• Aktivity projektu

   • JÚN 2014

    1. Čistenie potoka v obci. 

    SEPTEMBER 2014

    1. Žiaci uskutočnili monitoring výskytu mikroorganizmov v Kľakovskom potoku, zrealizovali pozorovania zamerané na výskyt stavovcov a bezstavovcov žijúcich v potoku a jeho okolí.
    2. Žiaci zmonitorovali rastlinné druhy vyskytujúce sa v potoku a jeho okolí.
    3. Žiaci uskutočnili porovnania s obrazovým materiálom v knižných publikáciách.
    4. Žiaci uskutočnili monitoring výskytu mikroorganizmov v Kľakovskom potoku.
    5. Žiaci v odobratých vzorkách vody Kľakovského potoka zisťovali prítomnosť chloridov a dusičnanov, pH vody, stupeň pachu vody.
    6. Žiaci graficky spracovali kvalitatívne výsledky jednotlivých ukazovateľov znečistenia vodného toku.
    7. Žiaci monitorovali miesta odstránených „čiernych“ skládok Kľakovského potoka.
    8. Workshop pre rodičov a verejnosť – žiaci prostredníctvom prezentácie informovali rodičov a ostatných prítomných o cieli projektu a o uskutočnených pozorovaniach.

    OKTÓBER 2014

    1. Žiaci vytvorili prezentáciu, v ktorej spracovali výsledky porovnania odborného rozboru vody a žiakmi uskutočneného rozboru.
    2. Žiaci vytvorili pracovné listy, v ktorých použili poznatky z pozorovania rastlinných a živočíšnych druhov vyskytujúcich sa v Kľakovskom potoku a jeho okolí. Pracovné listy budú slúžiť ako učebný materiál na hodinách prírodovedy, biológie, tvorby životného prostredia. Pracovné listy sme zverejnili aj na učiteľskom portáli www.zborovna.sk.
    3. Žiaci vytvorili učebnú pomôcku STROM ako dom, ktorá bude slúžiť ako didaktická pomôcka v environmentálnej výučbe v učive – Živočíchy žijúce na strome – popis spôsobu ich života, ich ohrozenie, návrhy na ochranu týchto živočíchov, funkcia stromu.
    4. Žiaci spracovávali údaje a návrhy do brožúry EKO monitoring Kľakovského potoka
    5. Žiaci monitorovali miesta odstránených „čiernych skládok“ Kľakovského potoka.

    NOVEMBER 2014

    1. Tvorba, tlač a distribúcia brožúry EKO monitoring.