• Výchovné poradenstvo
    • Snažíme sa pomáhať všetkým našim žiakom
   • Výchovné poradenstvo

   • Výchovný poradca: Mgr. Mária Kováčová (kovacova.maria@zszupkov.sk)

    Konzultačné hodiny: Podľa potreby po telefonickom, osobnom alebo mailovom dohovore.
    V prípade potreby si možno konzultačné hodiny dohodnúť individuálne.

    Základné informácie:

    * Činnosť výchovného poradcu je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, pedagogicko-psychologickou poradňou.
    * Poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesijnej orientácie, informuje o možnostiach štúdia na stredných školách a učilištiach
    * Umožňuje náborovým pracovníkom stredných škôl stretnutie so žiakmi, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl – Stredoškolák.
    * Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou v Žarnovici a odporučí ju nerozhodným rodičom a žiakom pri výbere vhodnej školy.
    * Spolupracuje s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.

    Užitočné informácie:

    Užitočné informácie o prevencii šikanovania a profesijnej orientácii môžu nájsť rodičia a žiaci na internetových stránkach:

    www.prevenciasikanovania.sk
    www.infovek.sk
    www.povolania.sk
    www.strednaskola.sk
    www.svetprace.sk

    Prijímacie konanie:
    • Žiak si môže podať 2 prihlášky.
    • Prihlášku vypĺňa výchovný poradca.
    • Rodič a žiak podpisom potvrdia správnosť údajov.