• Voľné pracovné miesto

   • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 oznamuje, že prijme do pracovného pomeru ekonomicko-mzdového a hospodárskeho pracovníka školy.

    Kvalifikačné predpoklady:

    Minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania, odborná prax v školstve vítaná, ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva.

    Rámcová náplň práce:

    • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
    • Spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu.
    • Účtovníctvo.
    • Mzdy.
    • Odberateľské vzťahy.
    • Spracovanie výkazov v oblasti financovania.
    • Styk s bankou, bankové operácie.
    • Evidencia majetku školy.
    • Iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa školy.

    Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer – 100% úväzok.

    Iné požiadavky:

    • Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe.
    • Bezúhonnosť.
    • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma.
    • Zdravotná spôsobilosť.
    • Práca s PC (Windows, Office – Word, Excel).
    • Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, presnosť, zodpovednosť, flexibilita.

    Zoznam požadovaných dokladov:

    • Žiadosť do zamestnania.
    • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
    • Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi.
    • Overený doklad o požadovanom vzdelaní.
    • Doklad o zdravotnej spôsobilosti.
    • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

     

    Dátum podania žiadosti: do 15. 11. 2022 (vrátane)

    Žiadosť s priloženými dokladmi je možné zaslať na email školy: skola@zszupkov.sk, prípadne poslať poštou – obálku označiť „Výberové konanie“.

    Platobné podmienky:

    Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Nástup do zamestnania: 01. 12. 2022