• COVID-19 (pokyny)
    • COVID-19 (pokyny)

    • Vážení rodičia, milí žiaci

                 Oznamujeme Vám pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v základnej škole od 02. 09. 2020 do 20. 09. 2020.

     Začiatok povinnej školskej dochádzky začína 02. 09. 2020. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v primeraných rozostupoch pred budovou školy o 8,00 hod., rúška sú povinné pre každého. Po ukončení slávnosti pred školou pôjdu deti hneď domov. Prváci s rodičmi sa odoberú zoznámiť so svojou triedou do budovy školy.

     Zákonný zástupca:

     • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
     • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, ktoré si odloží do svojej skrinky v šatni) a papierové jednorazové vreckovky (1 velké balenie),
     • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021,
     • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (Priloha_1_-_Aktualne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx) a dotazník (Priloha2-Zdravotny-dotaznik-dieta.docxtaznik-dieta.docx). Toto musí predložiť aj vtedy, ak žiak chýba 3 po sebe nasledujúce dni,
     • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bolo dieťaťu nariadené lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     Odporúčame, aby malo dieťa vlastný toaletný papier.

     Žiak:

     • pri vchode si vydezinfikuje ruky, prezuje sa a hneď odchádza do svojej triedy,
     • nezdržiava sa v šatni ani v iných priestoroch školy, nevytvára skupinky,
     • po príchode do triedy si umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami,
     • žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy (platí len pre 1. stupeň), kde prebieha výchovno–vzdelávací proces,
     • počas prestávok sa zdržiava výlučne v triede,
     • nesmie používať plátený uterák (vo WC sú zabezpečené papierové utierky).

     Stravovanie:

     • do školskej jedálne vstupuje žiak s rúškom, skladá si ho len počas konzumácie jedla,
     • tanier a príbor si žiak neberie sám,
     • v rade na obed musia žiaci medzi sebou dodržiavať odstup,
     • v jedálni sa zbytočne žiaci nezdržiavajú,
     • polievku a nápoje si žiak nenaberá sám.

     Výchovno–vzdelávací proces:

     • žiaci majú nariadenú povinnú školskú dochádzku,
     • výchovnovzdelávací proces bude prebiehať v nezmenej forme, okrem TV – do

     20. 09. sa nesmie používať telocvičňa,

     • aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok,
     • vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach,
     • prestávky medzi hodinami sa budú tráviť v daných triedach pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri,
     • počas hodín budú triedy podľa hygienickoepidemiologických podmienok vetrané.

     Pri podozrení na ochorenie:

     • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí,
     • ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektoré z možných príznakov COVID19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si bezodkladne dieťa vyzdvihnú.

     Ďakujeme Vám, že sa budete riadiť týmito opatreniami a nevystavovať seba ani svoje okolie zbytočnému šíreniu ochorenia.

   • Oznamy: ŠJ, MŠ a ZŠ
    • Oznamy: ŠJ, MŠ a ZŠ

    • Školská jedáleň

     Oznamujeme rodičom, že platiť za stravné na mesiac september môžete od 24. augusta, v čase od 7:00 - 15:00 hod. Platbu je potrebné uskutočniť osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne (pani Žiakovej). Platiť môžu už aj rodičia budúcich škôlkárov a prvákov.

     AKTUALIZOVANÉ: Platiť sa bude cez okienko zvonku, nebude sa chodiť do budovy jedálne. Upozorňujeme, že každý žiak musí na začiatku školského roka odovzdať vedúcej školskej jedálne Zápisný lístok stravníka, bez neho nebude môcť odoberať stravu. Bližšie informácie:

     Zápisné hárky stravníkov

     Materská škola

     Materská škola sa otvára 24. augusta 2020. Nastúpiť do materskej školy môžu všetky deti, ktoré ju navštevovali v školskom roku 2019/2020, pričom sa netreba nikde prihlasovať. Pre novo prijaté deti je dňom nástupu do materskej školy 2. september. Za deti nastupujúce do materskej školy v auguste je potrebné zaplatiť stravné aj na mesiac august.

     Dôležité upozornenie ohľadom COVIDU pre rodičov MŠ

     Rodičia detí MŠ musia prísť s vypísanými nasledovnými dvoma tlačivami pri prvom nástupe detí do MŠ:

     Priloha_1_-_Aktualne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

     Priloha2-Zdravotny-dotaznik-dieta.docx

     Ak bude dieťa choré viac ako 3 dni, opäť budete musieť vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a priniesť pri nástupe do MŠ.

     Informácie pre rodičov a deti ZŠ

     Informácie ohľadom nástupu detí do základnej školy (covid, tlačivá a podobne) Vám cez systém Edupage rozošlú triedni učitelia, poprípade sledujte webové sídlo školy, kde zverejníme aktuálne informácie. V prípade, že nemáte rodičovský prístup do systému Edupage, píšte mi na: admin@zszupkov.sk. Pre novú registráciu alebo vygenerovanie hesla do systému je potrebné do mailu uviesť:

     • emailovú adresu rodiča/rodičov (obaja môžete mať svoj vlastný prístup, ak napríklad nežijete v spoločnej domácnosti alebo pracujete v zahraničí a môžete mať prehľad o výsledkoch dieťaťa)
     • meno, priezvisko a triedu všetkých vašich detí, ktoré navštevujú našu školu (pod vašim kontom si ich potom budete môcť prepínať)

     Taktiež budete potrebovať smartfón so systémom Android/iOS - treba si z Obchodu nainštalovať aplikáciu Edupage.

     Noví prváci dostanú svoje prístupy na začiatku školského roka. Je ale potrebné, aby sa aj rodičia nových prvákov zaregistrovali, pretože len tak môžu podpisovať žiacke knižky, odhlasovať dieťa z obeda, prijímať správy od triednych učiteľov a podobne.

     Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na školský rok 2020/2021

   • Voľné pracovné miesta
    • Voľné pracovné miesta

    • 1. Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia slovenský jazyk – nemecký jazyk .   

     Kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s požadovanou aprobáciou.

     2. Vychovávateľ/Vychovávateľka ŠKD.

     Kvalifikačné predpoklady – úplné stredné odborné vzdelanie/vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

     Nástup do zamestnania 1. 9. 2020.

     Žiadosti o prijatie do zamestnania s dokladmi o získanom vzdelaní posielajte do 17. 8. 2020 na email: skola@zszupkov.sk, alebo na adresu: Základná škola s materskou školou, Župkov 18, 966 71 Župkov, alebo osobne v pracovných dňoch od 7.00 – 15.00 hod.