• Voľné pracovné miesta
    • Voľné pracovné miesta

    • Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov oznamuje, že od 1. 10. 2020 má voľné pracovné miesta na pracovné pozície:

     • asistent učiteľa (na úväzok 1,00),
     • asistent učiteľa (na úväzok 1,00),
     • školský psychológ (na úväzok 1,00),
     • školský špeciálny pedagóg, prípadne sociálny pedagóg (na úväzok 0,5)

      

     Na uvedené pracovné pozície musia potenciálni uchádzači spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon práce v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      

     Požadované dokumenty posielajte do 21. 9. 2020 (vrátane) na email školy: skola@zszupkov.sk, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov alebo osobne do kancelárie školy p. Baniariovej – ekonomicko-mzdovému a hospodárskemu pracovníkovi školy s označením – Výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta – asistent učiteľa/školský psychológ/ školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg (vybrať podľa toho, o akú pracovnú pozíciu máte záujem).

      

     Dokumenty:

     • žiadosť o prijatie do   zamestnania,
     • štruktúrovaný životopis,
     • motivačný list,
     • doklady o ukončenom vzdelaní (v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
      zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
     • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.