• Marec v škôlke
     • Marec v škôlke

     • Tento mesiac už k nám prichádza jar. Kým však zaklopala na dvere, museli sme sa poriadne pripraviť. Spoznávali sme našu obec, čo všetko sa v nej nachádza, aký máme erb a podobne. Naučili sme sa aj niečo o okolitých dedinkách. Ako správni škôlkari sme sa učili aj o Slovensku - aký máme znak, hymnu, symboly. Keďže je mesiac marec aj mesiacom knihy, učili sme sa ako sa kniha vyrába, čítali si rozprávky, kreslili, vyrábali. Trošku sme vyleteli aj do vesmíru, kde sme sa učili o planétach, hviezdach, kozmonautoch a veľa iných zaujímavých vecí. Už teraz sa tešíme na ďalší mesiac.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Vážené pani učiteľky, páni učitelia, pani vychovávateľky ZŠ s MŠ v Župkove,

      ste  pedagógovia,  ale  hádam  bližšie  je  pre  každého,  ak povieme, že  ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova. Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou prácou, vystupovaním, ochotou, obetavosťou, erudovanosťou a zanietenosťou denno-denne napĺňa slová Jána Amosa Komenského „dobrý učiteľ je ten, kto sa usiluje byť tým, za čo ho pokladajú, t. j. učiteľom, nie maskou učiteľa“. 

                    Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla i v tejto tak náročnej dobe poznačenej vírusom.

                    Zo srdca Vám prajeme dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov, dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé aktivity.

      Rada rodičov

       

                                                                                                                                   

    • Katka Gáborová zabodovala
     • Katka Gáborová zabodovala

     • Osem žiakov z celého Slovenska si 19. apríla 2021 zmeria sily vo vedomostiach, zručnostiach, tvorivosti a čitateľskej gramotnosti v olympiáde slovenského jazyka a literatúry.

      Banskobystrický kraj a zároveň našu školu bude reprezentovať Katka Gáborová ako víťaz krajského kola. Prajeme jej pohodu a úspešnú reprezentáciu školy, obce, mikroregiónu Kľakovská dolina, okresu i kraja.

                                       Mgr. Iveta Tomášová

    • Jarné upratovanie
     • Jarné upratovanie

     • Prišla jar a odkryla aj to, čo do prírody nepatrí. Niektorí ľudia menia Slovensko na jedno veľké smetisko. Našťastie sú medzi nami  ľudia, ktorým toto nie je ľahostajné. Takí sú aj niektorí žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do výzvy na vyčistenie si okolia svojho bydliska. Zatiaľ to boli títo žiaci:

      Maťka Fischerová, Vanesska Adamcová, Erika Repiská a Lucka Boháčová – 9. ročník

      Martin Adamík – 8. ročník

      Paťko Sivok, Lukáško Miškov, Aďka Balážová, Emka Sýkorová, Kristínka Trusková – 7. ročník

      Tomáško Slaný so svojimi sestričkami Sárou a Sofiou – 6. ročník a 1. ročník

      Emka Adamíková a Marek Fischer – 5. ročník

      Týmto žiakom patrí jedno veľké poďakovanie. Do upratovania sa stále môžete zapojiť aj vy ostatní.

      To, že je okolo nás naozaj veľa odpadkov, dokumentujú aj fotografie, ktoré žiaci urobili.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Aj v Biologickej olympiáde sme mali zastúpenie na okresnom kole. V teoreticko-praktickej časti nás reprezentovali deviataci Vaneska Adamcová a Alex Lupták. Vaneska skončila na 5. mieste a Alex na 6. mieste. Obaja boli úspešní riešitelia. V projektovej časti sa do olympiády zapojili ôsmaci Martin Adamík a Matúš Martinec. Martin obsadil 1. miesto, Matúš skončil na 2. mieste. Obaja postúpili do krajského kola. V krajskom kole sa Matúš umiestnil na 2. mieste a bude nás reprezentovať na celoslovenskom kole. Martin bol úspešný riešiteľ a umiestnil sa na 5. mieste. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a Matúšovi držíme palce v ďalšom kole. 

      Ing. Dana Strihovská

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • 22. marca 2021 sa konalo online formou krajské kolo Dejepisnej olympiády. Z našej školy sa do tohto kola podarilo postúpiť žiakovi VIII. A Paľkovi Kamodymu. Ďakujeme mu za reprezentovanie školy. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Dejepis online
     • Dejepis online

     • Na hodinách dejepisu sa ôsmaci učia o Slovenskom národnom hnutí. Jednou z osobností tohto obdobia je Ľudovít Štúr. Dostali týždennú prácu, urobiť miniprojekt o Štúrovi. Mohli si vybrať z niekoľkých tém: napísať báseň, nakresliť portrét, vytvoriť interview, napísať mu list, vyrobiť pre neho predmet/vec, ktorý/ktorú v jeho dobe nepoznali a ona by mu uľahčila život či prácu. Žiaci to zvládli na výbornú. Môžete si pozrieť/prečítať niektoré práce. 

      Mgr. Martina Gáborová

    • Naša trieda číta
     • Naša trieda číta

     • V marci sa nám podarilo s V. A zapojiť do projektu Naša trieda číta. Žiakov čakajú v triede krásne nové knihy, ktoré sa tešia na svojich čitateľov. Za spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme kníhkupectvu Martinus a Rodičovskému združeniu pri našej škole.

      Mgr. Miroslava Plechlová

     • Obnovujeme prevádzku materskej školy pre všetky deti

     • Milí rodičia,

      deti materskej školy ZŠ s MŠ, Župkov 18, môžu od 15. marca 2021 opätovne navštevovať materskú školu.

      Naďalej platí, že do materskej školy môže prísť dieťa, ktorého aspoň jeden zákonný zástupca spoločne žijúci s daným dieťaťom je pretestovaný na koronavírus a jeho výsledok je negatívny.

      Z dôvodu ochrany a prevencie pred koronavírusom vás, milí rodičia, zdvorilo žiadam o zváženie pretestovať sa obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

      Ponúkame vám možnosť pretestovania sa aj v priestoroch našej školy dňa 13. 3. 2021 od 8.00 – 18.00 hod. Presný termín testovania na koronavírus si môžete zabezpečiť cez rezervačný systém obce Župkov.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie.                            

      Mgr. Iveta Tomášová, rš 

     • Obnovujeme vyučovanie

     • Milí rodičia,

      žiaci 1. – 4. ročníka a žiaci 5. – 9. ročníka, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu sa od 15. marca 2021 môžu opätovne prezenčne vzdelávať.

      Naďalej platí, že do školy môže prísť žiak, ktorého aspoň jeden zákonný zástupca spoločne žijúci s daným žiakom je pretestovaný na koronavírus a jeho výsledok je negatívny.

      Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý sa chce prezenčne vzdelávať, lebo nemá vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie, musí byť tiež pretestovaný a do školy prinesie negatívny test na koronavírus.

      Z dôvodu ochrany a prevencie pred koronavírusom vás, milí rodičia, zdvorilo žiadam o zváženie pretestovať sa obaja zákonní zástupcovia žiaka.

      Ponúkame vám možnosť pretestovania sa aj v priestoroch našej školy dňa 13. 3. 2021 od 8.00 – 18.00 hod. Presný termín testovania na koronavírus si môžete zabezpečiť cez rezervačný systém obce Župkov.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie.                            

      Mgr. Iveta Tomášová, rš        

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na vývoj pandémie v Kľakovskej doline vám oznamujem, že od 8. 3. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka.

      Prevádzka materskej školy ZŠ s MŠ, Župkov 18 pokračuje  v režime ako doteraz, to znamená, že je otvorená pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia musia vykonávať prácu na pracovisku, z dôvodu, že ich práca sa nedá realizovať home office.

      O možnom obnovení prezenčného vzdelávania od 15. 3. 2021 pre žiakov 1. –  4. ročníka a žiakov 5. –  9. ročníka, ktorí majú obmedzené podmienky na dištančné vzdelávanie, vás budem priebežne informovať.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pevné zdravie.

      Mgr. Iveta Tomášová, rš