• Informácie o projekte

   • Rozvojový projekt v regionálnom školstve - Enviroprojekt 2014

     

    Názov projektu: EKO monitoring Kľakovského potoka

    Cieľ projektu:

    • vedieť definovať význam kvality vody ako rozhodujúci faktor pre zachovanie života na Zemi,
    • aktívne sa podieľať na vyhľadávaní a odstraňovaní škodlivých faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vody ( chemické znečistenie vody, odpad a pod. ),
    • objavovať vzťahy medzi objektmi v prírode,
    • poznať prírodu cez citové väzby – učenie v prírode,
    • prostredníctvom naplánovaných aktivít formovať a rozvíjať osobnostné kvality žiakov, na základe ktorých budú žiaci schopní chrániť a zlepšovať svoje životné prostredie,
    • zvýšiť prírodovednú gramotnosť žiakov,
    • zvýšiť povedomie občanov prostredníctvom osvetovej činnosti žiakov.

     

    Cieľové skupiny:

    monitorovanie budú realizovať žiaci 6. a 9. ročníka, sprievodné aktivity sú určené aj pre ostatných žiakov školy

     

    Lokalizácia projektu:

    vodný tok Kľakovského potoka a jeho okolie od jeho prameňa po ústie do rieky Hron

     

    Časový harmonogram projektu:

    jún 2014 – november 2014