• Ak nie si pripravený spraviť chybu, nikdy neprídeš s ničím originálnym.
   • K. Robinson
   • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Mária Kováčová

    email: kovacova.maria@zszupkov.sk; prostredníctvom edupage

    Konzultačné hodiny:

    podľa potreby po telefonickom, osobnom alebo mailovom rozhovore

    Pracovná doba:

    Pon – Štv : 07:30 – 15:00

    Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom (i rodičom) účinne pomohlo, a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a vďaka tomu z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.

     

    Pociťujete niekedy bezmocnosť, vyčerpanie a zúfalstvo, keď sa bezúspešne snažíte primäť dieťa, aby sa sústredilo na úlohu? Tak cítite presne to, čo cíti dieťa nad úlohou!

    1. Pravidlo číslo jeden: uvedomiť si, že problémy dieťaťa majú biologický základ. Nevyplývajú z jeho charakteru, morálky alebo vôle. Keby sme napríklad vedeli, že má zlomenú nohu, tiež by sme ho nenútili, aby to rozchodilo. Do hlavy síce nevidíme, avšak ak sa nám niečo nezdá, môžeme vziať dieťa na špecializované vyšetrenie do pedagogicko-psychologickej poradne a k neurológovi. Včasné vyšetrenie ušetrí zbytočné trápenie.

    2. Najdôležitejšia vec, ktorú deti potrebujú a rodičia môžu dať, nie je výchova, ale láska. A deti, ktorým sa nedarí, potrebujú lásky viac, nie menej! Ak sa dieťa – i zdravé dieťa – necíti milované, zhoršujú sa aj jeho výkony. Keď dieťa objímete, pôjdu mu úlohy lepšie, než keď ho budete napomínať. Užije si dosť mrzutostí so svojimi dysfunkciami i bez vášho karhania. Láska, ktorú dostane, mu pomôže lepšie sa preniesť cez jeho nedostatky.

    3. Každý deň s ním robte také veci, ktoré vás oboch tešia. Ak sa nebude cítiť so sebou dobre, pôjde mu všetko ešte horšie.

    4. Pozitívna výchova upevňuje žiaduce správanie oveľa účinnejšie, než negatívna. Oceňujte dieťa za to, čo mu ide dobre (i maličkosti), skôr než aby ste ho trestali za to, čo mu nejde. Vytvorte systém povzbudení a odmien, aby sa malo o čo snažiť.

    5. Ak potrebujete dieťa pokarhať, potom to urobte presne za to, čo urobilo: „toto bolo zle“ je predsa len niečo iné ako „ty ma stále hneváš“. Ak bude stále dostávať nálepky „hneváš, lenivý, hlúpy“, nakoniec vám dá za pravdu a prestane sa snažiť. Pamätajme: deti nehnevajú, deti sa usilujú o našu pozornosť.

    6. Nikto nie je taký odborník na dieťa ako jeho rodičia – keď chcú. Staňte sa expertmi na problémy svojho dieťaťa. Budete môcť jeho správanie lepšie predvídať a lepšie tolerovať!

    7. Nedajte na starobylé nedbalé poznámky typu „on z toho vyrastie“ alebo „nedá sa s tým nič robiť“. Ani jedno nie je pravda: väčšinou z toho nevyrastie (iba to bude menej nápadné) a v prevažnej väčšine sa s tým niečo robiť dá. Pokiaľ sa všetko nevyskúšalo, na rezignáciu je vždy času dosť.

    8. Nepodceňujte vplyv toho, čo dieťa dostáva z vonkajšieho prostredia! Usporiadajte jedálny lístok tak, aby  neobsahoval dráždivé chemikálie, následky ktorých nemôžete kontrolovať: umelé prísady, umelé vône a príchute, farbivá, umelé sladidlá, priveľa cukru a tukov. Pri ĽMD sa vyslovene odporúča vylúčiť zo stravy potraviny s glutamanom, slané pečivo, instantné a sáčkové polievky, údeniny. Zabezpečte ovocie a zeleninu v jedálnom lístku každý deň.  Môžeme dodávať vitamíny skupiny B a preparáty s obsahom Gingko biloby.

    9. Zamyslite sa nad tým, že na to isté správanie sa môžeme dívať negatívne i pozitívne. Dieťa s ĽMD napríklad môžeme vidieť ako:

    • uvravené - pohotovo rozpráva
    • nepokojné - živého temperamentu
    • hyperaktívne - plné energie
    • ľútostivé, bolestínske - citlivé a vnímavé
    • vymýšľa si bájky - má vynikajúcu fantáziu
    • impulzívne - spontánne
    • roztržité - schopné robiť viac vecí naraz
    • neporiadne - nezdržuje sa maličkosťami
    • neposedné - hravé
    • nepredvídateľné - nikdy sa nenudí
    • ťažko zaspáva - potrebuje menej spánku
    • pri ničom nevydrží - stále sa zaujíma o nové veci

    10. Nepreceňujte veci, ktoré vám vadia teraz (školské výsledky a pod.), akoby v živote dieťaťa už nikdy nič iné nemalo nastať. Nekazte si vzťah do budúcna.

    11. S nápravou sa obráťte na odborníkov. Vaše dieťa potrebuje so svojimi mentálnymi problémami pomoc  rovnako, ako keby trpelo telesnou chybou.

     

    Ako školský špeciálny pedagóg pomáham riešiť problémy a poskytujem špeciálno-pedagogický servis všetkým žiakom so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) - nezačleneným, ktorí sa vzdelávajú bez individuálneho vzdelávacieho plánu, ale s dodržiavaním  odporúčaní poradenských zariadení, a aj tým, ktorí sa na našej škole vzdelávajú formou individuálnej integrácie - žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania, s poruchou pozornosti a aktivity, s narušenou komunikačnou schopnosťou, zmyslovo a telesne postihnutým žiakom a tiež žiakom s mentálnym postihnutím. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti. Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje tím v zložení: triedny učiteľ, ostatní vyučujúci, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, asistenti učiteľa, výchovný poradca a vedenie školy.

     

    Úlohy školského špeciálneho pedagóga

    Náplň práce školského špeciálneho pedagóga:

    Práca so žiakmi:

    • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie integrovaných žiakov a žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami
    • individuálna práca a starostlivosť o integrovaných žiakov, zastrešenie integrovaných žiakov na škole
    • individuálna práca so žiakmi  s ŠVVP – priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami, na hodine je vždy len jeden žiak, hodina je zameraná na tie oblasti v ktorých majú títo žiaci deficity (technika čítania, porozumenie textu, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, rozvoj slovnej zásoby, jazykového citu, jemnej motoriky, rozvoj číselných predstáv a pod.), písanie testov, diktátov, ústne doskúšanie, rozhovor a pod.
    • monitorovanie a zachytenie porúch učenia
    • zúčastňovanie sa na vyučovaní integrovaných žiakov, náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine
    • individuálna práca so žiakmi  so študijnými  problémami, výchovnými  problémami, problémami v správaní – určenie najvhodnejšieho postupu a spôsobu nápravy
    • určenie najvhodnejšieho spôsobu vzdelávania žiaka– kompenzačné pomôcky, vytváranie vlastných pomôcok, cvičení upravených pre potreby dieťaťa, konzultuje s vyučujúcimi zmeny hodnotenia, viac času, nahradenie, zjednodušenie alebo vynechanie učiva , ktoré žiak nemôže zvládnuť na základe individuálneho študijného plánu

     

     

    Práca s členmi pedagogického zboru:

    • školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych a predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP, konzultuje s vyučujúcimi možnosti a metódy práce a hodnotenia konkrétnych detí
    • v prípade potreby je nápomocný predmetovým vyučujúcim a triednym učiteľom pri každoročnom vytváraní  individuálneho  vzdelávacieho plánu integrovaných žiakov  z predmetov, do ktorých sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce s jeho diagnózy
    • v prípade potreby je nápomocný a konzultuje s vyučujúcimi vhodnosť  testov a písomných prác pre žiakov ŠVVP
    • konzultuje s vyučujúcimi prípadné zmeny v individuálnom vzdelávacom pláne
    • úzko spolupracuje s vedením školy
    • priebežne konzultuje s triednymi učiteľmi a ďalšími vyučujúcimi  vhodnosť zvoleného prístupu a napredovanie žiaka, sleduje  efektivitu  žiakovho vzdelávania
    • poskytuje odbornú literatúru a konzultácie pre vyučujúcich, zabezpečuje prednáškovú činnosť, triednemu učiteľovi  poskytuje materiály na zefektívnenie práce , vedomostí a rozvoj konkrétnych zručností detí
    • spolupracuje so špecializovanými zariadeniami: špeciálno-pedagogickou poradňou, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,...
    • oboznamuje sa s novými prístupmi, pomôckami a konzultuje ich využitie s jednotlivými vyučujúcimi, buduje špeciálno- pedagogickú knižnicu a zhromažďuje materiál pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia, pomôcky a pod.)
    • úzko spolupracuje so sociálnou pedagogičkou a asistentkami v rámci inkluzívneho tímu na škole

    Práca s rodičmi:

    • odporúča rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov
    • školský špeciálny pedagóg sprostredkováva komunikáciu medzi rodičmi žiaka s ŠVVP a školou
    • poskytuje poradenstvo a konzultácie rodičom vo vyhradených hodinách
    • konzultuje s rodičmi odchýlky vo vzdelávaní a správaní žiakov
    • konzultuje s rodičmi  najvhodnejší postup pri náprave, používanie pomôcok
    • poskytuje rady, reedukačné materiály, ktoré rodičia využijú pri príprave svojich detí na vyučovanie
    • zdôrazňuje rodičom význam prípravy na vyučovanie a význam aj  malých úspechov ich detí na posilnenie ich motivácie a sebavedomia, aby neúspech v škole nespôsobil problémy v ich správaní a neovplyvnil  negatívne vzťah k učeniu ako takému
    • sleduje záujem rodičov o domácu prípravu žiakov so ŠVVP na vyučovanie
    • v prípade záujmu organizuje spoločné stretnutia pre rodičov žiakov so ŠVVP

    Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga vychádza z práv dieťaťa na prístup ku vzdelaniu a k výchove a na základe platných zákonov a vyhlášok umožňuje vzdelanie zdravotne znevýhodneným žiakom osvojením si princípu rešpektovania individuality každého dieťaťa. Snaží sa podať pomocnú ruku deťom, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná špecifická porucha učenia, porucha správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa deti s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.

     

    Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

    Vzhľadom na podmienky školy a počet začlenených žiakov nie je u nás možné vyučovať špecifické predmety v plnom rozsahu. Špeciálno-pedagogickú podporu realizujeme formou individuálnych intervencií podľa potrieb. Individuálne špeciálno-pedagogické intervencie realizujeme najmä v oblasti špecifických vývinových porúch učenia a porúch aktivity a pozornosti s využitím aktivít vychádzajúcich zo špecifických predmetov RŠF (rozvoj špecifických funkcií) a TKC (terapeuticko-korekčné cvičenia).

    Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne - na hodine u školského špeciálneho pedagóga je vždy len jeden žiak. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

     

    Prečo je výhodné, aby na škole pôsobil školský špeciálny pedagóg?

    Výhodou školy so školským špeciálnym pedagógom je to, že dieťa nemusí dochádzať na reedukácie porúch učenia do poradenských zariadení, ale starostlivosť o dieťa je zaistená priamo v škole.

    Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

    • žiaci so zdravotným postihnutím - napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
    • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
    • žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia
    • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
    • žiaci s poruchami správania
    • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
    • žiaci s nadaním

    Čo znamená integrácia - začlenenie?

    Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie. Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako začleneného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a školského špeciálneho pedagóga je vypracovať pre žiaka Individuálny výchovno-vzdelávací program plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

    Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia a správania?

    Dyslexia - špecifická porucha čítania - pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

    Prejavy:

    • zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...,

    • zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...,

    • zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l,

    • zámena poradia písmen v čítaných slovách,

    • vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova,

    • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu,

    • nerozlišovanie kvality písmen, slabík (zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík).

     

    Dysortografia - špecifická porucha pravopisu - pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

    Prejavy:

    • ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li,

    • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom,

    • problematika krátkych a dlhých samohlások,

    • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen, vynechávanie diakritických znamienok

    • nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách.

     

    Dysgrafia - špecifická porucha písania - grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

    Prejavy:

    • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen,

    • dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť,

    • nesprávny sklon písma,

    • zrkadlové tvary písmen,

    • zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, b/d, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l.

     

    Dyskalkúlia - špecifická porucha matematických schopností - prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

    Prejavy:

    • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi,

    • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.,

    • nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla,

    • nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle,

    • má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel (píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly),

    • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie...,

    • problémy s logickým myslením najmä pri riešení slovných úloh

    • geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov.

     

    Dyspraxia - špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov - dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností - je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

    Prejavy:

    • pôsobí neohrabane (naráža, zakopáva),

    • dlho mu trvá, kým sa naučí nové pohybové vzorce (napr.: jazda na kolobežke, odrážadle, • rozhúpanie sa na hojdačke),

    • pri jedení veľmi špiní, preferuje jedenie rukami,

    • má nesprávny úchop ceruzky, nevie držať nožnice, príbor,

    • malý záujem o tzv. imaginatívnu hru (tzv. hra na niečo) alebo má ťažkosti rozvíjať hru,

    • ťažkosti so sebaobsluhou (obliekanie sa, zapínanie gombíkov, atď)

     

    ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou, zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

    Prejavy:

    • dieťa s ADHD je veľmi živé, spontánne, neposedné,

    • často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút,

    • má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené,

    • dieťa je ťažko ovládateľné, problémy s rešpektovaním pokynov a pravidiel triedy

     

    ADD - je porucha pozornosti bez hyperaktivity. V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

    Prejavy:

    • je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné,

    • mnohokrát ide o plachého samotára,

    • taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti.

     

    Aspergerov syndróm:

    Ľudia s Aspergerovým syndrómom vidia, počujú a cítia svet inak, ako iní ľudia. Ak máte Aspergerov syndróm, máte ho na celý život - nie je to choroba a nedá sa „vyliečiť“. Pre ľudí trpiacich Aspergerovým syndrómom je toto postihnutie zásadným aspektom ich identity.

    Aspergerový syndróm je samostatná kategória v rámci poruchy autistického spektra. Sú isté konkrétne črty, ktoré majú autistickí ľudia spoločné, no môžu ich ovplyvňovať rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia, ktorí trpia Aspergerovým syndrómom, majú tiež psychické, či iné problémy, ktoré si vyžadujú rôzne stupne pomoci a podpory.

    Ľudia s Aspergerovým syndrómom mávajú priemernú, alebo nadpriemernú inteligenciu. Väčšinou nemajú problémy s učením, no môžu sa u nich vyskytnúť špecifické ťažkosti pri učení. Oproti autistickým ľuďom majú menej rečových problémov, no stále pre nich môže byť náročné pochopiť a spracovať reč jazyka.

    Prejavy:

    • trvalé problémy v sociálnej komunikácii a sociálnych interakciách

    • používanie obmedzených a opakujúcich sa vzorcov správania, aktivít a záujmov (a to už od skorého detstva), a to do takej miery, že tieto vzorce obmedzujú a oslabujú každodenné fungovanie.

    Problémy v komunikácii

    Autistickí ľudia, vrátanie ľudí s Aspergerovým syndrómom, majú ťažkosti s interpretovaním verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Problematické sú pre nich napríklad gestá, či tón hlasu. Mnohí chápu reč doslova. Môže byť pre nich ťažké používať či chápať:

    • výrazy tváre

    • tón hlasu

    • vtipy a sarkazmus

    • neurčitosť / vágnosť

    • abstraktné koncepty

     

    Nadané a talentované deti:

    Medzi deti so ŠVVP patria aj nadané a talentované deti. Sú to tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými odborníkmi, a ktoré sú vzhľadom na svoj výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Tieto deti potrebujú k realizácii svojho prínosu pre spoločnosť vzdelávací program a servis, ktorý nie je bežne poskytovaný školami.

    Deti, schopné vysokého výkonu sú tie deti, ktoré demonštrujú úspech alebo potencionálne schopnosti v niektorej z nasledujúcich oblastí:

    • všeobecná intelektová schopnosť

    • špecifické akademické schopnosti

    • tvorivé alebo produktívne myslenie

    • vodcovské schopnosti

    • umelecké schopnosti

    • psychomotorické schopnosti

    Zjednodušene môžeme povedať, že nadané dieťa je dieťa s predčasným poznávacím vývinom, ktoré pri dostatočnej motivácii a tvorivosti za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia dosahuje v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach (toto prirovnanie je dôležité - pre päťročné dieťa môže byť výnimočné, že dokáže plynulo čítať, hoci vo všeobecnosti to žiadny výnimočný výkon nie je - čítať vieme všetci).

    Odhaduje sa, že intelektovo nadaných jedincov sa v populácii nachádza asi 2,5%.

     

    Ako postupovať v prípade, že má vaše dieťa niektoré z týchto „problémov“?

    Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v Centre poradenstva a prevencie (CPP), alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) zrealizujú psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť. Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia alebo správania u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

    Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia alebo porúch aktivity a pozornosti vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma, pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave týchto porúch. Každý, čo i len malý úspech je pre dieťa motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie. V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť, môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.

    V rámci svojho pôsobenia úzko spolupracujem so sociálnou pedagogičkou, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi, asistentkami a v neposlednom rade s vedením školy.


    MATERIÁLY PRE RODIČOV A UČITEĽOV:

    aladar-asperger.pdf

    Aspergerov_syndrom.docx

    Cyprian_ADHD.pdf

    Elizabet_-_intelektove_nadanie.pdf

    Precvicovanie_seriality_a_pravo_lavej_orientacie_v_priestore.docx

    Rozvijanie_jemnej_motoriky.docx

    Rozvijanie_orientacie_v_casopriestore.docx

    Rozvijanie_sluchoveho_vnimania.docx

    Skolska_zrelost.docx

    Skrizena_lateralita.docx