• Ak nie si pripravený spraviť chybu, nikdy neprídeš s ničím originálnym.
   • K. Robinson
   •  

     

     

     

     

     

     

    Národný projekt

    Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

    Aj naša škola vďaka národnému projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ vytvorila podmienky pre vznik Inkluzívneho tímu, ktorý bude nápomocný nie len samotným žiakom, ale aj rodičom, či celému pedagogickému spoločenstvu.

    Inkluzívny tím zložený zo školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a asistentov učiteľa poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom, rodičom a učiteľom. Tím poskytne oveľa lepšie príležitosti vo vzdelávaní žiakom so špecifikami a zároveň skvalitní vzdelávanie aj ostatných žiakov našej školy.

    Každý žiak má právo na vzdelanie, no ak chceme každému žiakovi poskytovať kvalitné vzdelávanie, je potrebné mať vytvorené podmienky materiálne aj personálne.

    Narastajúci počet žiakov s poruchami učenia, aktivity a pozornosti a žiakov s poruchou autistického spektra znamená zmeny pre všetkých zúčastnených na vzdelávacom a výchovnom procese. Aby sme túto zmenu dokázali zvládnuť čo najlepšie, snažíme sa poskytnúť podporu pre žiakov v triedach, učiteľov aj vychovávateľov aj formou personálneho posilnenia.

     

    Inkluzívny tím

    Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Mária Kováčová

    Sociálny pracovník - Mgr. Marianna Repiská

    pedagogický asistent – p. Petra Pánová

    pedagogický asistentp. Zdenka Hercegová

    pedagogický asistentIng. Veronika Majsniarová

    Inkluzívny tím sa podieľa na zabezpečovaní špeciálnej starostlivosti o každého žiaka individuálne, adekvátne jeho špeciálno-pedagogickým potrebám. Každý člen je erudovaným odborníkom vo svojom odbore a má jasne určenú úlohu v rámci tímu. Asistent pracuje pod vedením špeciálneho pedagóga najmä so žiakmi priamo na vyučovacej hodine. Je pomocníkom učiteľa i žiaka a spolutvorcom dobrej atmosféry v triede.

     

    Kde nás nájdete?

    Miestnosť inkluzívneho tímu sa nachádza na poschodí pri zadnom schodisku