váš záujem o našu školu.

    • 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy, dovoľte, aby sme poďakovali tým z Vás, ktorí v minulom roku darovali 2% zo svojich daní v prospech OZ Vtáčnik pri ZŠ s MŠ Miroslava Bielika. 

     Opäť prichádza čas rozhodovania, komu svoje 2% pošlete. Váš dar pre nás znamená podporu aktivít v prospech Vašich detí v školskom aj mimoškolskom čase.

     Peniaze získané z 2% Vašich daní budú využité napríklad na:

     • zakúpenie odmien pre našich žiakov,
     • zakúpenie nových pomôcok,
     • organizovanie a financovanie speváckej súťaže Dolina, dolina, tradičného Behu mieru,
     • financovanie rôznych podujatí pre našich žiakov (Deň matiek, Deň detí,...),
     • financovanie súťaží Všetkovedko, Exper Geniality Show a pod. 

     ĎAKUJEME

     Tlačivo: Vyhlasenie_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby_(OZ_Vtacnik)_2023.pdf

    • Prvouka v druhom ročníku

    • ...téma včely/mravce... naše práce... plagáty... výrobky... nové vedomosti... učenie hrou... zábava... výstava našich prác...

    • Okresné kolo vo florbale starších žiakov

    • ...sedem tímov... ZŠ Žarnovica, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ J. Zemana N. Baňa, ZŠ Hodruša Hámre, ZŠ A. Kmeťa Žarnovica, ZŠ s MŠ Brehy a MY... kolektívny výkon... veľká bojovnosť... dodržanie taktiky... trénerova spokojnosť s výkonom... prehra len s víťazom... reprezentovali nás - Tomáš Slaný, Marek Grega, Richard Píš, Samuel Bodnár, Marek Fekete, Marek Fischer, Dávid Ďurkov, Damián Struhár, Adrián Zurian, Štefan Tomáš... radosť z hry... 2. miesto... CHLAPCOM GRATULUJEME ... ďakujeme za reprezentáciu...

      

      

    • Exkurzia - Nitra

    • ...Ponitrianské múzeum v Nitre... história... Veľká Morava... tvorivé dieľne... Nitrianský hrad... relikvie svätých...  veľa sme sa naučili...

    • Návšteva v prvej triede

    • ...návšteva škôlkarov v prvej triede... spoznávanie písmen... číslice... práca na interaktívnej tabuli... veselá rozprávka Ťahal dedko repku... ďakujeme prvákom a ich triednej pani učiteľke za prijatie a zaujímavé učenie...

    • Múzeum holokaustu v Seredi - exkurzia

    • ...deviataci a ôsmaci... prednáška - transporty Židov zo Slovenska... pútavé a fundované rozprávanie lektorov... prehliadka múzea - pracovný tábor a život v ňom... hrôzy a tragédie... titul Spravodliví medzi národmi - 570 Slovákov... poučíme sa?... nezabudneme?... 

    • Deň bez mobilov

    • Ktorá trieda vydrží celý deň bez mobilov?

     ...1. A, 3. A, 3. B... koláčik od Žiackeho parlamentu podľa vlastného výberu... bublanina... jablkový koláč... muffiny...

    • Povolania v škôlke

    • ...spoznávanie... zaujímavosti... stolár... zverák, klince, kladivo... poštárka... listy, balík, pero, podacie lístky, šeky... kuchárky... robot, konvektomat, ponorný mixér, jedlo... cukrárky... pečenie a zdobenie... autodopravca... nákladné auto, náklad, šoférovanie...

     Ďakujeme p. Cvangovi, p. Kotrlcovej, tetám kuchárkam a p. Borgulovi za čas, ktorí venovali deťom v MŠ a predviedli im svoje povolanie. 

    • Školy idú na repre

    • ...15. 2. 2024... výber žiakov... hokejový štadión v Žiari nad Hronom... domáci Indiáni proti reprezentantom SR do 18 rokov... skvelá atmosféra... výborný zápas... povzbudzovanie, mexické vlny... hokejové osobnosti... výhra domácich 3:2 v predĺžení... 

    • Okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok

    • ..14. 2. 2024... päť tímov... ZŠ Žarnovica, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ J. Zemana N. Baňa, ZŠ Hodruša Hámre a MY... štyri víťazné zápasy... reprezentovali nás Simona Repiská, Simona Gregová, Ema Mišková, Simona Šurianska, Lilien Šipikalová, Daniela Tótová, Michaela Angletová, Júlia Kapráliková, Timea Kováčová, Lucia Bieliková, Emily Copp, Ema Zurianová, Barbora Jacková... výborná hra, dodržanie taktiky, veľké nasadenie... obrovská radosť z víťazstva... 1. miesto... DIEVČATÁM GRATULUJEME A PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA v krajskom kole... ďakujeme za reprezentáciu...

      

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo

    • ...prednes povesti... Zuzana Žilková (II. A) - 2. miesto v I. kategórii, Lara Šebeňová (IV. A) - 3. miesto v II. kategórii... gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu...

    • Fašiangovanie

    • ...už sa fašiang kráti, už sa nenavráti... fašiangovanie v škole, v jedálni, na Obecnom úrade... tradície... spev, básne a tanec... heligónka... kroje a masky... turoň... veľký potlesk...

    • Aktivity III. B

    • ...vybrané slová aj prakticky... práca v skupine...

     ...príprava syrovej nátierky...

     ...informácie o rýdziku z vyhľadávača... použitie PC a tabletov na vyučovaní... kniha - tiež veľa vie... ...prezentovanie poznatkov...

     ...dodržiavame pitný režim...

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok a žiakov

    • ...7. 2. 2024... štyri tímy... ZŠ Žarnovica, ZŠ sv. Alžbety N. Baňa, ZŠ J. Zemana N. Baňa a MY... tím dievčat a tím chlapcov... reprezentovali nás Nikola Hercegová, Katarína Šurianska, Tomáš Slaný, Simona Beňová, Adrián Zurián, Sára Vivien Števková, David Ďurkov, Ján Barbora... výborné zápasy, veľké nasadenie... dievčatá - 1. miesto... chlapci - 4. miesto... DIEVČATÁM GRATULUJEME A PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA v krajskom kole... všetkým ďakujeme za reprezentáciu...