• 1.1 Kľakovská dolina očami mladých prírodovedcov

    • Mgr. Zuzana Valušková Kurková - 1. ročník

     V tomto krúžku sme spoznávali okolie našej školy a potom aj celej Kľakovskej doliny. Deti boli výskumníci, učili sa robiť herbár, spoznávali rastliny, živočíchy a neskôr aj nerasty. 

     Svoje poznatky a zistenia zverejnili na nástenke, ktorú umiestnili na školskú  chodbu, aby  si ich mohli prezrieť aj ostatní žiaci.

     Neskôr žiaci zisťovali aké prírodné zaujímavosti môžu objaviť v pohorí Vtáčnik.

     To, že žiakov príroda zaujíma a majú ju radi, je jasné. Svedčí o tom aj to, že sa starajú o čistotu okolia našej školy.

      

     Mgr. Eva Matejová - 2. ročník

     V rámci tohto krúžku žiaci chodili na vychádzky do okolia školy aj okolia Kľakovského potoka a monitorovali výskyt rastlín a živočíchov. Robili fotografie monitorovaných rastlín a živočíchov. Na počítači o nich vyhľadávali informácie. Navštevovali knižnicu, kde čítali encyklopédie. Vypracovávali pracovné listy o rastlinách a živočíchoch. Kreslili obrázky a vyrábali plagáty. Žiaci pripravovali texty do publikácie. Žiaci mapovali čierne skládky, diskutovali o tejto problematike so starostom obce Ing. Jánom Tomášom.

      

     Mgr. Emília Boháčová - 3. ročník

     V priebehu krúžku žiaci mapovali rastliny a živočíchy v Kľakovskej doline. So záujmom vyhľadávali informácií z publikácií v školskej knižnici a na internete. Z náučných tabúľ počas turistickej vychádzky na vrch Ostrovica sa dozvedeli o vzácnych druhoch rastlín a živočíchov v tejto oblasti. Skladali puzzle, riešili tajničky a kvízy, hrali pexeso, maľovali a modelovali zvieratá, prepájali ríšu zvierat s rozprávkovým svetom, spievali piesne spojené s pohybom zvierat. Vyhľadávali, zapisovali a vysvetľovali význam prísloví, prirovnaní a hádaniek o zvieratách. Na mape Slovenska vyznačovali výskyt zvierat. Žiaci tvorili plagáty na tému: Vtáky zimujúce u nás, Lipa malolistá. Počas vychádzky v okolí školy pozorovali a fotografovali byliny, kry a dreviny, spoznávali liečivé rastliny a ich účinky, oboznamovali sa s medonosnými rastlinami. Žiaci objavovali prírodné úkazy v Kľakovskej doline.

      

     Mgr. Lenka Jančoková - 4. ročník

     S deťmi som pracovala v rámci krúžku od 2. ročníka, uvádzam najzaujímavejšie činnosti:

     • Boli sme na vychádzke v časti Kamenica, vyhľadávali sme stopy živočíchov.
     • Vytvorili smer PEXESO so stopami a obrázkami živočíchov.
     • Vytvorili sme plagát stromu a žiaci vlepovali obrázky živočíchov podľa toho, či svoj úkryt majú na strome, pod stromom, v zemi, pod lístím,...
     • Vyrobili sme si Puzzle z rozstrihaných obrázkov živočíchov.
     • V okolí školy sme si natrhali byliny, dali sme ich vylisovať a urobili z nich herbár.
     • Deti ochutnávali liečivé byliny, jednou z nich bola aj žihľava, z ktorej sme pripravili odvar.